Sjukdom

Vad är tarmens mikrobiota och mikrobiom?

Vad är tarmens mikrobiota och mikrobiom?

Den mänskliga tarmens mikrobiota hänvisar till de biljoner mikrober (mest bakterier, men även virus, svampar mfl) som lever i tarmen. Mikrobiomet är miljön de lever i. De flesta mikrober i kroppen är goda, men de kan bli skadliga när de inte är i balans (när mikroorganismerna i mikrobiotan lever i relativ balans kallas detta tillstånd normobios. Men när denna balans rubbas, eftersom en eller flera mikroorganismer har växt sig för dominant jämfört med den andra arten, resulterar detta i ett tillstånd av dysbios). 

Människor använder ofta de två termerna mikrobiota och mikrobiom som om de betydde samma sak. Detta är dock felaktigt.

Mikrobiotan består av en mängd olika bakterier, virus, svampar och andra mikroorganismer som finns i en unik miljö, som matsmältningskanalen.

Mikrobiomet hänvisar till hela kroppens naturlig hemvist, inklusive mikroorganismer och dess omgivande miljö.

Den här artikeln utforskar skillnaderna mellan mikrobiotan och mikrobiomet.

Vad är det mänskliga mikrobiomet?

Varje människa härbärgerar mellan 10 miljarder och 100 miljarder mikrobiella celler i ett symbiotiskt förhållande. Viss forskning uppskattar att det finns cirka 10 gånger fler mikrobiella celler i kroppen än mänskliga celler, medan andra forskare hävdar att förhållandet är närmare 1:1.

Detta symbiotiska förhållande gynnar mikrober och deras värdar så länge som kroppen är i ett hälsosamt tillstånd. Uppskattningarna varierar, men det kan finnas över 1 000 olika arter av mikroorganismer som utgör den mänskliga mikrobiotan (tarmfloran).

Sammansättningen av den mänskliga biomen kan variera mycket mellan människor. Olika delar av kroppen kommer också att vara värd för olika mikrobiella samhällen.

Till exempel innehåller munhålan, könsorganen, huden, mag-tarmkanalen och luftvägarna många mikrobiella celler. Ändå kommer typerna och nivåerna och funktionerna att variera mellan de olika platserna.

Vad är tarmmikrobiotan?

Tarmmikrobiotan är en stor och komplex samling av mikroorganismer som höggradigt påverkar människors hälsa. Tidigare kallade man tarmmikrobiotan för mikrofloran eller tarmfloran.

Tarmmikrobiotan hjälper till med en rad funktioner:

 • ta upp energi från sönderdelad (spjälkad) mat
 • skyddar mot patogener (sjukdomsframkallande mikroorganismer)
 • reglerar immunförsvaret
 • stärker biokemiska barriärer i magen och tarmen

Förändringar i mikrobiotans sammansättning kan påverka dessa funktioner.

Även om det finns nyttiga bakterier i tarmen, finns det också skadliga bakterier som kan komma in i mag-tarmkanalen och orsaka infektion. Dessa infektioner inkluderar matförgiftning och andra mag-tarmsjukdomar som resulterar i diarré och kräkningar.

Varför är människans mikrobiota viktig?

Mikroorganismer är en integrerad del av människans liv och utför flera olika vitala funktioner. Faktum är att det finns ungefär 10 gånger fler bakterieceller än mänskliga celler i mag-tarmkanalen.

Forskning tyder på att bakteriepopulationens sammansättning och potentiella störningar har kopplingar till:

 • astma
 • autism
 • cancer
 • celiaki
 • diabetes
 • eksem
 • hjärtsjukdom
 • undernäring
 • multipel skleros (MS)
 • fetma

Nutrition

Förutom att absorbera energi från mat, är tarmmikrober viktiga för att hjälpa människor att ta upp näringsämnen. Tarmbakterier hjälper kroppen att bryta ner komplexa molekyler i exempelvis kött och grönsaker. Utan hjälp av tarmbakterier kan kroppen inte smälta växtcellulosa.

