Koloncancer

Tarmmikrobiomet och koloncancer

Personer med precancerösa kolonförändringar visar signifikanta skillnader i sitt tarmmikrobiom (jämfört med befolkningen), upp till 5 år innan förändringarna utvecklas till cancer, enligt en analys (över 22 år) av studien the Dutch Microbiome Project.

Fynden tyder på en möjlig roll för tarmmikrobiotan för utvecklingen av kolorektala förändringar och cancer, säger forskaren Ranko Gacesa, PhD, Institutionen för gastroenterologi, University of Groningen, Nederländerna, som presenterade resultaten vid United European Gastroenterology Week (UEG) 2023.

”Det betyder också att tarmbakterier kan bidra till en förbättring av dagens fekala tester för att upptäcka kolorektala polyper, och till och med att behandlingar bestående av mikrobiommodulering kan spela en roll för att förebygga kolorektal cancer”, säger Gacesa, som vann pris för studien.

Tarmmikrobiomet är känt för att vara kopplat till kolorektal cancer; i synnerhet har bakterierna Bacteroides fragilis och Alistipes finegoldii visat sig orsaka kolorektal cancer i musmodeller, förklarade Gacesa.

I den aktuella studien tittade man på vilken potential tarmmikrobiomet hos människor kan ha för upptäckten av precancerösa kolonförändringar. Det invasiva Fekala Immunokemiska Testet (FIT), har visat sig resultera i ett stort antal falskt positiva resultat, vilket leder till många onödiga koloskopier.

”Det har beräknats att vid användning av en fekal mikrobiotaanalys (analys av tarmbakterier i avföringen) i kombination med FIT i det tidiga skedet för att förutspå kolorektal cancer, resulterar i en hög frekvens sant-positiva resultat och lägre antal falskt-positiva”, säger Gacesa. ”På detta sätt kan vi minska andelen falskt positiva med cirka 50%.”

”Vi vill helst inte upptäcka cancern när den redan är utvecklad och svår att behandla. Vi strävar efter att upptäcka den så tidigt som möjligt”, säger han.

Analys med hjälp av holländska databaser

För att bestämma förhållandet mellan kolorektal cancer och tarmmikrobiomet, genomförde de holländska forskarna en analys från år 2000 till 2022, och tittade på om cancern förändrar tarmmikrobiomet, samt om förändringar i mikrobiomet bidrar till utvecklingen av precancerösa förändringar och kolorektal cancer.

De använde data från det holländska screeningprogrammet för kolorektal cancer, som omfattar FIT-resultat hos personer i åldern 55 år och äldre, och koloskopi om det genomfördes. Kolonbiopsier registrerades. Dessa kopplades sedan till Dutch microbiome project med data baserade på fekala prover från 8208 personer tagna mellan 2012 och 2015.

”Detta gjorde det möjligt för oss att koppla sammansättning av tarmmikrobiom och funktioner, till en detaljerad histologisk information om precancerösa förändringar och kolorektal cancer, inklusive när lesioner upptäcktes i förhållande till fekal provtagning och analys av tarmmikrobiomet,” förklarade Gacesa.

Analysen fastställde sammansättning, funktion och genomiska profiler av tarmmikrobiota hos deltagare som utvecklade precancerösa kolorektala förändringar före fekal provtagning från 2000 till 2015, och hos de deltagare som utvecklade förändringar efter fekal provtagning, mellan 2015 och 2022. Typ och storlek av förändringar noterades. Kontrollgruppen inkluderade 2123 individer från den allmänna befolkningen med normala koloskopifynd.

Fler precancerösa förändringar hittade efter fekal provtagning

Det fanns fler fall av precancerösa förändringar efter fekal provtagning, rapporterade Gacesa.

Före fekal provtagning hade 219 deltagare förändringar i kolon, inklusive låggradig dysplasi, höggradig dysplasi och tandade polyper och 26 fall av kolorektal cancer. Totalt 315 deltagare utvecklade olika kolonförändringar efter fekal provtagning, med totalt 29 fall av kolorektal cancer.

När forskarna tittade på mångfalden av mikrobiom (mikroorganismer i tarmen) hos personer med precancerösa kolonförändringar 1 till 5 år före fekal provtagning, fann de att mångfalden var lägre jämfört med hos kontrollgruppen. Mångfalden minskade också hos deltagare som utvecklade kolonförändringar efter provtagning.

