Obalans i tarmfloran leder till sämre immunförsvar och allvarligare insjuknande i COVID-19

11 januari 2021 Gut

tarmflora

Abstrakt

Målsättning

Även om COVID-19 huvudsakligen är en andningsrelaterad sjukdom, finns det bevis som tyder på att mag-tarmkanalen är inblandad i sjukdomen. Studien undersökte om tarmflorans sammansättning är kopplad till svårighetsgrad av COVID-19, och om obalans i tarmfloran, om någon, leder till en eliminering av SARS-CoV-2-viruset.

Metoder

Studien genomfördes på två sjukhus där blod, avföring och patientjournaler från 100 patienter med laboratoriebekräftad SARS-CoV-2-infektion undersöktes. Serier av avföringsprover samlades in från 27 av de 100 patienterna i upp till 30 dagar efter eliminering av SARS-CoV-2. Sammansättning av tarmfloran karakteriserades av sekvensering av totalt DNA taget från avföring. Koncentrationer av inflammatoriska cytokiner (proteiner) och biomarkörer mättes från plasma.

Resultat

Tarmflorans sammansättning förändrades signifikant hos patienter med COVID-19 jämfört med de som inte hade infektionen, oavsett om patienterna hade fått behandling (p <0,01). Flera bakteriestammar med känd immunmodulerande potential, såsom Faecalibacterium prausnitzii, Eubacterium rectale och bifidobakterier var underrepresenterade hos patienter med Covid-19 och förblev låga i prover som samlades in i upp till 30 dagar efter tillfrisknande. Dessutom uppvisade denna obalans i tarmfloran en koppling till sjukdomens svårighetsgrad sammanhängande med förhöjda koncentrationer av inflammatoriska cytokiner och markörer i blod såsom C-reaktivt protein (CRP), laktatdehydrogenas, aspartataminotransferas och gamma-glutamyltransferas.

Slutsats

En koppling mellan tarmflorans sammansättning, nivåer av cytokiner och inflammatoriska markörer hos patienter med COVID-19 antyder att bakteriefloran i tarmen är involverat i svårighetsgraden av COVID-19, möjligen via modulerande immunsvar. Dessutom kan en obalans i tarmfloran efter tillfrisknande bidra till ihållande symtom, vilket visar på ett behov av att förstå hur tarmfloran är involverade i inflammation och i COVID-19.

Gut