COVID-19 och övervikt

26 mars 2021 Medscape, Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Överviktig man

En ny studie från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) på nästan 150.000 patienter som var inlagda med COVID-19, antyder att risken för allvarlig sjukdom ökar dramatiskt med ett högre BMI. Mer än hälften (50,8%) av de inkluderade patienterna hade fetma (BMI ≥30). Den lägsta risken för ett negativt utfall fann man hos personer med BMI på gränsen mellan normalvikt och övervikt, från 23,7 till 25,9. Risken för att hamna på IVA steg från 6% hos dem med ett BMI på 40 – 44,9 till 16% hos dem med ett BMI på 45 eller högre.

Experter säger att uppgifterna visar på en dos-respons-förhållande med fetma. Exempelvis var risken för att bli inlagd på sjukhus 7% högre för vuxna med BMI 30-34,9 och ökade 33% för dem med ett BMI på minst 45. Observera att undervikt också var förknippad med en förhöjd risk för att bli inlagd på sjukhus. Patienter med COVID-19 som hade ett BMI under 18,5 hade 20% högre risk för att bli inlagda på sjukhus jämfört med dem med ett normalt BMI.
Mest oroande är att risken för att dö ökade från 8% för dem med ett BMI mellan 30-34,9 till 61% för dem med BMI på 45 eller högre.

En preprint-studie från Italien visade att förmågan att aktivera ett immunsvar efter COVID-19-vaccinationer kan minskas bland personer med fetma, liksom hos dem som är äldre och män. Studien med nästan 250 sjukvårdspersonal som fick Pfizers vaccin visade att 99,5% utvecklade ett humoralt immunsvar efter den andra dosen. Humorala svar var dock större hos personer med BMI 18,5-24,9 jämfört med dem som var överviktiga (BMI 25-29,9) eller de med fetma (BMI ≥ 30). Dessa resultat går emot datan från den kliniska fas 3-studien av vaccinet. I den studien var inte effekten sämre på personer med fetma. Eftersom endast 26 personer med fetma inkluderades i den italienska studien, så anser forskarna att ytterligare dokumentation krävs för att säkert kunna fastställa sambandet.

Kopplingen mellan fetma och svårighetsgrad av COVID-19 har lett till ett ökat tryck att agera. En analys av World Obesity Federation (WOF) fann att 90% (2,2 miljoner) av de 2,5 miljoner totala dödsfallen i COVID-19 som rapporterats fram till slutet av februari 2021, var i länder där mer än hälften av befolkningen klassificerades som överviktiga. Rapporten drog slutsatsen att fetma endast slås av hög ålder som en riskfaktor för COVID-relaterad sjukhusvistelse och dödsfall. WOF säger att bevisen ”signalerar en ny skyndsamhet… för politisk och kollektiv handling” när det gäller att minska fetman världen över.

Viktminskning kanske kan få en boost tack vare ett nytt läkemedel. En nyligen genomförd studie visade att subkutan injektion med läkemedlet en gång per vecka tillsamman med beteendeterapi och en kalorifattig diet gav en viktminskning som var 10,3% bättre jämfört med placebo under 68 veckor hos personer med fetma eller övervikt. Förhoppningen är att läkemedlet kommer att hjälpa patienter att nå en viktminskning som är mer än den genomsnittliga minskningen på 5% -10% som man uppnår med beteendemässiga interventioner.

Även om inget läkemedel kan vända den aktuella trenden, så har information den senaste tiden betonat vikten av att bromsa fetmaepidemin, såväl som  COVID-19-pandemin.

Medscape

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)