Nyhetsbrev

Ytterligare bevis att frukt och grönt minskar stressnivåer

19 maj 2021 Medscape, Clinical Nutrition
24 maj 2021

En diet rik på frukt och grönsaker är fördelaktig för den allmänna hälsan, men ny forskning pekar på att den också kan kopplas till lägre stressnivåer.

Forskarna bedömde kostintaget och upplevd stress hos över 8.600 australiensare i åldern 25 år och uppåt och fann att de med högst intag av frukt och grönsaker hade 10% lägre poäng av ”upplevd stress” i ett frågeformulär jämfört med det lägst intag. Sambandet var starkast hos medelålders vuxna jämfört med yngre personer eller de som var i pensionsåldern.

”Förutom hälsofördelarna så har dieter som är rika på frukt och grönsaker sannolikt också fördelar för vårt mentala välbefinnande”, säger Simone Radavelli-Bagatini, Edith Cowan University, Perth, Australien.

”Människor i alla åldrar bör konsumera den rekommenderade dagliga mängden frukt och grönsaker för att erhålla dessa fördelar”, säger hon.

Växande mängd bevis – frukt och grönt minskar stressnivåer

Bevisen blir allt tydligare att en förbättrad kostkvalitet, inklusive ökat intag av frukt och grönsaker, gynnar vår mentala hälsa, konstaterar forskarna.

Bioaktiva näringsämnen och fytokemikalier inklusive vitamin C, E, K och B-gruppens vitaminer, karoten och fenolföreningar som finns i frukt och grönsaker kan ha betydelse för att minska stressnivåerna.

”Nya studier har visat att förändrade livsstilsfaktorer, inklusive en diet rik på frukt och grönsaker, har en positiv inverkan på mental hälsa, såsom depression,” tillägger de.

Tidigare forskning har dock inte undersökt sambandet mellan intaget av frukt och grönsaker och upplevd stress. Dessutom, även om observationsstudier har rapporterat vissa samband mellan lågt intag av frukt och grönsaker och en högre nivå av upplevd stress hos unga studenter, inkluderade denna forskning ”inte personer i alla åldersgrupper.”

För att utforska sambandet mellan intaget av frukt och grönsaker och upplevd stress använde sig forskarna av materialet i Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle (AusDiab) Study – en nationell befolkningsbaserad undersökning av 20.347 vuxna australiensare vilka inkluderades mellan 1999 och 2000.

Deltagarna, som hämtades från 42 slumpmässigt utvalda distrikt i Australien, deltog i en biomedicinsk undersökning där de fyllde i ett frågeformulär för matfrekvens och ett frågeformulär innehållande 30 frågor om upplevd stress.

8.689 deltagare (medelålder 47,4 år, 49,8% kvinnor) uppfyllde inklusionskriterierna. Av dessa följdes 5.031 upp och utvärderades efter 5 år(2004-2005).

Forskarna mätte även nivåerna av karoten i serum på 1.187 deltagare vid studiestart. Demografisk data inkluderade ålder, kön, civilstånd och utbildningsnivå. Ytterligare information som samlades in omfattade längd, vikt, fysisk aktivitet, rökning, hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Deltagarna delades in i 4 grupper, baserat på deras intag av frukt och grönsaker:
1: 0-243 g / dag
2: 244-344 g / dag
3: 344-473 g / dag
4: ≥ 473 g / dag

Genom hela livet

För alla deltagare var det genomsnittliga indexvärdet från frågeformuläret om upplevd stress 0.27. 

Deltagarna i grupp 4 hade lägre poäng upplevd stress jämfört med grupp 1-deltagare (0.27 mot 0.31).

När forskarna gjorde en undergruppsanalys av intag av frukt och grönsaker och upplevd stress i olika åldersgrupper vid starttiden, fann de att ett högt intag av frukt och grönsaker var kopplat till en lägre upplevd stress bland medelålders vuxna (i åldern ≥ 45 – <65 år; P =0. 004), men detta samband fann man inte i de yngre (<45 år) eller äldre (≥ 65 år) åldersgrupperna.

När man analyserade om det fanns skillnader mellan könen fann man ingen skillnad, utan ett högt intag av frukt och grönsaker var associerat med lägre upplevd stress hos båda könen.

”Vi kan för första gången visa att intag av frukt och grönsaker är förknippat med lägre nivåer av upplevd stress under vuxen medelålder”, skriver forskarna.

Fyndet att ett lågt intag av frukt och grönsaker var associerat med högre stressnivåer hos medelålders deltagare ”kan relateras till de olika stressfaktorer som uppstår under livets olika skeenden inklusive ekonomiska, arbetsrelaterade och familje-relaterade stressfaktorer hos medelålders vuxna jämfört med stressfaktorer som uppkommer vid sociala isolering hos äldre personer, spekulerar forskarna i.

”Ett nytt och intressant resultat från vår studie var att upplevd stress inte var associerad med förändringen i intaget av frukt och grönsaker över en 5 årsperiod, vilket tyder på att ett högt intag av frukt och grönsaker (kanske via dess beståndsdelar) kan minska upplevd stress snarare än att det är ökad nivå av upplevd stress som leder till mindre konsumtion av frukt och grönsaker, konstaterar de.

De pekar på flera olika begränsningar av studien, inklusive svårigheten att i studien fastställa orsakssamband och att de inte utforskade ”typer av stressfaktorer, som sannolikt kan variera markant över livets olika stadier.”

Konkret stresskontroll

Uma Naidoo, MD, chef för närings- och livsstilspsykiatri, Massachusetts General Hospital, Boston och näringspedagog vid Harvard Medical School, sa att det är ”spännande att se en ytterligare en studie som stöder det faktum att äta (hela) växtbaserade livsmedel, som frukt och grönsaker, har en positiv inverkan på mental hälsa.”

Naidoo, som också är kock och författare till ”This Is Your Brain on Food”, (var inte involverad i studien), noterade: ”Särskilt under det senaste året har vi alla upplevt ökade stressnivåer, och resultaten från denna studie ger konkreta råd för individer att ta kontroll över sin stress genom att helt enkelt öka mängden frukt och grönsaker de äter.”

Författarna bekräftar att randomiserade kontrollerade studier ”behövs för att fastställa orsakssamband.”

Medscape

Clinical Nutrition

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Inflammation en orsak till depression

Next Story

Minska saltet: WHO utfärdar riktlinjer för natriuminnehåll i livsmedel

Latest from Kost

Växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer

I denna studien fann man att en växtbaserad kost minskar återfall av prostatacancer. Män som till övervägande del konsumerade en växtbaserad kost drabbades hälften så ofta av återfall som män som inte följde denna kost.…

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke

Xylitol kopplas till hjärtinfarkt, stroke enligt en ny studie publicerad i European Heart Journal. Man följde personer under 3 år och de med högst nivåer av xylitol i blodet hade störst risk för att drabbas.…

Äta fort och sent på kvällen kan påverka hälsan

Du är vad du äter, lyder ordspråket. Men en växande mängd bevis pekar på att det inte bara är vad och hur mycket du äter som påverkar din hälsa, utan när och hur snabbt du äter spelar också roll. Äta…

2 läsk per vecka kan skada hjärtat

2 läsk per vecka kan skada hjärtat. För dom som drack läsk dagligen var risken ännu högre. Intressant nog vägde träning INTE upp för läskens skadliga effekter.…