/

COVID-19: Högsta dödstalen i länder med stor andel överviktiga

4 mars 2021 British Medical Journal

överviktiga kvinnor

Dödstalen i Covid-19 är tio gånger högre i länder där mer än hälften av den vuxna befolkningen klassificeras som överviktig, visar en rapport från World Obesity Foundation.

Rapporten analyserade data från avlidna från Johns Hopkins Universitet och WHO: s globala data om övervikt. Av de 2,5 miljoner dödsfall som rapporterats i slutet av februari 2021, var 2,2 miljoner i länder där över hälften av befolkningen klassificerades som överviktiga — definierat som ett BMI över 25.

Med data från över 160 länder fann rapporten linjära samband mellan ett lands covid-19-dödlighet och andelen vuxna som är överviktiga. Det finns inte ett enda exempel på ett land med mindre än 40% av befolkningen som är överviktig, med höga dödstal (över 10 per 100.000), heter det i rapporten. På samma sätt fanns det inget land med en dödlighet över 100 per 100.000, där andelen överviktiga var lägre än 50%. 

Vietnam hade till exempel den lägsta dödligheten från covid-19 i världen (0,04 per 100.000) och den näst lägsta nivån av övervikt i befolkningen på 18,3%. Storbritannien har det tredje högsta dödstalet globalt (184 dödsfall per 100.000) och den fjärde högsta andelen överviktiga på 63,7%. USA har näst högsta dödsfrekvens med 152,49 dödsfall per 100.000 och 67,9% av befolkningen är överviktig.

Ett litet antal länder verkar gå mot trenden som Nya Zeeland, Australien och flera Gulf-stater, där förekomsten övervikta bland vuxna är hög, men rapporterade dödsfall från covid-19 är låga. Sannolikt beror detta på nationell respons på pandemin, inklusive gränskontroller.

Författarna erkände att åldersstrukturen i ett land, liksom dess relativa rikedom och rapporteringskapacitet, har en inverkan på covid-19-fall, sjukhusinläggningar och dödsfall, men hävdar att deras resultat verkar vara oberoende av dessa bidragande faktorer.

Överviktiga personer är i allmänhet mer mottagliga för sjukdomar kopplade till andningsorganen. Under influensaepidemier MERS och H1N1 till exempel, var ett sämre sjukdomsförlopp kopplat till övervikt. World Obesity Foundation säger att regeringar måste investera i förebyggande mot fetma för att förbereda sig för framtida pandemier och rekommenderar att personer med övervikt ska  vara en prioriterad grupp för vaccin och testning av covid-19.

Tim Lobstein, rapportens författare, säger: ”Vi vet nu att nästa pandemi som väntar är fetma. Titta på länder som Japan och Sydkorea där de har mycket låga nivåer av dödsfall i covid-19 samt mycket låga nivåer av övervikt och fetma. De har prioriterat folkhälsan med en rad av åtgärder, inklusive frågan om befolkningsvikt, och det har gett resultat i pandemin”.

Tedros Adhanom, generaldirektör för WHO, säger: ”Rapporten måste fungera som en väckarklocka till regeringar globalt. Korrelationen mellan fetma och dödlighet från covid-19 är tydlig och övertygande. Investeringar i folkhälsa och samordnade, internationella åtgärder för att ta itu med de grundläggande orsakerna till fetma är ett av de bästa sätten för länder att bygga motståndskraft i hälsosystemen efter pandemin: Vi uppmanar alla länder att ta tillvara detta tillfället”.

British Medical Journal