Tarmmikrober kan också använda sin metaboliska aktivitet för att påverka matbegär (cravings) och mättnadskänslan.

Mångfalden i en persons kost påverkar mångfalden i deras tarm.

Immunitet

Forskning pekar på att kroppens första exponering för mikrober kan inträffa före födseln.

Utan dessa tidiga mikrobiella ”gäster” skulle adaptiv immunitet (immunologiskt ”minne”) inte existera. Denna viktiga försvarsmekanism lär sig hur man reagerar på mikrober efter att ha träffat på dom. Detta möjliggör en snabbare och effektivare reaktion mot sjukdomsalstrande organismer.

En persons tarmmikrobiota utvecklas från den första mikrobiella exponeringen och når vanligtvis en komplett sammansättning vid 3-5 års ålder. Störningar av dessa tidiga exponeringar kan hämma utvecklingen av mikrobiotan. Drygt 70% av immunförsvaret sitter i tarmen.

Beteende

En persons tarmmikrobiota och hjärna kommunicerar ständigt med varandra. Tarm-hjärnaxeln påverkar i första hand tarmfunktionen.

Men forskare har också observerat kopplingar mellan tarmmikrobiotan och psykologiska störningar, såsom depression och ASD (Autism Spectrum Disorder).

Sjukdom

Forskning tyder på att bakteriepopulationer i mag-tarmkanalen spelar en roll för att utveckla tarmsjukdomar, inklusive inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) som Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Låg mikrobiell mångfald i tarmen har även kopplats till fetma och typ 2-diabetes.

Statusen av tarmmikrobiotan har också kopplingar till metabolt syndrom. Att ändra kosten genom att inkludera prebiotika (den näring som tarmbakterierna lever av – fibrer och stärkelse som inte bryts ned), probiotika (de goda tarmbakterierna, mjölksyrabakterier) och andra kosttillskott kan minska dessa riskfaktorer.

Att störa mikrobiotan med antibiotika kan också leda till sjukdomar, inklusive infektioner som blir resistenta mot antibiotika.

Mikrobiotan spelar också en viktig roll för att motstå överväxt av bakterier som kommer utifrån och som normalt inte ska finnas i tarmen, och som orsakar sjukdomar – de ”goda” bakterierna konkurrerar med de ”dåliga”, varav några till och med frisätter antiinflammatoriska föreningar.

Mikrobiomforskning

Enorma investeringar har gått till forskning om mikrobiella populationer i kroppen och deras genetik, för att utforska kopplingar till hälsa och sjukdomar.

National Institutes of Healths (NIH) Human Microbiome Project var ett storskaligt initiativ för att bedöma olika mikrobiomers sammansättningar på hälsa och om det finns identifierbart ”frisk” mikrobiom.

Projektet hjälpte till att etablera kopplingar mellan specifika mikrobiella sammansättningar och sjukdomar i befolkningen. Tack vare projektet kan forskare bättre förstå den genetiska sammansättningen av tarmmikrobiotan och etablera metoder för att klassificera och analysera deras varierande mikrobiella sammansättningar.

Den senaste utvecklingen inkluderar ytterligare bekräftelse på att infoga en ny stam i en befintlig mikrobiota med hjälp av viss näring utan att påverka mikrobiomens övergripande balans och funktion. Detta öppnar potentialen för probiotiska behandlingar och nya metoder för att analysera sammansättningen av tarmmikrobiotan.

Sammanfattning

Tarmmikrobiotan är systemet av mikroorganismer i en persons mag-tarmkanal. Mikrobiotan inkluderar många bakterier, svampar, virus och andra organismer. Tarmmikrobiotan existerar symbiotiskt i det mänskliga matsmältningssystemet och hjälper till att stödja upptag av energi, matsmältning och immunförsvaret.

