Glykemiskt index och kardiovaskulär sjukdom

24 februari 2021 New England Journal of Medicine

Abstrakt

Bakgrund

Mest data om sambandet mellan det glykemiska indexet* och hjärt-kärlsjukdom kommer från höginkomsttagare i västvärlden, med begränsad information från icke-västerländska länder med låg eller medelinkomst. För att fylla denna lucka behövs data från en större och mer geografiskt varierad population.

Metoder

Denna analys omfattar 137.851 deltagare mellan 35 och 70 år från fem kontinenter, med en medianuppföljning på 9,5 år. Man använde landsspecifika frågeformulär för att avgöra måltidsfrekvens och bestämma kostintaget och för att uppskatta det glykemiska indexet och den glykemiska belastningen* utifrån konsumtion av sju kategorier av olika kolhydrater. 
Det primära resultatet var det sammantagna utfallet av större kardiovaskulära incidenter (kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt) eller död av någon annan orsak.

Resultat

Det inträffade 8.780 dödsfall och 8.252 större kardiovaskulära incidenter under uppföljningsperioden. Efter att ha utfört omfattande justeringar som jämförde de lägsta och högsta glykemiska indexvärdena, fann man att en diet med högt glykemiskt index var associerad med en ökad risk för att drabbas av en allvarlig kardiovaskulär händelse eller död, både bland deltagare med en pågående kardiovaskulär sjukdom (Hazard Ratio 1,51) och bland dem utan (riskförhållande 1,21). 

Bland faktorerna för det primära utfallet, var ett högt glykemiskt index också förknippat med en ökad risk för att dö i en kardiovaskulär incident. Resultaten gällande glykemisk belastning var detsamma som för det glykemiska indexet bland deltagarna med en kardiovaskulär sjukdom vid studiestart, men det fanns inget signifikant samband bland dem utan tidigare kardiovaskulär sjukdom.

Slutsatser – glykemiskt index och kardiovaskulär sjukdom

I denna studie var en diet med ett högt glykemiskt index associerad med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och för död.

* Förklaring enligt Livsmedelsverket
Glykemiskt index, GI är ett sätt att mäta hur snabbt kolhydrater tas upp från olika slags livsmedel. För att jämföra hur blodsockret påverkas av livsmedel med olika kolhydratinnehåll används begreppet Glykemisk belastning, GL.

Högt GI: Läsk, saft, godis, vitt bröd och bakverk gör att blodsockernivån stiger snabbt.

Lågt GI: Bröd, flingor, gryn, pasta och ris med stor andel hela korn är exempel på livsmedel som ger en långsam och förlängd ökning av blodsockret. 

Glykemisk belastning, GL (Glycemic Load)
GL tar hänsyn till hur stor en normalportion är av olika livsmedel och hur blodsockersvaret påverkas. Detta är alltså ett sätt att jämföra GI i olika livsmedel med olika kolhydratinnehåll. GI för potatis är högre än för pasta, medan GL för potatis är lägre. Detta beror på att potatis innehåller mindre kolhydrater per normalportion än pasta. Begreppet GL kan därför vara bättre att använda i praktiken.

New England Journal of Medicine