Minskad REM-sömn kan leda till hjärt-kärlsjukdom och i värsta fall även till död

6 juli 2020 JAMA Neurol. 

Abstrakt

Av vikt

REM-sömn har kopplats till hälsostatus, men lite är känt om det finns ett samband mellan REM-sömn och dödlighet.

Syfte

Att undersöka om REM-sömn är förknippad med ökad risk för dödlighet i två oberoende grupper och att undersöka om ett annat sömnstadium kan påverka resultaten.

Resultat 

Grupp 1 inkluderade 2.675 personer (2.675 män [100%], medelålder, 76,3 år) och de följdes upp i snitt i 12,1 år. 

Grupp 2 inkluderade 1.386 personer (753 män [54,3%], medelålder, 51,5 år) och de följdes upp i snitt i 20,8 år. 

Grupp 1 hade en 13% högre dödlighet för varje 5% minskning av REM-sömn. Resultaten var detsamma när det gällde död i hjärt-kärlsjukdom och andra dödsorsaker. 

Resultaten upprepades i Grupp 2 trots att deltagarna här var yngre ålder, och även bestod av kvinnor och med en längre uppföljning. 

REM-sömn identifierades som det viktigaste sömnstadiet korrelerat till överlevnad.

Slutsats och relevans – Minskad REM-sömn kan leda till hjärt-kärlsjukdom

I denna studien där man undersökt två olika grupper såg man ett samband i båda grupperna mellan minskad REM-sömn och en ökad risk för att dö oavsett orsak, att dö i hjärt-kärlsjukdom och annan icke-cancerrelaterad död.

JAMA Neurol.