Ohälsosam livsstil i barndomen påskyndar åldrandet

6 september 2022 JAMA

Abstrakt

Av betydelse

Ett snabbt åldrande gör vuxna mer sårbara för kroniska sjukdomar och dödsfall. Huruvida motgångar i barndomen är förknippade med accelererade åldrandeprocesser, och i vilken utsträckning livsstilen inverkar i det sambandet, är fortfarande okänt.

Mål

Att undersöka sambanden mellan motgångar i barndomen med ett fenotypiskt (de observerbara egenskaperna) åldrandemått och vad en ohälsosam livsstil har för inverkan på detta sambandet.

Design och deltagare

En retrospektiv analys genomfördes med hjälp av data från vuxna deltagare i UK Biobank baseline survey (2006-2010) och onlineundersökning om mental hälsa (2016). Analys av datan genomfördes mellan 1 september 2021 till 28 februari 2022.

Utsatthet

Motgångar i barndomen, inklusive fysisk försummelse, känslomässig försummelse, sexuella övergrepp, fysiska övergrepp och känslomässiga övergrepp, bedömdes retrospektivt genom onlineundersökningen om mental hälsa (2016).

Huvudsakliga resultat och åtgärder

Ett fenotypiskt åldrandemått, fenotypisk åldersacceleration beräknades, där höga värden indikerade ett accelererat åldrande. 

BMI (kroppsmassaindex), rökstatus, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och kost kombinerades för att skapa en ohälsosam livsstilspoäng (intervall 0-5, där höga poäng indikerar en mer ohälsosam livsstil).

Resultat

Totalt 127 495 deltagare i åldrarna 40 till 69 år (medelålder vid studiestart 56,4 år; 55,7% kvinnor). Varje enskild typ av motgång i barndomen och kumulerat antal motgångar i barndomen, var associerade med fenotypisk åldersacceleration. Exempelvis, så hade de som upplevde 4 eller 5 motgångar i barndomen en högre fenotypisk åldersacceleration vid anpassad modellberäkning jämfört med deltagare som inte upplevde motgångar i barndomen. Den formella analysen avslöjade att en ohälsosam livsstil delvis inverkade i sambandet mellan motgångar i barndomen och fenotypisk åldersacceleration, med mellan 11,8% till 42,1%.

Slutsatser – Ohälsosam livsstil i barndomen påskyndar åldrandet

Sammanfattningsvis, i denna population av 127 495 vuxna i åldern 40 till 69 år i UK Biobank, var motgångar i barndomen signifikant associerade med ett snabbare åldrande. Vidare förmedlade en ohälsosam livsstil delvis detta samband. Resultaten indikerar att man bör ägna mer uppmärksamhet för motgångar i barndomen hos små barn och tonåringar. Ännu viktigare är att resultaten avslöjar en länk som kopplar motgångar i barndomen till hälsa i medel- och tidig ålderdom genom ett påskyndat åldrande, och understryker potentialen för livsstilsinterventioner såväl som andra strategier för att främja ett hälsosamt åldrande bland vuxna som har upplevt motgångar i barndomen.

JAMA