Ultraprocessad mat ökar risk för Crohns sjukdom

3 november 2022 Medscape, Journal of Crohn’s and Colitis

Budskap ”att ta med”

Ett högre intag av ultraprocessade livsmedel var signifikant associerat med en ökad risk för Crohns sjukdom, men inte för ulcerös kolit, hos individer utan inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Hos patienter med redan existerande IBD var ett högre intag av ultraprocessade livsmedel signifikant associerat med ett ökat behov av IBD-relaterad kirurgi och en högre risk för benign kolorektal neoplasi (benign tumör).

Varför detta är viktigt?

Resultaten ger ytterligare bevis angående involveringen av ultraprocessade livsmedel i utvecklingen och sjukdomsförloppet av IBD, vilket kan vara en lovande strategi för att hantera dess globalt ökande förekomst.

Studiens design

Detta var en cross-sectional (är en typ av observationsstudie som analyserar data från en population) prospektiv kohortstudie som inkluderade 187 854 deltagare (ålder 40-69 år) med hjälp av 24-timmars dietary recall-enkäter, identifierade från UK Biobank (2006-2010).

Nyckelresultat – ultraprocessad mat ökar risk för Crohns sjukdom

Under uppföljningen på i genomsnitt 9,8 år diagnostiserades 841 deltagare med IBD (251 med Crohns sjukdom och 590 med ulcerös kolit).

Intaget av ultraprocessade livsmedel var signifikant högre hos patienter med:

  • Crohns sjukdom och ulcerös kolit (P<0,001 för båda).

Hos deltagare utan IBD, var de med lägst intag av ultraprocessade mat jämfört med de med högst intag av ultraprocessade mat associerad med en ökad risk för Crohns sjukdom (P=0,001), men inte för ulcerös kolit (P=0,473).

Hos patienter med IBD, var de med lägst intag av ultraprocessade matintag jämfört med de med högst intag associerad med en ökad risk för:

  • IBD-relaterad kirurgi (P=0,005) och benign kolorektal neoplasi (P=0,026).

Sammanfattning

Högre intag av ultraprocessad mat var associerat med högre förekomst av Crohns sjukdom, men inte ulcerös kolit. Hos individer med en redan existerande diagnos av IBD var konsumtionen av ultraprocessad mat signifikant högre jämfört med kontroller, och var associerad med ett ökat behov av IBD-relaterad kirurgi. Ytterligare studier behövs för att ta itu med effekten av intag av ultraprocessad mat på sjukdomsutveckling och utfall.

Begränsningar

Uppgifterna om 24-timmars kost-enkäter hämtades bara in en gång för flera deltagare.

Medscape

Journal of Crohn’s and Colitis