Det finns många olika mikrobiota i kroppen, inklusive komplexa system oralt, vaginalt, i tjocktarmen och på huden. Den mänskliga mikrobiomet är den övergripande sammansättningen av all mikrobiota i kroppen.

Medical News Today

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Hälsosam livsstil kopplat till ett längre liv utan sjukdomar

Hälsosam livsstil kopplas till ett längre liv utan sjukdomar

 • American Heart Associations Life’s Essential 8 är ett hälsoprogram som definierar kardiovaskulär hälsa och består av två huvudområden: Hälsobeteenden – Kost, fysisk aktivitet, nikotin/rökning, sömn och Hälsofaktorer – BMI, blodfetter, blodsocker och blodtryck, vilka påverkar kardiovaskulär hälsa. Varje mätvärde har en ny poängskala som sträcker sig från 0 till 100 poäng. 
 • Den sammansatta kardiovaskulära hälsopoängen enligt ovan kan hjälpa läkare att mäta och övervaka kardiovaskulär hälsa för att förebygga eller behandla hjärt-kärlsjukdomar.
 • En nyligen genomförd studie visade att en optimal sammansatt kardiovaskulär poäng baserad på Life’s Essential 8-måtten var associerad med längre förväntad livslängd fri från kroniska sjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdomar.
 • En tilläggsstudie visade att färre dödsfall på grund av hjärt-kärlsjukdom väsentligt bidrog till den ökade livslängden i samband med god hjärt-kärlhälsa.

Två relaterade studier som nyligen presenterades vid konferensen American Health Association (AHA) tyder på att optimal kardiovaskulär hälsa var associerad med ett liv fri från kronisk sjukdom, minskad kardiovaskulär dödlighet och ökad livslängd.

Dessa studier utvärderade kardiovaskulär hälsa med hjälp av kriterierna definierade av Life’s Essential 8, vilket visar användbarheten av kardiovaskulära hälsopoäng baserat på detta hälsoprogram som prediktorer för förväntad livslängd och kardiovaskulära sjukdomar.

Dr Hao Ma, en biostatistiker vid Tulane University Obesity Research Center och författare till en av studierna, säger: ”Efter decennier med stadigt ökande livslängd i befolkningen, så har den förväntade livslängden i USA stagnerat sedan 2010. Den främsta orsaken är den dåliga kardiovaskulära hälsan bland amerikaner. Vår studie indikerar att en bra kardiovaskulära hälsa, definierad som Life’s Essential 8-poängen, är relaterad till en avsevärt högre förväntad livslängd”.

Life’s Essential 8 och kardiovaskulär hälsa

År 2010 utvecklade American Heart Association (AHA) ett recept för hälsa som kallades Life’s Simple 7, bestående av sju mätbara riskfaktorer eller mått som tillsammans representerade kardiovaskulär hälsa. AHA reviderade Life’Simple 7 för att skapa Life’s Essential 8 2022 för att förbättra mätningen och övervakningen av kardiovaskulär hälsa och underlätta förebyggande och behandling av kardiovaskulära sjukdomar.

De åtta mätvärdena som utgör Life’s Essential 8 inkluderar fysisk aktivitet, kost, rökning och andra former av nikotinexponering, sömn, BMI, blodsocker, blodfetter och blodtryck. Varje mått som ingår i Life’s Essential 8 mäts på en skala från 0-100. Dessa individuella mätvärden används för att beräkna den totala eller kumulativa kardiovaskulära hälsopoängen som också varierar från 0 till 100 poäng. 

Även om medellivslängden har ökat under de senaste decennierna, har den åtföljts av en ökning av förekomsten av kroniska tillstånd, såsom hjärt-kärlsjukdom och cancer. De kombinerade effekterna av värdena som ingår i Life’s Essential 8 – som att vara mer aktiv, sluta använda tobak och åtgärda högt blodtryck – är förknippade med ökad total livslängd.

