Nyhetsbrev

American Heart Associations ”8 Hälsopunkter”: Hur är hälsoläget i USA?

7 augusti 2022 Medscape
8 augusti 2022

Klinisk relevans

Hjärt- kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i USA, och American Heart Association (AHA) har tidigare skapat ett ramverk för att hjälpa till att definiera kardiovaskulär hälsa, med hjälp av en modell som kan vara funktionell både för enskilda patienter och för samhället. Life’s Simple 7 använde 7 viktiga parametrar för att mäta kardiovaskulär hälsa:

1. Hälsosam kost

2. Fysisk aktivitet

3. Undvika nikotin

4. Hälsosam vikt

5. Hälsosamma nivåer av blodfetter

6. Hälsosamma nivåer av blodtryck

7. Hälsosamma nivåer av blodsocker

Man har nu uppdaterat några av dessa mål och lagt till 1 extra parameter för att skapa ett nytt ramverk för kardiovaskulär hälsa: Life’s Essential 8.

Studiens sammanfattning och prognos

Ungefär 80% av den vuxna amerikanska befolkning har låg till måttlig kardiovaskulär hälsa, enligt AHAs checklista för optimal hjärthälsa, som nu även inkluderar hälsosam sömn som en viktig komponent för hjärthälsa. Med tillägg av sömn ersätter ”Life’s Essential 8” den tidigare checklistan ”Life’s Simple 7”.

”Det nya måttet på sömnlängd återspeglar de senaste forskningsrönen: sömn påverkar den allmänna hälsan, och människor som har hälsosammare sömnmönster hanterar hälsofaktorer som vikt, blodtryck eller risk för typ 2-diabetes mer effektivt”, säger AHA:s president Donald M. Lloyd-Jones, MD, i ett pressmeddelande.

”Och framstegen inom sömnmätning ger nu människor en möjlighet att på ett tillförlitligt och rutinmässigt sätt övervaka sina sömnvanor hemma”, säger Dr Lloyd-Jones, ordförande för avdelningen för förebyggande medicin vid Northwestern Universitys Feinberg School of Medicine i Chicago. Illinois.

AHA:s rådgivande grupp publicerade uppdateringen den 29 juni online i Circulation ”Life’s Essential 8: Update and Enhancing American Heart Association’s Construct on Cardiovascular Health”

En tillhörande artikel publicerades samtidigt i Circulation rapporterar om den första studien som genomförts med Life’s Essential 8.

Vidareutveckla ”Life’s Simple 7”

AHA definierade de 7 mätvärdena för optimal kardiovaskulär hälsa 2010. Efter 12 år och mer än 2400 vetenskapliga artiklar i ämnet, har nya upptäckter inom kardiovaskulär hälsa och sätt att mäta den, en möjlighet att granska varje hälsokomponent mer i detalj och vid behov uppdatera parametrarna, förklarar AHA.

Fyra av de ursprungliga måtten har omdefinierats för att stämma överens med nya kliniska riktlinjer eller vara kompatibla med nya mätverktyg, och poängsystemet kan nu även tillämpas på alla som är 2 år och äldre. Här är en sammanfattning av Life’s Essential 8, inklusive uppdateringar:

1. Diet (uppdaterad):

Riktlinjerna innehåller en ny guide för att värdera kostkvalitet för vuxna och barn, både på individ- och befolkningsnivå. På befolkningsnivå baseras kostbedömningen på dagligt intag av kosten enligt Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH). På individnivå används ”Mediterranean Eating Pattern for Americans” för att bedöma och övervaka kardiovaskulär hälsa.

2. Fysisk aktivitet (inga förändringar):

Fysisk aktivitet fortsätter att mätas genom det totala antalet minuter av måttlig eller kraftfull fysisk aktivitet per vecka, enligt definitionen i US Physical Activity Guidelines for Americans (2nd edition). Den optimala nivån är 150 minuter eller mer per vecka av måttlig fysisk aktivitet, eller 75 minuter av kraftig fysisk aktivitet per vecka för vuxna, 420 minuter eller mer per vecka för barn i åldrarna 6 år och äldre, och åldersspecifika modifieringar för yngre barn.

3. Nikotinanvändning (uppdaterad):

Användning genom inhalerade nikotin-tillförande system, som inkluderar e-cigaretter eller sk vaping produkter (batteridrivna enheter för att andas in en aerosol) har lagts till, eftersom den tidigare mätmetoden endast inkluderade traditionella, brännbara cigaretter. Detta visar vuxnas och ungdomars nyttjande och konsekvenserna det får för långsiktig hälsa. Exponering för passiv rökning för barn och vuxna har också lagts till.

4. Sömnlängd (nytt):

Sömnlängd är förknippad med kardiovaskulär hälsa. Mätt som genomsnittligt antal timmars sömn per natt är den ideala nivån 7 till 9 timmar för vuxna. De ideala sömnintervallerna under ett dygn är 10 till 16 timmar för barn i åldrarna 5 år och yngre, 9 till 12 timmar för barn i åldrarna 6 till 12 år och 8 till 10 timmar för barn i åldrarna 13 till 18 år.

