Hur påverkar covid-19 vaccination sjukhusinläggning och dödsfall?

20 september 2021 BMJ

Man som vaccineras

Vad visar statistiken om sjukhusinläggningar?

En analys av brittisk data från National Immunization Management Service (NIMS) och Coronavirus Clinical Information Network (CO-CIN), och godkänd av UK Scientific and Advisory Group for Emergencies (SAGE), visar att av 40.000 patienter med Covid -19 som var inlagda på sjukhus mellan december 2020 och juli 2021, var totalt 33.496 (84%) inte vaccinerade. Av dem hade 5.198 (13%) fått sin första dos vaccin och 1.274 (3%) sin andra. Totalt 611 patienter med tidigare Covid-19 (re-infektion) ingick inte i analysen.

Är bilden densamma för dödsfall?

Den viktiga siffran här är antalet ”genombrotts” dödsfall, de som innefattar dödsfall i Covid-19 bland de som fått både vaccindoserna och hade ett positivt PCR-testresultat minst 14 dagar efter den andra vaccinationsdosen.
Data från Office of National Statistics visar att 256 (0,5%) av de 51.281 Covid-relaterade dödsfall som inträffade i England mellan den 2 januari och den 2 juli 2021 var ”genombrotts” dödsfall.

Nästan två tredjedelar (61,1%) av dessa ”genombrotts” dödsfall var män. 13,1% av ”genombrotts” dödsfallen var personer som identifierades genom sjukhusjournaler och som sannolikt hade blivit immunosupprimerade, jämfört med 5,4% för andra Covid-19 dödsfall. SAGE noterade denna trend och att ”Vaccination minskade oddsen för att dö på sjukhus, även om immunosupprimerade patienter i studien hade fortsatt hög risk för att dö både efter första och andra dosen vaccin.”

Covid-19 vaccination – vilken effekt har höga vaccinationsnivåer haft?

SAGE noterade att de flesta patienter som lades in på sjukhus med Covid-19 efter den 16 juni 2021 var fullt vaccinerade. Folkhälsomyndigheten i England sa att även med ett ”mycket effektivt vaccin” förväntades detta resultat, med tanke på den höga vaccinationsgraden och policyn att först vaccinera riskgruppspatienter.
I sin senaste rapport från Public Health England betonades att antalet sjukhusinläggningar och dödsfall i Covid-19 är ”väsentligt högre” för ovaccinerade än för vaccinerade. Till exempel under de två sista veckorna av augusti och de två första veckorna av september var antalet sjukhusinläggningar av personer över 80 år 50,5 per 100.000 för de som var fullt vaccinerade och 143,9 per 100.000 för ovaccinerade. Samtidigt var dödsfallen 45,5 per 100.000 för vaccinerade respektive 145,4 per 100.000 för ovaccinerade. Dessa trender sågs över hela linjen. Till exempel för 60-69-åringar var sjukhusinläggningar 13,5 per 100.000 för de som var fullt vaccinerade och 74,3 per 100,000 för de ovaccinerade, medan dödsfallen var 4,1 respektive 24,3 per 100.000.

Vilka vaccinerade riskgrupper är mest utsatta?

I en artikel publicerad av BMJ rapporterade sju forskare från University of Oxford om deras uppdaterade QCovid* risk kalkylator, som identifierar vilka vaccinerade personer som löper störst risk att drabbas av allvarlig Covid-19 dvs som leder till sjukhusinläggning eller död 14 dagar eller längre efter deras andra vaccindos. QCovid visade på en förhöjd risk för personer som är immunosupprimerade till följd av cytostatika, nyligen benmärgs- eller organtransplanterade, HIV och AIDS, personer med neurologiska tillstånd inklusive demens och Parkinsons, vårdboende och personer med kroniska sjukdomar, inklusive Downs syndrom.
Julia Hippisley-Cox, professor i klinisk epidemiologi och allmänmedicin, Oxford, England, och medförfattare till artikeln, säger att QCovid kan användas för att identifiera patienter som löper störst risk att drabbas av allvarligt insjuknande trots vaccination, och för att därefter rikta insatser mot dessa grupper.

* QCovid® är en bevisbaserad modell som använder en rad faktorer som ålder, kön, etnicitet och befintliga medicinska tillstånd för att beräkna risk för dödsfall eller sjukhusinläggning orsakad av COVID-19.

BMJ