Högt blodtryck påskyndar kognitiv tillbakagång

14 december 2020 Hypertension

Abstrakt

Högt blodtryck, särskilt i medelåldern, har kopplats till en sämre kognitiv funktion, men bevisen är inte övertygande. Denna studie undersökte om högt blodtryck, ett förstadie till högt blodtryck, ålder och hur länge personerna haft diagnos samt blodtryckskontroll, är kopplade till en minskning av kognitiv förmåga hos deltagarna. 

Denna studie inkluderade 7.063 deltagare, medelålder 58,9 år vid studiens start (2008–2010), som deltog i 2 besök (2012–2014). Kognitiv prestation mättes vid båda besöken och utvärderades av de standardiserade poängen för minnet, språkligt flyt, Trail test B* och kognitiva poäng. 

Kopplingarna undersöktes med hjälp av modeller. Högt blodtryck och förstadiet till högt blodtryck vid studiestart var kopplade till sjunkande kognitiva poäng; att ha högt blodtryck kopplades till ett sämre resultat i minnestest; och förstadiet till en försämring av det flytande språktestet.

Högt blodtryck påskyndar kognitiv tillbakagång

Högt blodtryck som diagnostiserade ≥ 55 år var kopplat till lägre kognitiva poäng och minnestestpoäng, och högt blodtryck som diagnostiserade < 55 år med lägre minnestestpoäng. Varaktigheten med diagnos med högt blodtryck var inte kopplad till någon markör för kognitiv funktionsnedgång.
Bland behandlade individer var blodtryckskontroll vid studiestart omvänt kopplad till nedgång i resultat av både kognitiva poäng och minnestest. I denna relativt unga grupp var högt blodtryck, förstadie till högt blodtryck och blodtryckskontroll alla oberoende markörer för kognitiv nedgång av vissa förmågor. 

Resultaten tyder på att både låg och hög ålder vid debut med högt blodtryck, men inte tid med diagnos, var kopplad till en kognitiv nedgång av olika förmågor. Förutom högt blodtryck, så kan förstadiet till högt blodtryck och blodtryckssänkning vara avgörande för bevarandet av kognitiva funktioner.

* Trail making test

Testet har två delar, del A och del B. Varje del består av 25 cirklar på ett papper. 

I del A är cirklarna numrerade från 1 till 25. Patienten ska förbinda dem i stigande nummerordning, från 1 till 25, på så kort tid som möjligt. 

Del B består av cirklar med siffrorna 1 till 13 och bokstäverna A till L. Patienten ska sammanbinda cirklarna växelvis mellan siffrorna och bokstäverna i stigande ordning (1-A-2-B-3-C).
Del A undersöker i huvudsak den kognitiva processhastigheten och del B speglar den exekutiva förmågan.

Hypertension