Nyhetsbrev

Långvarig obalans i tarmens bakterieflora är bland annat förknippad med metabolisk leversjukdom och diabetes

9 november 2020 GUT
26 november 2020

Abstrakt

Målsättning

Tarmens bakterieflora påverkar förekomsten och framkallandet av en mängd olika sjukdomar, allt från inflammation till cancer. En minskad mångfald av bakteriefloran observerades ofta i samband med sämre hälsotillstånd eller sjukdomar i allmänhet. Omvänt är faktorer eller uppenbara sjukdomar som påverkar bakterieflorans långsiktiga balans eller obalans, i stort sett okänd. Studiens målsättning var att identifiera sjukdomsrelevanta bakterietyper kopplade till obalansen av bakterier i avföring.

Upplägg

Sammanlagt 2.564 avföringsprover från 1.282 deltagare vid en hälsoundersökningen bland befolkningen i Pommern (SHIP) samlades in under en 5-års period och bakteriefloran bestämdes av 16S rRNA-gensekvensering. Förändringar i avföringens bakterieflora över tid associerades till sjukdomstypisk data för att bestämma faktorer kopplade till bakterieflorans obalans.

Resultat

Bakteriefloran förblev anmärkningsvärt stabil över tid. Den största instabiliteten var associerad med faktorer som bidrog till metaboliskt syndrom såsom fettlever och diabetes. Dessa var i sin tur associerade med en ökning av förvärvade sjukdomsframkallande bakterier såsom Enterobacteriaceae eller Escherichia / Shigella.

Stabilitet av tarmfloran bestämdes av högre initial alfa-mångfald (genomsnittlig variation av bakterier / artrikedom), kvinnligt kön, hög inkomst och en välfungerande bukspottkörtel. Deltagare som tidigt i uppföljningen (av de 5 åren) utvecklade fettlever eller diabetes uppvisade redan vid studiestart och innan sjukdomarna diagnostiserades, signifikanta förändringar av bakteriefloran.

Slutsats – obalans i tarmens bakterieflora

Denna studie identifierade tydliga komponenter till metabolisk leversjukdom som var kopplade till en obalans i tarmfloran, en ökning av förvärvade sjukdomsframkallande bakterier och därmed högre mottaglighet för dysbios / dysbacterios, vilket är en term för en mikrobiell obalans som vid en nedsatt tarmflora. Sjukdomar som orsakas av en obalans i tarmfloran är ex. tandsjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom, kroniskt trötthetssyndrom, fetma, cancer, bakteriell vaginos, och kolit.

GUT

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Samband mellan sömntid och kognitiv påverkan

Next Story

Koppling mellan rökning och Alzheimers sjukdom

Latest from Övrigt

Bättre hjärthälsa med Selen och Q10 

Bättre hjärthälsa med Selen och Q10 och även positiva effekter på sköldkörtelhormoner och livskvalitet hos personer med otillräcklig sköldkörtelfunktion på grund av selenbrist.…

Mikrobiotan kan påverka ålder och hjärthälsa

Forskare har identifierat att mikrobiotan kan påverka ålder och hjärthälsa. Man utvecklade en mikrobiell ”signatur” och visade hur ålder och ämnesomsättning kan identifieras i mikrobiomet (tarmfloran).…

Vilka är hälsoriskerna med mikroplaster?

Den årliga globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från cirka 2 miljoner ton 1950 till 460 miljoner ton 2019, och nuvarande nivåer förväntas tredubblas till 2060. Men vilka är hälsoriskerna med mikroplaster? Plast innehåller mer än 10 000 kemikalier,…

Negativa hälsoeffekter av trafikbuller

Forskning från Tyskland visar på negativa hälsoeffekter av trafikbuller och att det har skadliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Och att det både orsakar sjukdom och leder till sämre läkningsprocess. Men också att det leder till psykiska besvär.…