Nyhetsbrev

Fysisk aktivitet minskar risk för hjärtsvikt

29 augusti 2022 Medscape, Circulation
27 september 2022

Att genomföra 150 till 300 minuter (2,5 – 5 timmar) av måttlig fysisk aktivitet, eller 75 till 150 minuter av mer kraftfull aktivitet varje vecka är associerat med en lägre risk för hjärtsvikt, oberoende av kliniska, sociodemografiska och livsstilsfaktorer, enligt en brittisk biobankstudie.

Vuxna som registrerade 150 till 300 minuter av objektivt uppmätt måttlig fysisk aktivitet under en vecka, mätt med stegräknare, hade 63% lägre risk för hjärtsvikt, och de som utförde 75 till 150 minuter av kraftig fysisk aktivitet hade 66% lägre risk.

Resultaten, som publicerades den 29 augusti i Circulation, överensstämmer med tidigare studier och speglar de senaste rekommendationerna gällande fysisk aktivitet för vuxna från USA och WHO.

Mer är bättre – till en viss nivå

”Vår studie är den största hittills som utförts med hjälp av aktivitetsarmband för att mäta fysisk aktivitet” berättar Carlos Celis-Morales, PhD, BHF Glasgow Cardiovascular Research Centre, University of Glasgow, Skottland, Storbritannien. ”Nuvarande evidens är huvudsakligen baserade på självrapporterade frågeformulär, vilka är benägna att vara partiska (bias) och därför kan dölja den verkliga kopplingen mellan fysisk aktivitet och risken för hjärtsvikt.”

Teamet analyserade data från 94 739 brittiska (biobanks)deltagare (medelålder 55 år, 40% män) som inte hade diagnostiserats med hjärtsvikt eller som tidigare inte hade haft en hjärtinfarkt.

Efter justering för ålder, kön, etnicitet, utbildning, rökning, socioekonomi, BMI, midje-höftmått och intag av frukt/grönsaker, rött kött, processat kött, fet fisk och alkohol, så hade de som motionerade 150 till 300 min/vecka av måttlig fysisk intensitet och 75 till 150 min/vecka av kraftigare fysisk intensitet en lägre risk för hjärtsvikt jämfört med de som inte utförde någon måttlig till kraftig fysisk aktivitet.

Deltagare som utförde mer fysisk aktivitet var i allmänhet yngre, i större utsträckning kvinnor, akademiker, var mindre benägna att röka, åt mer frukt och grönsaker och mindre rött och processat kött. De hade också lägre BMI, färre hade högt blodtryck, typ 2-diabetes eller tog kolesterolsänkande statiner.

Den lägsta risken för hjärtsvikt uppnåddes vid 600 min/vecka av måttlig fysisk aktivitet och därefter planade det ut.

Dessutom var sambandet mellan kraftig intensitet av fysisk aktivitet och hjärtsvikt något omvänt, med en potentiellt mindre riskreduktion vid 150 min/vecka eller mer.

Författarna drar slutsatsen, ”Nuvarande rekommendationer för kraftig intensiv fysisk aktivitet bör uppmuntras men den bör inte ökas. Däremot kan ökad måttlig intensiv fysisk aktivitet vara fördelaktigt även bland dem som uppfyller nuvarande rekommendationer.”

Celis-Morales tillade, ”Även om rekommendationerna är mycket tydliga, är låga nivåer av fysisk aktivitet i befolkningen mer kopplat till hur individer kan få fysisk aktivitet att passa in i sina hektiska rutiner, än att inse vilken mängd fysisk aktivitet som man behöver. Att tillämpa tekniker för beteendeförändring för att främja och upprätthålla nivåer av fysisk aktivitet rutinmässigt är mycket viktigt.”

Läkare ombord? – Fysisk aktivitet minskar risk för hjärtsvikt

”Vi måste förbättra läkarutbildningen och kunskapen kring recept på fysisk aktivitet,” säger Celis-Morales. ”Såvitt vi vet har träningsrecept inte varit en nyckelkomponent i deras medicinska utbildning. Incitament kan vara ett sätt att ta itu med motvilja bland läkare, även om incitamenten (måste) vara kopplade till ett sammanhanget.”

Charles German, MD, biträdande professor i medicin vid kardiologiska sektionen vid University of Chicago, Illinois, USA, som inte var involverad i studien, underströk också behovet av kunskap och handling hos läkarna.

”Läkare skulle ha stor nytta av mer utbildning i fördelarna med fysisk aktivitet, vilket skulle leda till bättre rådgivning och patientvård”, säger German, som sitter i American Heart Association Lifestyle and Cardiometabolic Health Council Committee. ”Läkare måste absolut ta på sig att utbilda och främja fysisk aktivitet bland sina patienter med alla till buds stående medel.”

”Medan det är känt att måttlig till intensiv fysisk aktivitet är förknippad med minskningar av hjärt-kärlsjukdomar, så är även lätt intensiv fysisk aktivitet det”, tillade han. ”Läkare bör inte bortse från det faktum att även lättare intensiv fysisk aktivitet kan minska risken för hjärtsvikt och andra sjukdomar.”

Medscape

Circulation

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Ultraprocessad mat orsakar cancer och hjärtsjukdom

Next Story

Sötade drycker ökar risken för cancer

Latest from Motion

Hur mycket bör du motionera för ett långt, friskt liv?

En ny studie från universitetet i Jyväskylä i Finland konstaterar att även om motion är viktigt för att leva ett långt, friskt liv, så såg man att följsamhet till andra hälsosamma livsstilsvanor hade ännu bättre effekt.…