Mikrobiomets sammansättning och funktion var olika mellan patienter med redan existerande förändringar och hos de som kom att utveckla förändringar i framtiden, och den varierade också beroende på typ av förändring.

Tarmmikrobiomet och koloncancer

”Vi såg en minskning av vissa goda bakterier, inklusive Faecalibacterium, både hos de med aktuella förändringar och hos de som utvecklade förändringar i framtiden. Vi såg också en massiv topp i Alistipes finegoldii hos dem som hade kolorektal cancer, vilket starkt tyder på att det är nära kopplat till kolorektal cancer”, berättade Gacesa.

Bland bakteriearter kopplade till den framtida utvecklingen av precancerösa förändringar var de från familjen Lachnospiraceae och släktena Roseburia och Eubacterium. Mikrobiomsammansättningen hade en måttlig förutbestämmande potential för framtida förändringar och kolorektal cancer.

”Precancerösa förändringar är kopplade till tarmmikrobiomet,” sa Gacesa. ”Adenom – både redan existerande (före fekal provtagning) och de som kom efter fekal provtagning – är signifikant kopplade till mikrobiomets sammansättning.”

Medscape

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Livsstilsförändring kan minska risken för koloncancer

Livsstilsförändring när det gäller rökning, alkohol, kroppsvikt och fysisk aktivitet kan påverka risken för koloncancer, visar resultaten från en stor europeisk studie.

”Detta är ett tydligt budskap som läkare och gastroenterologer kan ge till sina patienter för att minska risken för koloncancer”, säger Edoardo Botteri, PhD, Cancer Registry of Norway, Oslo, i en artikel publicerad i The American Journal av gastroenterologi.

Tidigare studier har visat på ett samband mellan cancer i allmänhet och ohälsosamma livsstilsfaktorer. Det finns också visat på ett samband mellan viktökning och en ökad risk för kolorektalcancer, och en minskad risk vid rökstopp. Men Botteri och kollegor kunde inte hitta någon publicerad forskning om sambandet mellan andra livsstilsfaktorer och risken för kolorektalcancer, skriver de.

I studien följde de 295 865 personer från European Prospective Investigation into Cancer (EPIC) under knappt 8 år. Deltagarna var i åldern 35 till 70 år och kom från Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Livsstilsförändring kan minska risken för koloncancer

Forskarna beräknade ett hälsosamt livsstilsindex (HLI) på basis av rökstatus, alkoholkonsumtion, BMI och fysisk aktivitet. Mediantiden mellan studiestart till enkäten för uppföljningen var 5,7 år.

Män hade mer gynnsam prognos än kvinnor.

En ökning med 1 enhet i HLI-poäng var associerat med en 3% lägre risk för kolorektalcancer.

 • När HLI-poängen räknades ihop, kopplades förbättringar från en ”ogynnsam livsstil” (0–9 poäng) till en ”gynnsam livsstil” (12–16 poäng) med en 23% lägre risk för kolorektalcancer (jämfört med ingen förändring). Likaså var en tillbakagång från en ”gynnsam livsstil” till en ”ogynnsam livsstil” kopplad med en 34% högre risk.
 • Förändringar i ökning av BMI (övervikt) visade mot ett samband för kolorektalcancer.
 • Minskad alkoholkonsumtion var signifikant associerad med en minskning av risken för kolorektalcancer hos personer i åldern 55 år eller yngre.
 • Ökning av fysisk aktivitet var signifikant associerad med en lägre risk för koloncancer, särskilt hos yngre personer.

Å andra sidan var rökminskning eller rökstopp associerat med en ökning i risk för koloncancer. Denna korrelation kan vara resultatet av ”omvänt orsakssamband”, det vill säga människor kan ha slutat röka för att de upplevde tidiga symtom på koloncancer. Rökning hade endast en marginell inverkan på beräkningarna av ett hälsosamt livsstilsindex (HLI) i denna studie eftersom endast en liten del av deltagarna ändrade sin rökning.

Information om kost samlades endast in vid studiestart, så vilken påverkan förändringar av kosten hade kunde inte mätas. Forskarna justerade sin analys för kost vid studiestart, men de erkänner att inte ha beräknat kost i HLI-poängen var en begränsning av studien.

Ändå, om resultaten av denna observationsstudie bekräftas av annan forskning, kan dessa fynd hjälpa till att utforma studier för att förhindra att man drabbas av koloncancer, avslutar forskarna.

