Finns det en koppling mellan armhävningar och framtida hjärt-kärlsjukdom hos aktiva vuxna män?

15 februari 2019, JAMA

Armhävningar

Abstrakt

Målsättning 

Att utvärdera sambandet mellan armhävningar och framtida hjärt-kärlförekomst i en grupp aktiva vuxna män.

Utformning och deltagare 

 Retrospektiv (bakåtblickande) studie som genomfördes mellan januari 2000 och december 2010 på manliga brandmän i åldern 18 år eller äldre i Indiana, USA. Deras fysik mättes periodvis från studiestart, inklusive antalet armhävningar och träningstolerans, mellan 2000 och 2007. Deltagarna delades in i 5 grupper baserat på hur många armhävningar de kunde utföra och sedan följdes de i upp till 10 år.

Resultat 

Totalt 1.562 deltagare genomgick undersökning vid studiestart och 1.104 med tillgänglig dokumentation på armhävningsdata inkluderades i de slutliga analyserna. Medelålder för gruppen var vid studiestart 39,6 år och medel-BMI var 28,7. Under den 10-åriga uppföljningen rapporterades 37 hjärtkärlrelaterade incidenter bland personerna med tillgänglig armhävnings-data. Betydande negativ koppling hittades mellan armhävnings-kapacitet och hjärt-kärlhändelser. Personerna som kunde utföra mer än 40 armhävningar var kopplade till en signifikant lägre risk för hjärt-kärlhändelser jämfört med de som utförde färre än 10 armhävningar.

Slutsatser och relevans 

Resultaten tyder på att hög kapacitet att utföra armhävningar vid studiestart är förknippad med en lägre förekomst av hjärt-kärlhändelser. Även om större studier i andra grupper än brandmän behövs, så kan kapacitet att utföra armhävningar vara en enkel metod att uppskatta funktionell status och till låg kostnad.

JAMA Netw Open. 2019;2(2):e188341.