Nyhetsbrev

Kraftig ökning av stroke bland unga

2 november 2022 Medscape, JAMA
10 november 2022

En studie från Oxfordshire, England visar på en kraftig ökning av stroke hos unga vuxna, samtidigt som en andra studie identifierar en liknande trend generellt i höginkomstländer.

Författarna till de två studierna säger att den ”traditionella synen” är att vaskulära riskfaktorer, som högt blodtryck, diabetes och fetma, spelar en ”mindre roll” vid ungas stroke. Men nyare studier har börjat motsäga denna uppfattning, säger de, och framhöll att stroke hos unga är ett växande problem i höginkomstländer.

I studierna, publicerade i JAMA, ville forskarna ha svar på två frågor, den första frågan var: ”Avviker incidensen stroke hos yngre jämfört med äldre personer mellan 2002 till 2018?”

För att försöka svara på denna fråga utförde forskare från Nuffield Department of Clinical Neuroscience vid University of Oxford en prospektiv populationsbaserad incidensstudie, genomförd från april 2002 till mars 2018. Utifrån data från The Oxford Vascular Study inkluderades 94 567 personer registrerade hos husläkare i Oxfordshire. Det man huvudsakliga tittade på var förändringar i incidensen av stroke, Transitorisk Ischemisk Attack (TIA) och andra större vaskulära händelser – hjärtinfarkt, plötslig hjärtdöd och perifera vaskulära händelser – stratifierade efter ålder, kön, etiologi och svårighetsgrad.

Forskarna tog också hänsyn till andra faktorer som livsstil, kontroll av traditionella vaskulära riskfaktorer och könsspecifika orsaker till stroke.

Ökar hos unga, minskar hos äldre

Det förekom 2429 incidenter stroke under studieperioden – medelålder för de drabbade var 73,6 år och 51,3% var kvinnor. Forskarna fann att mellan perioden 2002-2010 och 2010-2018 var det en 67% ökning av incidensen stroke bland vuxna under 55 år och en 15-procentig minskning bland de över 55 år. Den signifikanta ökningen av incidensen för de yngre än 55 år var oberoende av kön, svårighetsgrad av stroke, vilken typ av stroke, och sågs även vid TIA, men inte vid hjärtinfarkt och andra större vaskulära händelser.

Även om TIA och stroke för de yngre än 55 år var signifikant associerade med diabetes, hypertoni, rökning och fetma, påpekade studieförfattarna att den ”signifikanta ökningen” i incidens från 2002-2010 till 2010-2010 observerades även hos individer utan dessa riskfaktorer.

Någon liknande avvikelse i incidens hittades inte för andra vaskulära händelser, som hjärtinfarkt, påpekade de. ”Med tanke på frånvaron av denna skillnad för andra vaskulära händelser behövs ytterligare forskning för att förstå orsakerna till denna skillnad”, säger författarna.

Ökningen var störst i chefsyrken och minst i okvalificerade yrken. Forskarna föreslog att detta kunde förklaras av inverkan av arbetsrelaterad stress, låg fysisk aktivitet och långa arbetstider – där var och en är starkare förknippade med risk för stroke än för hjärtinfarkt.

Dr Angela Hind, direktör för Medical Research Foundation, säger: ”Historiskt har vi tänkt på stroke som något som bara drabbar äldre vuxna, men studier som denna tyder på ett växande problem hos unga vuxna.”

Prevalensen av traditionella vaskulära riskfaktorer hos unga människor med stroke var också hög, säger författarna, och betonade ”vikten av att identifiera och hantera dessa riskfaktorer”.

Ökning av stroke bland unga i höginkomstländer

Den andra frågan som forskarna ville svara på var: ”Vad händer med incidensen stroke hos yngre jämfört med äldre i höginkomstländer under 2000-talet?”

De påpekade att den totala strokeincidensen minskade i höginkomstländer, men att data om trender i incidensen stroke över tid hos individer yngre än 55 år var ”motstridiga”.

För den andra studien – en systematisk översikt och metaanalys – sökte forskarna i PubMed och i EMBASE från starten och till februari 2022, där data från Oxford Vascular Study också inkluderades.

Bland 50 studier fann de att trender i strokeincidensen varierade efter ålder i höginkomstländer, med mindre gynnsamma trender bland yngre jämfört med äldre. De noterad att den minskning av incidensen som observerades hos äldre inte sågs bland yngre. Detta, säger de, betonar det ”brådskande behovet” av att bättre förstå etiologi och förebyggandet av stroke bland yngre personer.

Dr Linxin Li, Medical Research Foundation-stipendiat, University of Oxford, säger: ”Vår studie visar en oroande ökning av strokefall bland unga över hela Oxfordshire, vilket återspeglas av en liknande bild i andra höginkomstländer.”

Dr Angela Hind förklarade att stroke hos unga vuxna kan ha en ”stor inverkan”, och att ekonomiska, sociala och personliga konsekvenser kan vara ”förödande”.

”Mer forskning måste göras för att öka förståelsen för orsakerna till stroke hos unga och de bästa sätten att förebygga det,” säger hon.

”Att fastställa vikten av kända riskfaktorer vid stroke hos unga kommer att bidra till att öka den allmänna medvetenheten om behovet av bättre kontroll”, betonade Dr Li. ”Vi behöver också bättre sätt att identifiera unga människor som löper hög risk för stroke, eftersom nuvarande riskmodeller är baserade på prediktorer för stroke hos äldre”, avslutar hon.

Medscape

JAMA

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Alarmerande ökning av typ 2-diabetes bland yngre

Next Story

Ultraprocessad mat ökar risk för Crohns sjukdom

Latest from Övrigt

Tidig cancerdebut: Snabbt åldrande kan vara orsaken

Nya studier visar att tidig cancerdebut hos vuxna under 50 år ökar, men man är inte helt säker på vad orsaken till det beror på. Nu antyder en studie att ett accelererat biologiskt åldrande kan ligga bakom tidig cancerdebut.…

Tarmfloran och atopiskt eksem

Atopisk dermatit, eller eksem, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Allt mer forskning pekar på att tarmmikrobiomet kan påverka eksem. Med andra ord, vad som händer i tarmen kan avgöra vad som sker på huden.…

Är telomerer nyckeln till lång livslängd?

Telomerer är "höljena" i änden av kromosomerna och har förknippats med lång livslängd. En ny studie antyder att långa telomerer kan öka risken för sjukdom. Så är långa telomerer nyckeln till ett långt och friskt liv eller bör vi leta…