Nyhetsbrev

Långvarig obalans i tarmens bakterieflora är bland annat förknippad med metabolisk leversjukdom och diabetes

9 november 2020 GUT
26 november 2020

Abstrakt

Målsättning

Tarmens bakterieflora påverkar förekomsten och framkallandet av en mängd olika sjukdomar, allt från inflammation till cancer. En minskad mångfald av bakteriefloran observerades ofta i samband med sämre hälsotillstånd eller sjukdomar i allmänhet. Omvänt är faktorer eller uppenbara sjukdomar som påverkar bakterieflorans långsiktiga balans eller obalans, i stort sett okänd. Studiens målsättning var att identifiera sjukdomsrelevanta bakterietyper kopplade till obalansen av bakterier i avföring.

Upplägg

Sammanlagt 2.564 avföringsprover från 1.282 deltagare vid en hälsoundersökningen bland befolkningen i Pommern (SHIP) samlades in under en 5-års period och bakteriefloran bestämdes av 16S rRNA-gensekvensering. Förändringar i avföringens bakterieflora över tid associerades till sjukdomstypisk data för att bestämma faktorer kopplade till bakterieflorans obalans.

Resultat

Bakteriefloran förblev anmärkningsvärt stabil över tid. Den största instabiliteten var associerad med faktorer som bidrog till metaboliskt syndrom såsom fettlever och diabetes. Dessa var i sin tur associerade med en ökning av förvärvade sjukdomsframkallande bakterier såsom Enterobacteriaceae eller Escherichia / Shigella.

Stabilitet av tarmfloran bestämdes av högre initial alfa-mångfald (genomsnittlig variation av bakterier / artrikedom), kvinnligt kön, hög inkomst och en välfungerande bukspottkörtel. Deltagare som tidigt i uppföljningen (av de 5 åren) utvecklade fettlever eller diabetes uppvisade redan vid studiestart och innan sjukdomarna diagnostiserades, signifikanta förändringar av bakteriefloran.

Slutsats – obalans i tarmens bakterieflora

Denna studie identifierade tydliga komponenter till metabolisk leversjukdom som var kopplade till en obalans i tarmfloran, en ökning av förvärvade sjukdomsframkallande bakterier och därmed högre mottaglighet för dysbios / dysbacterios, vilket är en term för en mikrobiell obalans som vid en nedsatt tarmflora. Sjukdomar som orsakas av en obalans i tarmfloran är ex. tandsjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom, kroniskt trötthetssyndrom, fetma, cancer, bakteriell vaginos, och kolit.

GUT

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Samband mellan sömntid och kognitiv påverkan

Next Story

Koppling mellan rökning och Alzheimers sjukdom

Latest from Övrigt

Tidig cancerdebut: Snabbt åldrande kan vara orsaken

Nya studier visar att tidig cancerdebut hos vuxna under 50 år ökar, men man är inte helt säker på vad orsaken till det beror på. Nu antyder en studie att ett accelererat biologiskt åldrande kan ligga bakom tidig cancerdebut.…

Tarmfloran och atopiskt eksem

Atopisk dermatit, eller eksem, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Allt mer forskning pekar på att tarmmikrobiomet kan påverka eksem. Med andra ord, vad som händer i tarmen kan avgöra vad som sker på huden.…

Är telomerer nyckeln till lång livslängd?

Telomerer är "höljena" i änden av kromosomerna och har förknippats med lång livslängd. En ny studie antyder att långa telomerer kan öka risken för sjukdom. Så är långa telomerer nyckeln till ett långt och friskt liv eller bör vi leta…