Studier har dock inte undersökt sambandet mellan den totala kardiovaskulära hälsopoängen, beräknad enligt den uppdaterade Life’s Essential 8, och total livslängd samt sjukdomsfri livslängd.

Två studier som nyligen presenterades vid AHA-konferensen utvärderade om den totala kardiovaskulära hälsopoängen var kopplat till en ökad livslängd inklusive frånvaro av kroniska sjukdomstillstånd och minskad dödlighet på grund av hjärt-kärlsjukdom.

Förväntad livslängd fri från kronisk sjukdom

Den första studien undersökte om den kardiovaskulära hälsopoängen var associerad med en ökning av total livslängd och livslängd utan kroniska sjukdomar.

Studien analyserade data som samlats in av UK Biobank från mer än 136 000 vuxna i Storbritannien och som vid studiestart inte hade hjärt-kärlsjukdom, diabetes, cancer eller demens och hade data om kardiovaskulär hälsopoäng.

Deltagarna klassificerades som Dålig, Medel eller Idealisk kardiovaskulär hälsa baserat på kriterierna i Life’s Essential 8. Forskarna noterade att medellivslängden vid 50 års ålder förlängdes med 5,2 år för män och 6,3 år för kvinnor med idealisk kardiovaskulär hälsa, jämfört med deras motsvarigheter med dålig kardiovaskulär hälsa.

Individer med idealiska kardiovaskulär hälsopoäng hade också fler år fria från allvarlig kronisk sjukdom, som diabetes, hjärt-kärlsjukdom, demens och cancer, än de med dålig kardiovaskulär hälsa. Specifikt förväntades män och kvinnor med idealisk kardiovaskulär hälsa att leva 75,9 % respektive 83,4 % av sina liv vid god hälsa, medan deras manliga och kvinnliga motsvarigheter med dålig kardiovaskulär hälsa förväntades leva 64,9 % och 69,4 % av sina liv fria från kronisk sjukdom.

Tidigare studier har visat att låg socioekonomisk status är förknippad med lägre förväntad sjukdomsfri livslängd. I den aktuella studien fann forskare att en idealisk kardiovaskulär hälsa bidrog till att minska effekten av låg socioekonomisk status, på sjukdomsfri förväntad livslängd.

Kardiovaskulär hälsa och livslängd

Den andra studien undersökte effekten av en idealisk kardiovaskulär hälsa på potentiell förbättring av förväntad livslängd med anledning av färre dödsfall i hjärt-kärlsjukdom. Studien analyserade data från 23 000 vuxna som deltog i National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) mellan 2005 och 2018. Med hjälp av ett nationellt dödsregister konstaterade forskarna att 1 359 deltagare dog under en genomsnittlig uppföljningsperiod på 7,8 år.

I enlighet med den första studien hade deltagare med ideal kardiovaskulär hälsa längre förväntad livslängd än individer med dålig kardiovaskulär hälsa. Specifikt var den förväntade livslängden för män och kvinnor med idealisk kardiovaskulär hälsa vid 50 års ålder i snitt 7,5 år respektive 8,9 år längre än deras motsvarigheter med dålig kardiovaskulär hälsa.

Noterbart kunde 41,8 % och 44,1 % av ökningen i förväntad livslängd (vid 50 års ålder) hos män respektive kvinnor med idealiska kardiovaskulär hälsopoäng kopplas till en minskning av dödsfall på grund av hjärt-kärlsjukdom.

Studiens begränsningar och konsekvenser

Båda studierna hade också några begränsningar. Dr. Ma noterade att data om livsstilsfaktorer som kost och sömnmönster från NHANES-databasen var självrapporterade och därför benägna att potentiellt vara felrapporterade. Dessutom utvärderades de värden som användes för att mäta kardiovaskulär hälsa i båda studierna endast vid studiestart, och inte under uppföljningsperioden.

