Allvarliga komplikationer under graviditet vid covid-19 är vanligare hos ovaccinerade kvinnor

17 januari 2022 BMJ

Gravid kvinna

Ovaccinerade kvinnor stod för 77% av SARS-CoV-2-infektioner som inträffade under graviditet i Skottland och 98% av infektioner som ledde till inläggning på intensivvård, visar en studie.

Forskare tittade på 4 950 bekräftade infektioner hos gravida kvinnor från den 1 december 2020 – när rutinmässig testning för SARS-CoV-2 bland blivande mödrar började – som fördelades relativt jämnt under graviditeten (1 543 under första trimestern, 1 850 under andra trimestern och 1 557 under tredje trimestern).

Komplikationer under graviditet vid covid-19

De fann att ”svåra komplikationer”, såsom akut inläggning, dödfödslar och tidiga neonatala dödsfall, var vanligare hos de som var ovaccinerade jämfört med dem som var vaccinerade.

I en kommentar till studien säger Asma Khalil, professor i obstetrik och fostermedicin vid St George’s University of London, ”Studien visar att den överväldigande majoriteten av gravida kvinnor och spädbarn som blir sjuka eller dör till följd av covid-19 var ovaccinerade. Pandemin är långt ifrån över och med tiotusentals covid-19 fall som fortfarande rapporteras i Storbritannien varje dag, är det av yttersta vikt att gravida kvinnor vaccinerar sig.”

Jämfört med icke-gravida kvinnor i fertil ålder är det större risk att gravida kvinnor med SARS-CoV-2 infektion behöver läggas in på intensivvård, få invasiv ventilation och behöva extrakorporeal membransyresättning (ECMO) och dö. Covid-19 under graviditet har också kopplats till en ökad risk för graviditetsspecifika komplikationer som havandeskapsförgiftning, för tidig födsel och dödfödsel.

Lågt upptag

Trots detta visar studien, som publicerades i Nature Medicine, att vaccinationstäckningen (mellan 8 december 2020 och 31 oktober 2021) är avsevärt lägre bland gravida kvinnor jämfört med i den allmänna kvinnliga befolkningen i gruppen 18 – 44 år, att knappt en tredjedel (32,3%) av kvinnorna som födde barn i Skottland i oktober 2021 hade fått två vaccindoser, jämfört med 77,4% i den allmänna befolkningen.

Av de 4 950 bekräftade infektionerna under graviditeten var 823 (17%) kopplade till sjukhusinläggning och 104 (2%) till inläggning på intensivvård.

När det gäller vaccinationsstatus, så inträffade över tre fjärdedelar av infektionerna under graviditeten (77%) hos kvinnor som var ovaccinerade när det infekterades, 12% (567) hos delvis vaccinerade och 11% (550) hos fullt vaccinerade kvinnor.

Av infektioner hos ovaccinerade kvinnor var nästan en femtedel (748 av 3 833) förknippade med sjukhusinläggning, jämfört med 8% (47 av 567) för de som var delvis vaccinerade och 5% (28 av 550) för fullt vaccinerade kvinnor.

Perinatala dödsfall

Av de totalt 2 364 barn som föddes av kvinnor som hade SARS-CoV-2 infektion under graviditeten, var 241 för tidigt födda, 11 dödfödda och åtta neonatala dödsfall. Detta motsvarar en prematur födelsefrekvens på 10% och en förlängd perinatal dödlighet på 8 per 1 000 födslar efter SARS-CoV-2 infektion när som helst under graviditeten.

Om man tittar på utfall inom 28 dagar efter SARS-CoV-2 infektion (620 födslar), var det 101 för tidiga födslar, 10 dödfödslar och fyra neonatala dödsfall, vilket ger en prematur födelsefrekvens på 17% och förlängd perinatal dödlighet på 22,6 per 1 000 födslar (14 av 620).

Forskarna säger att alla perinatala dödsfall efter SARS-CoV-2 infektion under graviditeten inträffade hos de som var ovaccinerade vid infektionstillfället, men de hade inte tillgång till detaljerade kliniska journaler för att bedöma om covid-19 ”direkt eller indirekt bidrog till för tidigt födda och dödfödslar.”

Som en jämförelse, så hade kvinnor som blivit vaccinerade mot covid-19 under graviditeten (både de som smittades och de som inte smittades av SARS-CoV-2) en prematur födelsefrekvens på 9% (495 av 5752 levande födda) och en förlängd perinatal dödlighet av 4,3 per 1000 födslar (25 av 5 766 födslar). Forskarna säger att dessa siffror är detsamma som innan pandemin för prematur födelse (8%) och utökad perinatal dödlighet (5,6 per 1000 födslar).

Ordföranden för Royal College of Obstetricians and Gynecologists, Edward Morris säger: ”Medan den här studien tittar på resultatet av förlossningar i Skottland, återspeglar den vad vi ser nationellt – att insjuknande i covid-19 under graviditeten kan leda till en ökad risk att få en dödfödsel och att barnet föds för tidigt. Vi vill försäkra kvinnor om att vaccinet och boosterdosen är säkra att ta under graviditet och att det är det bästa sättet att skydda sig och sitt barn från covid-19.”

BMJ