Omega-3 minskar inte risken incidenter hos hjärtkärlpatienter

16 maj 2021 Journal of the American Medical Association

En andra analys av STRENGTH-studien

Abstrakt

Av betydelse

Hos patienter som behandlas med omega-3 fettsyror är det fortfarande oklart om uppnådda nivåer av eikosapentaensyra (EPA) eller docosahexaensyra (DHA) kan förebygga kardiovaskulära incidenter.

Målsättning

Att undersöka sambandet mellan plasmanivåer av EPA och DHA och kardiovaskulära incidenter. I studien jämförde man omega-3 fettsyror med majsolja (placebo).

Design och deltagare 

En dubbelblind, multicenterstudie som inkluderade patienter med hög kardiovaskulär risk, med förhöjda triglyceridnivåer och låga nivåer av HDL kolesterol, vid 675 sjukhus, som pågick mellan 2014 och 2020.

Behandling

Deltagarna randomiserades (lottades till någon av behandlingarna) till att dagligen få omega-3 (4 g) eller majsolja.

Utfall

De primära förbestämda slutmålen var; kardiovaskulär död, icke dödlig hjärtinfarkt, icke dödlig stroke, koronar re-vaskularisering (ny ballongsprängning) eller instabil angina (kärlkramp) som krävde sjukhusvistelse. 12 månader efter randomisering mättes uppnådda EPA- och DHA nivåer i plasma.

Resultat

Av de 13.078 deltagarna randomiserades 6.539 (50%) till omega-3 och 6.539 (50%) till majsolja. Omega-3 fettsyranivåer var tillgängliga både vid studiens start och 12 månader efter randomisering hos 10.382 av deltagarna – 5.175 omega-3 [49,8%] och 5.207 majsolja [50,2%]; medelåldern var 62,5 år, 3.588 [34,6%] var kvinnor och 7.285 [70,2%] hade typ 2 -diabetes. 

Medianplasmanivåerna efter 12 månader i omega-3 gruppen var 89 μg/ml för EPA och 91 μg/ml för DHA, med toppnivåer på 151 μg/ml respektive 118 μg/ml. Jämfört med majsolja var riskförhållandena 0,98 (P =0.81) för EPA och 1,02 (P =0.85) för DHA.

Det fanns ingen koppling mellan nivåerna av omega-3 fettsyror och kardiovaskulära incidenter.

Slutsats och relevans – Omega-3

Bland patienter med hög kardiovaskulär risk som behandlades med omega-3 fettsyror kunde toppnivåer av EPA och DHA inte kopplas till vare sig några fördelar eller till någon skada.

Journal of the American Medical Association