Höga nivåer av B12 kan öka risk för att dö

15 januari 2020, JAMA Netw Open.

Abstrakt

Av betydelse 

Höga blodkoncentrationer av vitamin B12 har associerats till ökad risk för att dö bland äldre personer inlagda på sjukhus, inklusive patienter med kronisk njursjukdom, men kopplingen blodkoncentration av vitamin B12 och dödlighet i den allmänna befolkningen är fortfarande oklar.

Mål 

Att undersöka om det finns ett samband mellan blodkoncentration av vitamin B12 och risk för att dö oavsett orsak.

Resultat 

Totalt 5.571 personer, medelålder 53,5 år; varav 2.830 [50,8%] var män, ingick i analysen.
Under 8,2 års uppföljning dog 226 deltagare (4,1%). 

Sett till blodkoncentrationen av vitamin B12 noterades 33,8 dödsfall i gruppen med den lägsta blodkoncentrationen och 65,7 dödsfall i gruppen med den högsta blodkoncentration. Skillnaden mellan hög blodkoncentration av vitamin B12 och ökad risk för död oavsett orsak visade sig vara statistiskt säkerställd (P = 0,006) dvs de med hög blodkoncentration dog i större utsträckning.

Slutsatser och relevans – Höga nivåer av B12 kan öka risk för att dö

Dessa fynd tyder på att höga nivåer av vitamin B12 i blodet är kopplat till en ökad risk för död oavsett orsak även efter justering för ålder, kön, njurfunktion och andra kliniska och laboratorievariabler. Det bakomliggande orsakssambandet återstår att fastställa.

JAMA Netw Open.