Växtbaserat protein minskar risken för att dö

26 augusti 2019, JAMA Intern Med. 

Abstrakt

Mål 

Att utvärdera om det finns en koppling mellan animaliskt protein och växtbaserat protein, och en ökad risk för att dö.

Studieupplägg och deltagare 

I denna prospektiva (framåtblickande) studie ingick 70.696 japaner i åldern 45 till 74 år. Ingen hade någon historia av cancer, stroke eller hjärt-kärlsjukdom vid studiens start. Totalt dokumenterades 12.381 dödsfall under uppföljningen. 

Information om kostintag samlades in via ett frågeformulär för att uppskatta proteinintag hos alla deltagare.

Resultat 

Bland de 70.696 deltagarna var 32.201 män (45,5%), medelålder 55,6. 38.495 var kvinnor (54,5%), medelålder, 55,8 år. Intag av animaliskt protein visade inget klart samband med total eller orsakspecifik dödlighet. Däremot var intag av växtbaserat protein kopplat till lägre total dödlighet (P = 0,01). 

För minskad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom var kopplingen till intag av växtprotein tydlig.  Om 3% av energin från rött kött ersattes av växtbaserat protein, kunde det kopplas till en lägre total dödlighet, en lägre cancerrelaterad dödlighet, och en lägre dödlighet  i hjärt-kärlsjukdom. När processat animaliskt köttprotein byttes ut mot växtbaserat protein kunde det kopplas till en lägre total dödlighet, och till lägre cancerrelaterad dödlighet. 

Slutsats och relevans – Växtbaserat protein minskar risken för att dö

I denna stora studie kunde ett högt intag av växtbaserat protein kopplas till en lägre total dödlighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom. 

Även om intag av animaliskt protein inte var kopplat till dödlighetsresultat, så fann man att om protein från rött kött eller från processat kött ersattes med växtbaserat protein så kunde det kopplas till lägre total dödlighet, cancerrelaterad dödlighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom.  

JAMA Intern Med.