Långvarig obalans i tarmens bakterieflora är bland annat förknippad med metabolisk leversjukdom och diabetes

9 november 2020 GUT

Abstrakt

Målsättning

Tarmens bakterieflora påverkar förekomsten och framkallandet av en mängd olika sjukdomar, allt från inflammation till cancer. En minskad mångfald av bakteriefloran observerades ofta i samband med sämre hälsotillstånd eller sjukdomar i allmänhet. Omvänt är faktorer eller uppenbara sjukdomar som påverkar bakterieflorans långsiktiga balans eller obalans, i stort sett okänd. Studiens målsättning var att identifiera sjukdomsrelevanta bakterietyper kopplade till obalansen av bakterier i avföring.

Upplägg

Sammanlagt 2.564 avföringsprover från 1.282 deltagare vid en hälsoundersökningen bland befolkningen i Pommern (SHIP) samlades in under en 5-års period och bakteriefloran bestämdes av 16S rRNA-gensekvensering. Förändringar i avföringens bakterieflora över tid associerades till sjukdomstypisk data för att bestämma faktorer kopplade till bakterieflorans obalans.

Resultat

Bakteriefloran förblev anmärkningsvärt stabil över tid. Den största instabiliteten var associerad med faktorer som bidrog till metaboliskt syndrom såsom fettlever och diabetes. Dessa var i sin tur associerade med en ökning av förvärvade sjukdomsframkallande bakterier såsom Enterobacteriaceae eller Escherichia / Shigella.

Stabilitet av tarmfloran bestämdes av högre initial alfa-mångfald (genomsnittlig variation av bakterier / artrikedom), kvinnligt kön, hög inkomst och en välfungerande bukspottkörtel. Deltagare som tidigt i uppföljningen (av de 5 åren) utvecklade fettlever eller diabetes uppvisade redan vid studiestart och innan sjukdomarna diagnostiserades, signifikanta förändringar av bakteriefloran.

Slutsats – obalans i tarmens bakterieflora

Denna studie identifierade tydliga komponenter till metabolisk leversjukdom som var kopplade till en obalans i tarmfloran, en ökning av förvärvade sjukdomsframkallande bakterier och därmed högre mottaglighet för dysbios / dysbacterios, vilket är en term för en mikrobiell obalans som vid en nedsatt tarmflora. Sjukdomar som orsakas av en obalans i tarmfloran är ex. tandsjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom, kroniskt trötthetssyndrom, fetma, cancer, bakteriell vaginos, och kolit.

GUT