Nyhetsbrev

Tid på dagen vid immunterapi påverkar överlevnaden

22 november 2021 Medscape, The Lancet
28 november 2021

Tidpunkt på dagen när cancerpatienter får immunterapi har betydelse för överlevnaden, konstaterades nyligen i en studie.

Studien, som omfattade nästan 300 patienter med melanom stadie IV, visade att den totala överlevnaden var längre för dem som oftare fick immunterapin på morgonen eller tidig eftermiddag jämfört med de som fick infusionen sent på eftermiddagen eller kvällen.

Tidpunkt på dagen för immunterapi var en oberoende prognostisk faktor för total överlevnad i en multivariabel analys, oavsett om patienterna fick kortikosteroider eller strålbehandling.

”Våra resultat är i linje med en ökande mängd bevis för att anpassningsbart immunsvar är mindre robust när det initialt stimuleras på kvällen än om de stimuleras på dagtid”, enligt forskarna, ledda av David Qian, MD, PhD, strålningsonkolog, Emory University School of Medicine, Atlanta, USA.

Qian och kollegor föreslår också att suboptimal tidpunkt för infusioner kan hjälpa till att förklara varför 40% av cancerpatienterna inte har nytta av immunkontrollpunktshämmare (antikroppar mot de bromsande cellyteproteinerna CTLA-4 och PD-1 på mördar-T-celler).

Studien, som publicerades den 12 november i The Lancet Oncology, ”kan användas för att styra schemaläggning av immunterapi med målet att optimera behandlingssvaret”, skriver Qian och kollegor.

Francis Levi, MD, PhD, en medicinsk onkolog vid University of Warwick, Coventry, Storbritannien, håller med. I en ledare i The Lancet skriver han att resultaten kan ”förändra klinisk praxis” om de även håller i prospektiva, randomiserade studier.

Denna analys läggs till en växande mängd dokumentation att en synkronisering av immunterapi med patienternas dygnsrytm kan leda till ett mer robust immunsvar.

Levi, som har studerat tidpunkten vid cancerbehandling i decennier, rapporterade nyligen att morgoninfusioner vid behandling med nivolumab avsevärt minskade risken för tidig spridning och död bland 95 patienter med icke-småcellig lungcancer i stadium IV. Dessa morgoninfusioner var en oberoende prediktor för minskad spridning och total överlevnad.

Dessutom har andra analyser visat att vaccinationer som ges på morgonen framkallar ett starkare immunsvar än de som ges på eftermiddagen eller kvällen.

Trots det ”välkända” inflytandet av dygnsklockor på människors immunsvar, så har tidpunkter då immunterapin ger ett bättre immunsvar inte fått så mycket uppmärksamhet i den kliniska verkligheten, uttrycker Levi.

Studien

Den senaste studien fokuserade på 299 vuxna patienter med melanom Stadie IV som hade fått fyra eller fler infusioner av ipilimumab, nivolumab eller pembrolizumab, antingen som singelterapi eller i kombination, mellan åren 2012 och 2020.

Tid på dagen vid immunterapi påverkar resultatet

Vid en medianuppföljning på 27 månader fann Qian och kollegor att patienter som hade fått minst 20% av sina infusioner efter kl 16.30 på dagen, i genomsnitt hade en 31% högre risk för att dö (P = 0,046). Denna effekt var särskilt stark tidigt i behandlingsförloppet och var mer uttalad hos kvinnor, hos patienter med hjärnmetastaser och hos de som hade fått behandling med dubbla immunkontrollpunkter.

För att kontrollera för snedvridning, matchade forskarna med 73 patienter som hade fått minst 20% av sina infusioner efter kl 16.30 med 73 som inte hade fått det. Patienterna matchades med avseende på ålder, prestationsstatus, serum-laktatdehydrogenas koncentration och om de fick behandling med kortikosteroider och strålbehandling. Denna ”16.30-gräns” baserades delvis på tidigare vaccinstudier, sa författarna.

I jämförelsen av de två grupperna var infusioner som gavs senare på dagen associerade med kortare total överlevnad – median 4,8 år i gruppen som fick sen infusion (P = 0,038).

”Vi blev något förvånade men också glada över att behandlingseffekten är överensstämmande med dokumentationen kring vaccination”, sa Qian till Medscape Medical News. ”Inom vår egen institution uppmuntras tidiga infusioner, men att anpassa infusioner till att ges tidigt på dagen kommer sannolikt inte att få ett utbrett genomslag förrän starkare bevis har presenterats, och vi vet inte om dessa resultat även gäller behandling av annan cancer än melanom.”

Qian säger att han och hans team designar en randomiserad studie på patienter med avancerat melanom ”för att noggrant bedöma effekten av infusionsmönster dvs tid på dygnet då infusionen av immunkontrollpunktshämmare ges och på patientresultat.”

Medscape

The Lancet

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Sambandet mellan svavel-mikrobiell diet och kolorektal cancer

Next Story

Fetma ökar bland unga vuxna i USA

Latest from Övrigt

Bättre hjärthälsa med Selen och Q10 

Bättre hjärthälsa med Selen och Q10 och även positiva effekter på sköldkörtelhormoner och livskvalitet hos personer med otillräcklig sköldkörtelfunktion på grund av selenbrist.…

Mikrobiotan kan påverka ålder och hjärthälsa

Forskare har identifierat att mikrobiotan kan påverka ålder och hjärthälsa. Man utvecklade en mikrobiell ”signatur” och visade hur ålder och ämnesomsättning kan identifieras i mikrobiomet (tarmfloran).…

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…