Dr Alexandra Lajoie, kardiolog vid Providence Saint John’s Health Center i Santa Monica, USA, som inte var involverad i studien, kommenterar:

”Resultaten av dessa båda studier är inte överraskande. Forskning fortsätter att visa oss att hälsosam livsstil är bra för hälsan, och oftast till och med viktigare än receptbelagda mediciner”.

Dr Lajoie säger att det är möjligt att upphäva några av effekterna av att inte leva (hjärt)hälsosamt tidigt i livet, men det är bättre att konsekvent upprätthålla en livsstil som är fördelaktig för hälsan.

”Självklart vore det idealiska att följa hälsosamma vanor från början, men att börja träna, få bättre sömn och bibehålla en hälsosam kroppsvikt förbättrar blodtrycket och blodsockret, och minskar följaktligen risken för kardiovaskulära händelser, i decennier efter 50 års ålder,” förklarade hon. ”Att sluta röka är det bästa för att förbättra hjärthälsa. Efter det är det att upprätthålla en regelbunden träningsrutin.

Medical News Today

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Riskfaktorer i barndomen ökar risken för att dö i hjärtsjukdom i vuxen ålder

Riskfaktorer för hjärtsjukdom i barndomen och incidenter i vuxen ålder

Abstrakt

Bakgrund

Kardiovaskulära riskfaktorer i barndomen kan förutsäga hjärt-kärlsjukdom senare i vuxen ålder, men kopplingarna är oklara.

Metoder

I en prospektiv kohortstudie som involverade deltagare i International Childhood Cardiovascular Cohorts (i3C) Consortium, utvärderade om riskfaktorer i barndomen (i åldrarna 3 till 19 år) var associerade med kardiovaskulära incidenter senare i vuxen ålder (i genomsnitt följdes deltagarna i 35 år). BMI, systoliskt blodtryck, totalt kolesterol, triglycerider och ungdomars rökning analyserades. Studiens utfall var dödliga kardiovaskulära incidenter.

Resultat

Totalt inkluderades 38.589 deltagare, 50% var män, och medelåldern då deltagaren kontrollerades i barndomen var 12 år. Medelåldern när deltagarna drabbades av en kardiovaskulär incident var 47 år. De som drabbades var äldre, fler var män och både deras föräldrar och de själva hade en lägre utbildningsnivå jämfört med de som inte drabbades av en kardiovaskulär händelse.

I analysen av 319 dödliga kardiovaskulära incidenter fann man en ökad risk för att drabbas av detta senare i livet för de som haft för högt totalt kolesterol och ​​som rökt i ungdomen.

En högre risk observerades, men inte bara i gruppen med den högsta nivån riskfaktorer, utan också bland de med ”hög – normal” eller ”hög – acceptabel” nivå när det gällde BMI, systoliskt blodtryck och triglycerider.

Slutsats

Kardiovaskulära händelser hos barn är sällsynta, men obduktioner har visat på histologiska aterosklerotiska förändringar i aorta och kranskärl hos unga personer med dyslipidemi (för höga blodfetter), förhöjt blodtryck och rökning.

Riskfaktorer för hjärtsjukdom

Denna prospektiva kohortstudie visade att de kardiovaskulära riskfaktorerna högt BMI, högt systoliskt blodtryck, högt kolesterol, höga triglycerider och ungdomars rökning, och särskilt om dessa faktorer kombinerades och inträffade i tidig barndom, var associerade med en ökad risk för att drabbas av kardiovaskulära incidenter och dödsfall före 60 års ålder.

The New England Journal of Medicine

Tarmfloran påverkar kognitionen

Frisk tarmflora kopplad till bättre kognition

En frisk, varierad tarmflora är associerad med bättre kognitiv funktion i medelåldern, antyder ny forskning.

