COVID-19 vaccin: Övervikt, ålder och kön kan påverka antikroppssvaret

3 mars 2021 Medscape

tjock mage

Förmågan att aktivera ett immunsvar med COVID-19-vacciner kan vara sämre hos överviktiga, äldre och män, visar nya resultat.

Uppgifterna gäller specifikt mRNA-vaccinet, BNT162b2, utvecklat av BioNTech och Pfizer. Studien genomfördes av italienska forskare och publicerades den 26 februari som en preprint (tidig publikation).

Studien involverade 248 vårdpersonal som var och en fick två doser av vaccinet. Av deltagarna utvecklade 99,5% ett humoralt immunsvar (antikroppar) efter den andra dosen. Dessa svar varierade efter kroppsmassindex (BMI), ålder och kön.

Antikroppssvar skiljer sig åt efter övervikt, ålder och kön

I den italienska studien fick deltagarna – 158 kvinnor och 90 män – en första vaccindos av  BNT162b2 och dag 21 vaccindos nummer två. Man tog blod- och nasofaryngsprov innan första vaccindosen och 7 dagar efter den andra vaccindosen.

Efter den andra dosen utvecklade 99,5% av deltagarna ett humoralt immunsvar. Ingen testades positivt för SARS-CoV-2.

Men…

Nivåer av SARS-CoV-2 antikroppar var högre hos yngre deltagare än hos äldre. Det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan de som var 37 år och yngre (453,5 AU / ml) jämfört med de i åldrarna 47 till 56 år (239,8 AU / ml; P = 0,005), de som var 37 år och yngre jämfört med de som var äldre än 56 år (453,5 mot 182,4 AU / ml; P <.0001) och de i åldrarna 37 till 47 år mot de äldre än 56 år (330,9 jämfört med 182,4 AU / ml; P = 0,01).

Antikroppssvaret var signifikant högre för kvinnor än för män (338,5 mot 212,6 AU / ml; P = 0,001).

Nivåerna av antikroppar var högre hos personer med normal vikt (BMI 18,5 till 24,9 kg / m2; 325,8 AU / ml) och personer med undervikt (BMI <18,5 kg / m2; 455,4 AU / ml) jämfört med personer med övervikt (BMI 25 till 29,9 kg / m2, 222,4 AU / ml) och de med fetma (BMI ≥30 kg / m2; 167,0 AU / ml; P <.0001). Detta samband kvarstod även efter justering för ålder (P = .003).

”Datan i vår studie betonar vikten av att noggrant följa vaccination av överviktiga, med tanke på att listan med länder med en överviktig befolkning ökar”, konstaterade forskarna.

Högt blodtryck var också associerat med lägre antikroppsnivåer (P = 0.006), dock försvann signifikansen när man justerade för ålder (P = 0.22).

”Resultaten antyder att kvinnor, magra och unga personer har en ökad förmåga att aktivera immunsvaret jämfört med manliga, överviktiga och äldre personer”, säger Raul Pellini, professor vid IRCCS Regina Elena National Cancer Institute, Rom, Italien och kollegor.

”Så vitt vi vet är denna studie den första som analyserar svar på Covid-19-vaccin i korrelation med BMI”, konstaterar de.

”Även om ytterligare studier behövs kan dessa data få viktiga konsekvenser för utvecklingen av vaccinationsstrategier för COVID-19, särskilt hos överviktiga personer”, skriver de.

Om uppgifterna bekräftas av större studier kan det vara ett alternativ att i denna population utvärdera att ge överviktiga personer en extra dos av vaccinet eller en högre dos.

Resultat motsäger Pfizer vaccinstudie

BMI-fyndet är till synes kontrasterande med slutdata från fas 3 studie av vaccinet, som rapporterades i ett tillägg till en artikel som publicerades 31 december 2020 i The New England Journal of Medicine. I den studien skilde sig inte vaccinets effekt på grund av övervikt.

Akiko Iwasaki, doktor, professor i immunologi vid Howard Hughes Medical Institute och en utredare vid Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut, ombeddes att kommentera och han noterade att även om den aktuella italienska studien visade något lägre nivåer av antikroppar hos personer med övervikt jämfört med personer som inte var överviktiga, hade man i Pfizers fas 3-studien inte funnit någon skillnad i frekvens symtomatisk infektion.

”Dessa resultat indikerar att även med den något lägre nivån av antikroppar som man fann hos överviktiga personer, var den nivån tillräcklig för att skydda mot symtomatisk infektion”, sa Iwasaki till Medscape Medical News.

Pellini och kollegor påpekar också att vacciinsvaret mot influensa, hepatit B och rabies också är sämre hos personer med övervikt jämfört med magra individer.

Men de betonar att det var särskilt viktigt att studera effekten av COVID-19-vacciner hos personer med övervikt, eftersom övervikt är en allvarlig riskfaktor för att drabbas av svårare sjukdom och dödlighet i COVID-19.

”Det konstanta tillståndet av låggradig inflammation hos överviktiga personer, kan försvaga immunförsvaret, inklusive aktiviteten av T-cellerna, som direkt kan döda infekterade celler”, konstaterar författarna.

Rapporterna betonar dock att den italienska studien publicerades som ett preprint (förtryck) och inte har granskats av forskare som vetenskapliga studier görs innan de publiceras i medicinska tidskrifter. 

De flesta påpekar att det bara fanns 26 personer med övervikt bland de 248 personerna i studien.

”Vi har alltid känt till att BMI är en stor prediktor för dåligt immunsvar mot vacciner, så den här rapporten är definitivt intressant, även om materialet är ganska litet”, säger Danny Altmann, professor i immunologi vid Imperial College London.

”Det bekräftar att en vaccinerad befolkning inte är synonymt med en immun befolkning, särskilt inte i länder med en hög andel överviktiga, och det bekräftar också vikten av att ha program som övervakar immuniseringen långsiktig”, tillade han.

Medscape