Användning av smartphones och huvudvärk

4 mars 2020 Neurology

Abstrakt

Målsättning

Att klargöra om det finns ett samband mellan användning av smartphones och förekomst av nydebuterad huvudvärk och / eller ökad svårighetsgrad av huvudvärk hos patienter med primär huvudvärk.

Metoder 

I en studie som pågick mellan 2017 och 2018 delades patienter med primär huvudvärk in i två grupper: 

– Smartphones användare (Smartphone Users = SU).
– Icke-smartphone användare (Non Smartphone Users = NSU).
 

Deltagarna fick fylla i ett frågeformulär för att dokumentera huvudvärkssymtomen och vilken medicin dom tog. 

Det huvudsakliga målet var att bestämma sambandet mellan användandet av smartphone och nydebuterad huvudvärk eller om svårighetsgraden av huvudvärk ökade. 

Det sekundära målet var att bestämma eventuella skillnader i behov av akut medicinering och av förebyggande medicinering.

Resultat 

400 patienter inkluderades i studien, varav 194 var Icke-smartphone användare (NSU) och 206 Användare av smartphones (SU). 

Personerna i NSU-gruppen var äldre med lägre utbildning och socioekonomisk status. Huvudvärkssymtomen var liknande i båda grupperna, med undantag för högre förekomst av aura, NSU 7,7% jmf SU 17,5%; (p = 0,003). 

Det var fler patienter som tog smärtstillande medicin som inte ledde till symtomlindring av huvudvärken i SU-gruppen (SU: 95,6% jmf NSU 80,9% (p <0,001). 

Detta ledde till ett ökat intag av piller och sämre svar på medicineringen i gruppen med högt SU.

Slutsatser – Användning av smartphones och huvudvärk

Frekvent användning av smartphone var förknippad med ett ökat behov av akut medicinering samt sämre effekt av medicinen. Långtidsstudier behövs för att bekräfta dessa fynd.

Neurology