Analys av biverkningar efter covid-19 vacciner

22 december 2021 Journal of the American Medical Association

Bieffekter av covid-19 vacciner

Abstrakt

Betydelse

Lite är känt om faktorerna förknippade med covid-19-vaccinets negativa effekter i en verklig befolkningspopulation.

Mål

Att utvärdera faktorer rapporterade av deltagare efter covid-19-vaccination, som potentiellt är associerade med biverkningar.

Design och deltagare

The COVID-19 Citizen Science Study”, en kohortstudie online, inkluderades vuxna i åldern 18 år och äldre med en smartphone eller tillgång till internet. Deltagarna fyllde i dagliga, veckovisa och månatliga undersökningar/rapporter om hälso- och covid-19-relaterade händelser. Denna analys inkluderar deltagare som lämnat samtycke mellan den 26 mars 2020 och den 19 maj 2021, och som fått minst en vaccindos mot covid-19.

Resultat

De 19.586 deltagarna med en medianålder på 54 år, varav 13.420 (68,8%) var kvinnor. Allergisk reaktion eller anafylaxi rapporterades av 26 av 8.680 deltagare (0,3 %) efter 1 dos av BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) eller mRNA-1273 (Moderna) vaccin; och av 27 av 11.141 (0,2 %) efter 2 doser av Pfizer/BioNTech eller Modernas vaccin eller efter 1 dos av JNJ-78436735 (Johnson & Johnson) vaccinet.
De starkaste faktorerna förknippade med biverkningar var vaccindos (2 doser av Pfizer/BioNTech eller Moderna eller 1 dos av Johnson & Johnson versus 1 dos av Pfizer/BioNTech eller Moderna; P < 0.001), typ av vaccin (Moderna versus Pfizer/BioNTech, P < 0.001; Johnson & Johnson versus Pfizer/BioNTech P < 0.001), ålder (per 10 år P < 0.001), kvinnligt kön (P < 0.001), och att ha haft covid-19 före vaccination (P < 0.001).

Slutsatser och relevans – biverkningar efter covid-19 vacciner

I denna studie var det sällsynt med allvarliga biverkningar efter covid-19 vaccination och man kunde göra jämförelser mellan vaccinerna, vilket avslöjade att 2 vaccinationsdoser, typ av vaccin, ung ålder, kvinnligt kön samt att ha haft covid-19 före vaccination ökade risken för negativa effekter.

Journal of the American Medical Association