En hälsosam livsstil ger fler friska år i livet

6 april 2020, Journal of the American Medical Association

Abstrakt

Viktigt

Det är väldokumenterat att livsstilsfaktorer, var och en för sig, är kopplade till en lägre risk för att utveckla kroniska sjukdomar, men hur kombinationer av dessa livsstilsfaktorer är förknippade med sjukdomsfria år är inte känt.

Mål 

Att uppskatta sambandet mellan hälsosam livsstil och antalet sjukdomsfria livsår.

Utformande

En prospektiv (framåtblickande) studie, bestående av en sammanslagning av 12 europeiska studier med totalt 116.043 personer. Personerna var friska vid studiestart och följdes mellan 1991 till 2006.

Genomförande 

Fyra livsstilsfaktorer – Rökning, BMI (kroppsmassa-index), Fysisk aktivitet och Alkoholkonsumtion – tilldelades poäng baserat på följande riskstatus: optimal / bra (2 poäng), medel (1 poäng) eller dålig (0 poäng).
Total poäng från 0 (sämst) till 8 (bäst). Sexton olika livsstils-profiler skapades utifrån kombinationer av dessa olika riskfaktorer.

Utfall

Man bedömde antal år mellan 40 och 75 år utan kronisk sjukdom, inklusive typ 2-diabetes, kranskärlssjukdom, stroke, cancer, astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Resultat 

Av de 116.043 personer som ingick i analysen var 70.911 kvinnor (61,1%) och medelåldern var 43,7 år .
17.383 deltagare utvecklade minst 1 kronisk sjukdom. Det fanns ett samband mellan den totala hälsosamma livsstilspoängen och antalet sjukdomsfria år.

När man jämförde de som fick högst livsstilspoäng med de som fick lägst, noterade man 9,9 extra år utan kronisk sjukdom hos män och 9,4 extra år hos kvinnor.

De livsstilsprofiler som var förknippade med flest antal friska år var ett BMI (kroppsmassaindex) mindre än 25 och minst 2 av följande faktorer: att aldrig ha rökt, fysisk aktivitet och måttlig alkoholkonsumtion.
Personer med 1 av dessa livsstilsprofiler nådde åldern 70,3 till 71,4 år utan sjukdom beroende på profil och kön.

Slutsatser och relevans – En hälsosam livsstil ger fler friska år i livet

I denna analys kunde olika hälsosamma livsstilsprofiler kopplas till en vinst i form av fler år utan kroniska sjukdom.

Journal of the American Medical Association