COVID-19: Vaccinerade är mindre benägna att få långtidscovid

16 februari 2022 BMJ

Symtom på långtids-covid

Personer som var fullt vaccinerade mot covid-19 löpte hade bara hälften så hög risk för att utveckla symtom på långtidscovid som de som bara hade fått en vaccindos eller var ovaccinerade, enligt UK Health Security Agency.

Man gick igenom bevisen, bestående av 15 brittiska och internationella studier, fram till januari 2022. Att vara vaccinerad definierades som att ha två doser av Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca eller Moderna-vaccinet eller en dos av Janssen-vaccinet.

Genomgången visade att vaccinets effektivitet mot de flesta post-covid symtom hos vuxna var högst hos personer över 60 år och lägst hos dem i åldrarna 19 till 35 år.

Omkring 2% av den brittiska befolkningen har rapporterat symtom på långvarig covid (eller ”post-covid-syndrom”), som kan pågå i mer än fyra veckor efter den första SARS-CoV-2-infektionen. De vanligaste symtomen är trötthet, andnöd och muskel- eller ledvärk.

Fullvaccinerade löper mindre risk för långtidscovid

Av åtta studier som undersökte effekten av vaccinationer som administrerades före infektion, antydde sex studier att vaccinerade patienter (de med en eller två doser) var mindre benägna än ovaccinerade att utveckla symtom på långtidscovid på kort sikt (fyra veckor efter infektion), på medellång sikt (12 till 20 veckor efter infektion) och på lång sikt (sex månader efter infektion). Eftersom alla åtta studierna endast inkluderade deltagare som hade drabbats av covid-19, noterade forskarna att effekten av vaccination på minskad incidens av covid-19 inte redovisades.

En av dessa studier, som bedömdes vara av medelhög kvalitet, inkluderade 6.030 brittiska deltagare som rapporterade ett positivt covid test minst 14 dagar efter sin första vaccindos (men före sin andra dos) och 2.370 som testade positivt minst sju dagar efter sin andra vaccindos. Vaccinerade deltagare matchades med ovaccinerade deltagare. Forskarna fann att fullt vaccinerade personer löpte ungefär hälften så hög risk att få symtom som varade i minst 28 dagar, jämfört med ovaccinerade deltagare (P=0,005), medan de som var delvis vaccinerade hade ungefär lika hög sannolikhet att drabbas av symtom som varade i minst 28 dagar som de som var ovaccinerade (P=0,69).

Efterföljande vaccination

Ytterligare tre studier jämförde pågående symtom hos ovaccinerade personer och tittade på skillnaden mellan de som fick ytterligare en vaccindos med de som inte fick det. Studierna visade på att de personer som fortsatte att vaccinera sig var mindre benägna att drabbas av symtom på långtidscovid än de som förblev ovaccinerade under samma tidsperiod.

En av dessa studier, som bedömdes vara av medelhög kvalitet, undersökte effekten av vaccination (med Pfizer eller AstraZeneca) på symtom på långtidscovid hos tidigare ovaccinerade personer som lades in på sjukhus med covid-19 i april och maj 2020. Forskare matchade de som fortsatt att vaccinera sig (n=44; 82% hade symtom åtta månader efter infektion) med de som förblev ovaccinerade (n=22; 82% hade symtom åtta månader efter infektion). De fann att en månad efter vaccinationen rapporterade fler vaccinerade än ovaccinerade personer att deras symtom hade förbättrats (23,2% mot 15,4%). På samma sätt rapporterade färre antal vaccinerade att deras symtom hade förvärrats, 14,3% jmf med 25,6% hos ovaccinerade deltagare (P=0,035), medan det inte var någon skillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade personer som rapporterade oförändrade symtom (71,1 % mot 70,3 %).

Eftersom alla studier som inkluderades var observationsbaserade studier, har UK Health Security Agency framhållit att resultaten kan bero på andra skillnader än vaccination. Man noterade också att definitionen av långtidscovid varierade mellan studierna.

UK Health Security Agencys chef för immunisering, Mary Ramsay, säger: ”Resultaten av dessa studier läggs till alla andra fördelar vi känner till med att ta alla vaccindoser mot covid-19. Vaccination är det bästa sättet att skydda sig från allvarliga symtom när man blir smittad och kan också bidra till att minska risken för symtom på långtidscovid.”

”För de flesta människor är symtom av långtidscovid kortlivade och försvinner över tid. Men för vissa kan symtomen vara mer allvarliga och störa deras dagliga liv.”

BMJ