Forskarna genomförde kognitiva tester och analyserade avföringsprover hos nära 600 vuxna och fann att beta-diversitet, som är ett mått på tarmmikrobiell gemensam sammansättning mellan personer, var signifikant kopplat till kognitiva poäng.

Tre specifika bakteriefamiljer visade ett positivt samband med prestation på minst ett kognitivt test, medan ett visade ett negativt samband.

”Data från studien stödjer ett samband mellan den mikrobiella tarmfloran och mått på kognitiv funktion – resultaten överensstämmer med resultat från annan forskning på både människor och djur,” säger forskaren Katie Meyer, ScD, biträdande professor, Department of Nutrition, UNC Gillings School of Public Health, Chapel Hill, North Carolina, USA. 

”Men det är också viktigt att inse att vi fortfarande lär oss om hur man karakteriserar betydelsen av denna dynamiska ekologiska koloni av mikroorganismer och beskriver vägarna för mekanismen,” säger hon.

Studien publicerades i JAMA den 9 februari.

”Ny” forskning

”Kommunikationsvägar mellan tarmbakterier och neurologisk funktion (kallad ”tarm-hjärnaxeln”) har dykt upp som ett nytt område för forskning om potentiella mekanismer som reglerar hjärnans hälsa genom immunologiska, metabola och endokrina vägar”, skriver forskarna.

Ett antal studier har visat samband mellan tarmmikrobiella mått och neurologiska resultat, inklusive kognitiv funktion och demens, men mekanismerna bakom dessa samband har inte fastställts helt.

Djurstudier och mindre studier på människor har antytt att minskad mikrobiell mångfald är associerad med sämre kognition, men man har inte genomfört större studier och i olika samhällspopulationer.

Forskarna undersökte därför kopplingen mellan tarmmikrobiell mångfald och taxonomisk sammansättning (indelning eller klassificering av organismer i klass, familj, släkt, art etc) med kognitivt status i en stor grupp av sociodemografiskt olikartade vuxna som levde i fyra storstadsområden och som var deltagare i studien Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA).

Man antog att mikrobiell mångfald skulle vara positivt kopplad till kognitivt status och att högre kognitivt status skulle vara associerad med specifika taxonomiska grupper involverade i den kortkedjiga fettsyraproduktionen.

Den 30-åriga uppföljningen i CARDIA ägde rum 2015 – 2016, då de ursprungliga deltagarna var i åldern 48 till 60 år. Under den undersökningen genomgick deltagarna ett batteri av kognitiva bedömningar, och 615 personer lämnade också ett avföringsprov för en mikrobiom-substudie (en studie i studien); av dessa hade 597 (medelålder 55 år) både avförings-DNA tillgängligt för sekvensering och ett komplett komplement av kognitiva tester och ingick i den aktuella studien.

De kognitiva testerna inkluderade Digit Symbol Substitution Test (DSST); Rey-Auditory Verbal Learning Test (RAVLT); det tidsinställda Stroop-testet; om bokstäver och kategorier flöt; och Montreal Cognitive Assessment (MoCA).

Slumpvariabler som kan förväxla samband mellan mikrobiella och kognitiva mått, inklusive BMI, diabetes, ålder, kön, utbildning, fysisk aktivitet, aktuellt rökstatus, kostkvalitet, antal mediciner och högt blodtryck, inkluderades i analyserna.

Potentiella vägar

Katie Meyer pekade på flera vägar som tarmfloran kan bidra till hjärnans hälsa.

”Vi vet från studier i djurmodeller att tarmfloran är involverad i systemisk inflammation, vilket är en riskfaktor för hjärnsjukdom”, säger hon.

Dessutom är tarmfloran involverad i produktionen av metaboliter som kan påverka hjärnan, inklusive tryptofanmetaboliter och kortkedjiga fettsyror, av vilka många härrör från komponenter i kosten, vilket kan hjälpa till att förklara samband mellan kost och kognition (t.ex. Medelhavskost kan vara skyddande), tillade hon.

