Fisk och kardiovaskulär sjukdom

8 mars 2021 Journal of the American Medical Association

Abstrakt

Av vikt 

Kohortstudier (studier på personer med liknande profil) rapporterar motstridiga samband mellan fiskkonsumtion, en källa till omega 3-fetter, och risken för hjärt-kärlsjukdom och dödlighet. Om sambandet däremot varierar mellan de med hjärt-kärlsjukdom och de utan är däremot okänt.

Målsättning

Att undersöka om sambandet mellan fiskkonsumtion och risken för hjärt-kärlsjukdom eller dödlighet skiljer sig mellan personer med och utan hjärt-kärlsjukdom.

Design, syfte och deltagare 

Denna analys involverade 191.558 personer från 4 kohortstudier – 147.645 personer (139.827 utan hjärt-kärlsjukdom och 7.818 med) från 21 länder i Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) -studien och 43.413 patienter med hjärt-kärlsjukdom i 3 prospektiva studier från 40 länder. Analysen genomfördes från januari till juni 2020.

Klargörande

Fiskkonsumtion registrerades med frågeformulär. I en av grupperna med hjärt-kärlsjukdom användes ett separat frågeformulär för att bedöma vilken typ av fisk som intogs.

Utfall

Dödlighet och större kardiovaskulära incidenter (inklusive hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt eller plötslig död).

Resultat

I analysen inkluderades totalt 191.558 personer, medelålder 54,1 år, varav 91.666 [47,9%] var män. Under 9,1 års uppföljning i PURE-studien, konstaterades att jämfört med lite eller inget fiskintag (≤50 g / månad), så var ett intag på 350 g / vecka eller mer inte associerad med risk för större kardiovaskulära incidenter eller total dödlighet. 

I de 3 grupperna av patienter med hjärt-kärlsjukdom var däremot risken för större kardiovaskulära incidenter och total dödlighet, lägst vid ett intag av minst 175 g / vecka (eller cirka 2 portioner / vecka) jämfört med 50 g / månad eller lägre, men någon ytterligare riskreducering sågs inte vid en konsumtion på 350 g / vecka eller mer. 

Fisk med ett högre nivå av omega 3-fettsyror var starkt kopplad till en lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, medan andra typer av fisk inte uppvisade detta samband. Kopplingen mellan fiskintag och utfall varierade beroende på kardiovaskulärt status, med en minskad risk för patienter med hjärt-kärlsjukdom men inte för den allmänna populationen.

Slutsatser och relevans – Fisk och kardiovaskulär sjukdom

Resultat av denna analys av fyra kohortstudier visade att ett minimalt fiskintag på 175 g (cirka 2 portioner) per vecka är kopplat till en minskad risk för större kardiovaskulära incidenter och dödlighet bland patienter med tidigare kardiovaskulär sjukdom, men inte i den allmänna befolkningen.
Konsumtion av fisk (särskilt fet fisk) bör undersökas i randomiserade studier för att utvärdera den kliniska effekten hos personer med hjärt-kärlsjukdom.

Journal of the American Medical Association