Nyhetsbrev

Bättre hjärthälsa med Selen och Q10 

7 maj 2024 BMC Medicine
26 juni 2024

Sammanfattning

Denna studie undersökte effekterna av tillskott av selen och koenzym Q10 på nivåerna av sköldkörtelhormoner, kardiovaskulär dödlighet och livskvalitet hos äldre svenskar med låga nivåer av selen. Studien visade att tillskott med selen och koenzym Q10 ökade nivåerna av fritt T3 och omvänd T3, minskade nivåerna av fritt T4 och reducerade ökningen av TSH-nivåer jämfört med placebobehandling. 

I placebogruppen var högre TSH- och fritt T4 associerade med ökad kardiovaskulär dödlighet och minskad mental hälsorelaterad livskvalitet, men dessa samband sågs inte i gruppen som fick den aktiva interventionen. 

Studiens slutsats är att tillskott av selen och koenzym Q10 kan ha positiva effekter på sköldkörtelhormoner, minskar kardiovaskulär dödlighet och ökar livskvaliteten hos personer med otillräcklig sköldkörtelfunktion på grund av brist på selen och Q10.

Studien – Bättre hjärthälsa med Selen och Q10  

I denna studie undersökte forskarna effekterna av att tillsätta selen och koenzym Q10 på sköldkörtelhormonnivåer, kardiovaskulär dödlighet och livskvalitet hos en äldre svensk population med låga nivåer av selen. Selen är viktigt för reglering och metabolism av sköldkörtelhormoner, och otillräcklig selenintag kan leda till negativa effekter på sköldkörtelfunktionen.

Studien omfattade 414 personer som slumpmässigt tilldelades antingen selenjäst (200 µg/dag) och koenzym Q10 (200 mg/dag) tillskott eller en placebo. Deltagarnas sköldkörtelhormonnivåer (inklusive fritt T3, fritt T4, omvänt T3 och TSH) mättes i början av studien och efter 48 månader. Forskarna bedömde också kardiovaskulär dödlighet och hälsorelaterad livskvalitet med hjälp av en enkät, Short Form 36.

Resultaten visade att individer med lägst selenivåer i början av studien hade högre TSH-nivåer och lägre fritt T3-nivåer jämfört med de med högre selenivåer. Efter 4 års tillskott visade gruppen som fick selen och koenzym Q10 signifikanta ökningar av fritt T3 och omvänt T3, en minskning av fritt T4 och en mindre ökning av TSH jämfört med placebogruppen.

Vidare var högre TSH- och fritt T4-nivåer i placebogruppen associerade med en ökad risk för kardiovaskulär dödlighet under en 10-årsperiod. Denna association observerades dock inte i gruppen som fick den aktiva behandlingen. På samma sätt var högre TSH-nivåer och lägre fritt T3 i placebogruppen associerade med en försämring av mentala hälsorelaterade livskvalitetsmått under 4-års uppföljning. Denna försämring observerades dock inte i behandlingsgruppen.

Sammanfattningsvis hade tillskott med selen och koenzym Q10 positiva effekter på sköldkörtelhormonnivåer, kardiovaskulär dödlighet och hälsorelaterade livskvalitet.

Forskarna drog slutsatsen att den initiala bristen på selen och Q10 i studiegruppen var associerad med nedsatt sköldkörtelfunktion, och förändringarna i sköldkörtelhormonnivåer som observerades efter tillskott kunde förklaras av ökad aktivitet hos deiodinaserna. De föreslog också att en betydande del av den äldre populationen i studien kan ha suboptimal sköldkörtelfunktion på grund av brist på selen och Q10.

Ordlista:

– Selen: En mineral som är viktigt för kroppens normala funktion, inklusive reglering av sköldkörtelhormoner.
– Koenzym Q10: En förening som spelar en roll i energiproduktionen i cellerna och fungerar som en antioxidant.
– Sköldkörtelhormoner: Hormoner som produceras av sköldkörteln och reglerar ämnesomsättning, tillväxt och utveckling.
– TSH (thyroid-stimulerande hormon): Ett hormon som produceras av hypofysen och stimulerar sköldkörteln att producera sköldkörtelhormoner.
– Fritt T3: Den aktiva formen av sköldkörtelhormon som inte är bunden till proteiner i blodet.
– Fritt T4: Den inaktiva formen av sköldkörtelhormon som inte är bunden till proteiner i blodet.
– Omvänt T3: En inaktiv form av sköldkörtelhormon som bildas från T4 men inte har samma biologiska effekter.
– Kardiovaskulär dödlighet: Död orsakad av hjärt-kärlsjukdomar.
– Hr-QoL (hälsorelaterad livskvalitet): En mätning av en individs uppfattning om deras fysiska, mentala och sociala välbefinnande.

BMC Medicine

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori

Prenumerera på nyhetsbrevet för att få 1 minuters sammanfattningar som text eller video

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Mikrobiotan kan påverka ålder och hjärthälsa

Next Story

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke

Latest from Övrigt

Mikrobiotan kan påverka ålder och hjärthälsa

Forskare har identifierat att mikrobiotan kan påverka ålder och hjärthälsa. Man utvecklade en mikrobiell ”signatur” och visade hur ålder och ämnesomsättning kan identifieras i mikrobiomet (tarmfloran).…

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…