Samband tarmflora och kognition

Timothy Dinan, MD, PhD, professor i psykiatri och forskare, APC Microbiome Institute, University College Cork, Irland, kommenterar: ”Detta är en viktig studie som adderar ytterligare bevis till den växande mängden om att tarmfloran påverkar hjärnans funktion.”

Timothy Dinan, som inte var involverad i studien, fortsätter: ”I ett imponerande stort urval visades ett samband mellan kognition och sammansättningen av tarmfloran.”

Han noterar att studien begränsas av det faktum att det är en tvärsnittsstudie och att sambanden är korrelerande. Ändå, trots dessa signaler, så bidrar studien till att föra kunskapen framåt inom området.

Meyer höll med och noterade att det finns en brist på biomarkörer att använda för att förutsäga kognitiv tillbakagång och demens, men eftersom deras studie var en tvärsnittsstudie så kan man inte bedöma om tarmfloran kan förutsäga kognitiv tillbakagång, men som utgångspunkt kan man använda den för att bedöma samband.

Hon tillade att vid det här laget vet vi mycket mer om modifierbara riskfaktorer som har visat sig vara positivt associerade med kognitiv funktion”, inklusive att äta en Medelhavskost och fysisk aktivitet.

”Det är möjligt att skyddande effekter av kost och aktivitet delvis kan påverka tarmmikrobiotan,” funderar Meyer.

Medscape

Journal of the American Medical Association

Omega-3 grekiska bokstaven

Omega-3 minskar inte risken incidenter hos hjärtkärlpatienter

En andra analys av STRENGTH-studien

Abstrakt

Av betydelse

Hos patienter som behandlas med omega-3 fettsyror är det fortfarande oklart om uppnådda nivåer av eikosapentaensyra (EPA) eller docosahexaensyra (DHA) kan förebygga kardiovaskulära incidenter.

Målsättning

Att undersöka sambandet mellan plasmanivåer av EPA och DHA och kardiovaskulära incidenter. I studien jämförde man omega-3 fettsyror med majsolja (placebo).

Design och deltagare 

En dubbelblind, multicenterstudie som inkluderade patienter med hög kardiovaskulär risk, med förhöjda triglyceridnivåer och låga nivåer av HDL kolesterol, vid 675 sjukhus, som pågick mellan 2014 och 2020.

Behandling

Deltagarna randomiserades (lottades till någon av behandlingarna) till att dagligen få omega-3 (4 g) eller majsolja.

Utfall

De primära förbestämda slutmålen var; kardiovaskulär död, icke dödlig hjärtinfarkt, icke dödlig stroke, koronar re-vaskularisering (ny ballongsprängning) eller instabil angina (kärlkramp) som krävde sjukhusvistelse. 12 månader efter randomisering mättes uppnådda EPA- och DHA nivåer i plasma.

Resultat

Av de 13.078 deltagarna randomiserades 6.539 (50%) till omega-3 och 6.539 (50%) till majsolja. Omega-3 fettsyranivåer var tillgängliga både vid studiens start och 12 månader efter randomisering hos 10.382 av deltagarna – 5.175 omega-3 [49,8%] och 5.207 majsolja [50,2%]; medelåldern var 62,5 år, 3.588 [34,6%] var kvinnor och 7.285 [70,2%] hade typ 2 -diabetes. 

Medianplasmanivåerna efter 12 månader i omega-3 gruppen var 89 μg/ml för EPA och 91 μg/ml för DHA, med toppnivåer på 151 μg/ml respektive 118 μg/ml. Jämfört med majsolja var riskförhållandena 0,98 (P =0.81) för EPA och 1,02 (P =0.85) för DHA.

Det fanns ingen koppling mellan nivåerna av omega-3 fettsyror och kardiovaskulära incidenter.