Medscape

The American Journal of Gastroenterology 

Växtbaserad kost minskar risk för koloncancer

 • Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancerformen i USA.
 • Risken för att utveckla kolorektal cancer ökar av övervikt eller fetma, rökning och en diet som innehåller mycket rött kött eller processat kött.
 • Att inkludera mycket fullkorn, färsk frukt och grönsaker i ens kost kan minska denna risk, har befintlig forskning visat.
 • En stor studie har nu identifierat att hos män är en kost som innehåller mycket hälsosamma växtbaserade livsmedel associerad med lägre risk för kolorektal cancer.

Kolorektal cancer, även benämnd som tarm-, kolon- eller rektalcancer, är den tredje vanligaste diagnosen och den näst dödligaste cancern i USA.

De flesta som får diagnosen kolorektal cancer är över 50 år, även om det också kan drabba yngre personer.

Under de senaste åren har incidensen kolorektal cancer hos äldre personer börjat minska, medan förekomsten bland yngre personer ökar. Dessa förändringar kan dock bero på effektivare cancerscreening.

Risken för kolorektal cancer ökar med åldern. Andra riskfaktorer som människor inte kan påverka är ärftlighet av kolorektal cancer, inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) – som Crohns sjukdom – och vissa genetiska syndrom.

Livsstil och kolorektal cancer

Det finns dock många livsstilsfaktorer som också påverkar en persons risk för att drabbas av kolorektal cancer. Faktorer som sannolikt ökar risken är:

 • kost med låg fiberhalt, frukt och grönsaker
 • brist på fysisk aktivitet
 • kost rik på fett och rött- eller processat kött
 • övervikt och fetma
 • tobaksbruk och stor alkoholkonsumtion.

Flera studier har undersökt sambandet mellan kosten och tjock- och ändtarmscancer, och fann att den typiska västerländska kosten som innehåller mycket fett, rött kött och processat kött ökar risken.

Att minska på dessa livsmedel och istället öka på mängden livsmedel med en hög halt av kostfiber är förknippat med en riskminskning.

Växtbaserad mat tenderar att vara hög på kostfiber, men endast i ett obearbetat, naturligt tillstånd.

Nu har en studie som publicerats i BMC Medicine funnit att en diet rik på hälsosamma växtbaserade livsmedel – fullkorn, färsk frukt och grönsaker – är associerad med en lägre risk för kolorektal cancer hos män.

Ohälsosamma växtbaserade livsmedel – raffinerade spannmål, fruktjuicer och tillsatta sockerarter – hade ingen gynnsam effekt på cancerrisken.

Stor studie – Växtbaserad kost minskar risk för koloncancer

I studien ingick 79 952 män och 93 475 kvinnor som följdes under i genomsnitt 19,2 år. Alla deltagare var från Hawaii eller Los Angeles-området och var mellan 45 och 75 år vid registreringen.

I början av studien bedömde forskarna deltagarnas vanliga kost med ett självrapporterat frågeformulär.

Deltagarna fick rapportera hur ofta och hur mycket de åt av mer än 180 olika livsmedel och drycker. De valde mellan fyra portionsstorlekar och frekvenser från aldrig till fyra gånger om dagen.

Utifrån svaren beräknade forskarna dagligt energi- och näringsintag, och beräknade sedan tre växtbaserade kostindex (Plant-based Diet Indices – PDI) – totalt (PDI), hälsosamt (hPDI) och ohälsosamt (uPDI).

Forskarna definierade fullkorn, frukt, grönsaker, vegetabiliska oljor, nötter, baljväxter, te och kaffe som hälsosamma växtbaserade livsmedel. Mindre hälsosamma växtbaserade livsmedel inkluderade raffinerade spannmål, fruktjuicer, potatis och tillsatt socker.

För att uppnå en hög hPDI-poäng var deltagarna tvungna att ha ett högt intag av hälsosamma växtbaserade livsmedel och ett lågt intag av mindre hälsosamma växtbaserade livsmedel.

Minskad risk hos vissa män

Sammantaget var växtbaserad kost, särskilt hälsosam växtbaserad kost, associerad med en minskad risk för kolorektal cancer hos män, men inte hos kvinnor. Ohälsosam växtbaserad kost verkade inte minska risken.

Forskarna föreslår att ”fördelarna med växtbaserad kost kan variera beroende på kön, etnicitet och tumörens placering.”

Medical News Today

BMC Medicin

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.