Ingen ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och lungemboli efter Pfizers vaccin

22 november 2021 Journal of the American Medical Association

Pfizers vaccin Comirnaty

BNT162b2 mRNA-vaccinet (Pfizer-BioNTech) var det första SARS-CoV-2-vaccinet som godkändes och det vaccinet som var vanligast till äldre personer i Frankrike. Även om inga ökningar av kardiovaskulära händelser rapporterades i fas 3-prövningarna, dök frågor upp när vaccinet användes i stor skala eftersom äldre personer var underrepresenterade i prövningarna. Vi utvärderade den kortsiktiga risken för allvarliga kardiovaskulära händelser bland fransmän i åldern 75 år eller äldre efter administrering av BNT162b2 mRNA-vaccinet.

Metoder

Denna befolkningsbaserade studie använde det franska nationella hälsodatasystemet kopplat till den nationella databasen för COVID-19-vaccination. Kvalificerade deltagare var alla personer som var ovaccinerade eller som var vaccinerade med Pfizer-BioNTechs vaccin, som var 75 år eller äldre, inlagda på sjukhus mellan 15 december 2020 och 30 april 2021 för akut hjärtinfarkt, hemorragisk (blödning) stroke, ischemisk (propp) stroke eller lungemboli, diagnoser identifierade med hjälp av den internationella statistiska klassificeringen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem.

Exponeringsriskintervallen var 1 till 14 dagar efter var och en av de 2 vaccindoserna. Intervallet delades upp ytterligare i dag 1 – 7 och 8 – 14.

Resultat

Den 30 april 2021 hade nästan 3,9 miljoner personer 75 år eller äldre fått minst 1 dos av Pfizer-BioNTechs vaccin och 3,2 miljoner hade fått 2 doser. Under observationsperioden lades 11.113 personer 75 år eller äldre in på sjukhus för akut hjärtinfarkt, 17.014 för ischemisk stroke, 4.804 för en hemorragisk stroke och 7.221 för lungemboli, varav 58,6%, 54,0%, 42,0%, 42,0% och 55,3 % respektive fått minst 1 dos av vaccinet. Under de 14 dagarna efter endera dosen fann man ingen signifikant ökad risk för något tillstånd: 
RI (Relativ Incidens) för hjärtinfarkt efter den första dosen var 0,97, och efter den andra dosen 1,04; för ischemisk stroke efter den första dosen 0,90 och efter den andra dosen 0,92; för hemorragisk stroke efter den första dosen 0,90 och efter den andra dosen 0,97; och för lungemboli efter den första dosen 0,85 och efter den andra dosen 1,10. Ingen signifikant ökning för någon av de kardiovaskulära händelserna observerades i de två uppdelade exponeringsintervallen (1-7 dagar och 8-14 dagar).

Diskussion

I denna rikstäckande studie som involverade personer i åldern 75 år eller äldre i Frankrike, fann man ingen ökad incidens av akut hjärtinfarkt, stroke och lungemboli 14 dagar efter respektive dos av Pfizer-BioNTech-vaccinet.

Israeliska och amerikanska studier rapporterade att personer som fått vaccinet inte löpte ökad risk för hjärtinfarkt, lungemboli eller cerebrovaskulära händelser under 42 dagar och 21 dagar efter vaccination. Baserat på en självkontrollerade fallserie som kompenserar för bristen på randomisering genom att eliminera effekten av förvirrande faktorer, ger denna studie ytterligare bevis angående att risken för allvarliga kardiovaskulära biverkningar hos äldre människor inte är ökad. Studiens begränsningar inkluderar möjligheten av kvarvarande tidsberoende förvirring. 

Ytterligare undersökningar behövs för att mäta dessa risker i yngre populationer och för andra typer av vacciner mot SARS-CoV-2.

Journal of the American Medical Association