Minskar fler steg per dag risken att dö i förtid?

24 mars 2020, JAMA

Abstrakt

Frågeställning 

Det är oklart om antal steg per dag och intensiteten av stegen är förknippade med en lägre dödlighet.

Upplägg och deltagare 

Ett representativt urval av amerikanska vuxna i åldern minst 40 år som bar en stegräknare i upp till 7 dagar (från 2003–2006).

Utfall

Det primära utfallet var dödlighet oavsett orsak. Sekundära mått var hjärt-kärlsjukdom och cancerdödlighet. 

Resultat

Totalt ingick 4.840 personer (medelålder 56,8 år, 54% var kvinnor och 36% var överviktiga), bar stegräknare under i snitt 5,7 dagar per vecka och 14,4 timmar per dygn. Det genomsnittliga antalet steg per dag var 9.124. Totalt noterades 1.165 dödsfall under en uppföljningstid av 10,1 års, varav 406 i hjärt-kärlsjukdom och 283 i cancer. Dessa fördelades enligt:

– 419 dödsfall bland de som tog mindre än 4.000 steg per dag. 

– 488 dödsfall bland de som tog 4.000 till 7.999 steg per dag.

– 176 dödsfall bland de som tog 8.000 till 11.999 steg per dag.

– 82 dödsfall bland de som tog minst 12.000 steg per dag. 

Jämfört med att ta 4.000 steg per dag, var 8.000 steg kopplat till en signifikant lägre dödlighet, precis som att ta minst 12.000 steg per dag också var. 

Ett hög stegintensitet kunde däremot inte kopplas till en lägre dödlighet.

Slutsatser och betydelse – fler steg per dag

Baserat på ett representativt urval av amerikanska vuxna, så var fler antal steg per dag kopplat till en signifikant lägre dödlighet. Däremot fanns det inget signifikant samband mellan stegintensitet och dödlighet.

JAMA