Slutsats och relevans – Omega-3

Bland patienter med hög kardiovaskulär risk som behandlades med omega-3 fettsyror kunde toppnivåer av EPA och DHA inte kopplas till vare sig några fördelar eller till någon skada.

Journal of the American Medical Association

ansikte i pussel

Hälsosam livsstil minskar risken för Alzheimers

Abstrakt

Målsättning

Att fastställa effekterna av en hälsosam livsstil och risk för att utveckla Alzheimers demens.

Metoder 

Med hjälp av data från 2 studier, Chicago Health and Aging-projektet (CHAP; n = 1.845) och Rush Memory and Aging-projektet (MAP; n = 920) definierades en hälsosam livsstilspoäng baserat på; icke-rökning, ≥150 min per vecka av måttlig till intensiv fysisk aktivitet, lätt till måttlig alkoholkonsumtion, högkvalitativ Medelhavs-DASH-diet* och engagemang i kognitiva aktiviteter (hjärnstimulerande aktiviteter), vilket ger en total hälsosam livstilspoäng mellan 0 till 5.

Resultat 

Personerna följdes upp i 5,8 år i CHAP-studien och 6,0 år i MAP-studien och 379 deltagare (CHAP) respektive 229 st (MAP) drabbades av Alzheimers demens. 

När man jämförde de med 0-1 hälsosam livsstilsfaktor, var risken:
37% lägre för deltagare med 2-3 hälsosamma livsstilsfaktorer
60% lägre för de med 4-5 hälsosamma livsstilsfaktorer
att drabbas av Alzheimers demens. 

Slutsats – Hälsosam livsstil minskar risken för Alzheimers

En hälsosam livsstil är förknippad med en väsentligt lägre risk för att drabbas av Alzheimers demens.

* Ska innehålla: 

Gröna bladgrönsaker, alla andra grönsaker, bär, nötter, olivolja, fullkorn, fisk, bönor, kyckling, vin (högst ett glas per dag).

Livsmedel som ska undvikas eller begränsas inkluderar:

Smör / Margarin, Ost, rött kött, Friterad mat, Sötsaker

Neurology

Armhävningar

Armhävningar och hjärtsjukdom

Abstrakt

Målsättning 

Att utvärdera sambandet mellan armhävningar och framtida hjärt-kärlförekomst i en grupp aktiva vuxna män.

Utformning och deltagare 

 Retrospektiv (bakåtblickande) studie som genomfördes mellan januari 2000 och december 2010 på manliga brandmän i åldern 18 år eller äldre i Indiana, USA. Deras fysik mättes periodvis från studiestart, inklusive antalet armhävningar och träningstolerans, mellan 2000 och 2007. Deltagarna delades in i 5 grupper baserat på hur många armhävningar de kunde utföra och sedan följdes de i upp till 10 år.

Resultat 

Totalt 1.562 deltagare genomgick undersökning vid studiestart och 1.104 med tillgänglig dokumentation på armhävningsdata inkluderades i de slutliga analyserna. Medelålder för gruppen var vid studiestart 39,6 år och medel-BMI var 28,7. Under den 10-åriga uppföljningen rapporterades 37 hjärtkärlrelaterade incidenter bland personerna med tillgänglig armhävnings-data. Betydande negativ koppling hittades mellan armhävnings-kapacitet och hjärt-kärlhändelser. Personerna som kunde utföra mer än 40 armhävningar var kopplade till en signifikant lägre risk för hjärt-kärlhändelser jämfört med de som utförde färre än 10 armhävningar.

Slutsatser och relevans – Armhävningar och hjärtsjukdom

Resultaten tyder på att hög kapacitet att utföra armhävningar vid studiestart är förknippad med en lägre förekomst av hjärt-kärlhändelser. Även om större studier i andra grupper än brandmän behövs, så kan kapacitet att utföra armhävningar vara en enkel metod att uppskatta funktionell status och till låg kostnad.

JAMA Netw Open. 2019;2(2):e188341.