Armhävningar och hjärtsjukdom

15 februari 2019, JAMA

Abstrakt

Målsättning 

Att utvärdera sambandet mellan armhävningar och framtida hjärt-kärlförekomst i en grupp aktiva vuxna män.

Utformning och deltagare 

 Retrospektiv (bakåtblickande) studie som genomfördes mellan januari 2000 och december 2010 på manliga brandmän i åldern 18 år eller äldre i Indiana, USA. Deras fysik mättes periodvis från studiestart, inklusive antalet armhävningar och träningstolerans, mellan 2000 och 2007. Deltagarna delades in i 5 grupper baserat på hur många armhävningar de kunde utföra och sedan följdes de i upp till 10 år.

Resultat 

Totalt 1.562 deltagare genomgick undersökning vid studiestart och 1.104 med tillgänglig dokumentation på armhävningsdata inkluderades i de slutliga analyserna. Medelålder för gruppen var vid studiestart 39,6 år och medel-BMI var 28,7. Under den 10-åriga uppföljningen rapporterades 37 hjärtkärlrelaterade incidenter bland personerna med tillgänglig armhävnings-data. Betydande negativ koppling hittades mellan armhävnings-kapacitet och hjärt-kärlhändelser. Personerna som kunde utföra mer än 40 armhävningar var kopplade till en signifikant lägre risk för hjärt-kärlhändelser jämfört med de som utförde färre än 10 armhävningar.

Slutsatser och relevans – Armhävningar och hjärtsjukdom

Resultaten tyder på att hög kapacitet att utföra armhävningar vid studiestart är förknippad med en lägre förekomst av hjärt-kärlhändelser. Även om större studier i andra grupper än brandmän behövs, så kan kapacitet att utföra armhävningar vara en enkel metod att uppskatta funktionell status och till låg kostnad.

JAMA Netw Open. 2019;2(2):e188341.