5. Body Mass Index, BMI (inga förändringar):

AHA medger att Body Mass Index (BMI) är ett ofullständigt mått. Ändå, eftersom det är lätt att beräkna och allmänt tillgängligt, fortsätter BMI att vara en ”rimlig” mätmetod för att bedöma viktkategorier som kan leda till hälsoproblem. Den bästa kardiovaskulära hälsan kopplat till BMI noteras i intervallet 18,5 till 24,9 kg/m2. AHA noterar att BMI-intervallen och de efterföljande hälsoriskerna förknippade med dem kan skilja sig åt mellan människor.

6. Blodfetter (uppdaterad):

Mätvärdet för blodfetter (kolesterol och triglycerider) uppdateras till att använda non-HDL (High Density Lipoprotein) kolesterol (non-HDL = Totalkolesterol minus HDL kolesterol) som parametern att övervaka, snarare än totalt kolesterol. Denna förändring görs eftersom non-HDL-kolesterol kan mätas utan att man behöver fasta och är därmed en tillförlitligt undersökning för alla patienter.

7. Blodsocker (uppdaterat):

Detta mått utökas till att inkludera möjligheten att mäta hemoglobin A1c eller blodsockernivåer för personer med eller utan diabetes typ 1 eller 2 eller pre-diabetes.

8. Blodtryck (inga förändringar):

Blodtryckskriterierna förblir oförändrade från 2017 års guidelines som fastställde det optimala blodtrycket till lägre än 120/80 mm Hg och definierade hypertoni som 130 – 139 mm Hg systoliskt tryck eller 80 – 89 mm Hg diastoliskt tryck.

”Oroande” ny data

Resultaten från den första studien med Life’s Essential 8 visar att den allmänna kardiovaskulära hälsan för amerikaner är ”långt ifrån idealisk”, då hela 80% av vuxna befolkningen ligger på en låg eller måttlig nivå, rapporterar forskarna.

Data för analysen är från 2013 till 2018 US National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) av mer än 13 500 vuxna i åldrarna 20 till 79 år och nästan 9 900 barn i åldrarna 2 till 19 år. Här är några av de viktigaste resultaten:

– Den genomsnittliga kardiovaskulära hälsopoängen baserat på Life’s Essential 8 var 64,7 för vuxna och 65,5 för barn, vilket är i det måttliga intervallet på skalan 0 till 100.

Endast 0,45 % av de vuxna hade den maximala poäng på 100; 20% hade hög kardiovaskulär hälsa (poäng på 80+), 63% måttlig (poäng 50-79) och 18% låg kardiovaskulär hälsa (lägre än 50 poäng).

– Vuxna kvinnor hade högre genomsnittliga kardiovaskulära hälsopoäng (67) jämfört med män (62,5).

Generellt fick vuxna lägst poäng inom områdena kost, fysisk aktivitet och BMI.

– Kardiovaskulära hälsopoäng var generellt lägre vid hög ålder.

– Sociodemografiska grupper varierade särskilt i kardiovaskulära hälsopoäng för kost, nikotinanvändning, blodsocker och blodtryck.

”Analyser som denna kan hjälpa beslutsfattare, läkare och allmänheten att förstå hur man kan förändra för att förbättra och bibehålla en optimal kardiovaskulär hälsa under hela livet,” säger Dr Lloyd-Jones.

Viktig information att ta med sig – Hälsoläget i USA:

Idealisk kardiovaskulär hälsa definierades med att uppfylla alla 7 kriterierna i Life’s Simple 7. Men mindre än 1% av USA:s invånare uppnådde idealisk kardiovaskulär hälsa.

– Prevalensen för att uppfylla minst 5 kriterier för kardiovaskulär hälsa minskar med åldern, från 45% bland ungdomar till 4% bland vuxna 60 år och äldre. Prevalensen att äta en en idealisk kost var mindre än 1% i alla åldersgrupper.

– Att ha ett optimalt resultat på minst 5 mätvärden var associerat med en relativ risk på 0,20 (95 % konfidensintervall, 0,11-0,37) för incidenter med hjärt-kärlsjukdom jämfört med de som uppfyllde 0 till 2 mätvärden. Att optimera kardiovaskulär hälsa tidigt i livet har störst effekt för att minska hjärt-kärlsjukdomar senare i livet.

En bättre kardiovaskulär hälsa är också förknippad med lägre risker för cancer, demens, njursjukdom och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

– Psykologiska egenskaper som optimism är förknippade med bättre kardiovaskulär hälsa. Kardiovaskulär hälsa är också förknippat med högre socioekonomisk status.

– Sociala bestämningsfaktorer för hälsa som ekonomisk stabilitet, bostadsområde, utbildning, sociala sammanhang och hälsovård är också relaterade till hjärt- och kärlhälsa.

– För lång eller för kort sömn är förknippad med en högre risk för kranskärlssjukdom. Men utöver befolkningsbaserade studier finns det få bevis för att förbättrad sömnvaraktighet eller kvalitet förbättrar risken för hjärt-kärlsjukdom.

”Dietary Approaches to Stop Hypertension” (DASH) och Medelhavskost anses vara optimala för att uppnå kardiovaskulär hälsa.

– Budskap att undvika cigaretter innehåller nu varningar om e-cigaretter och passiv rökning.

– När det gäller blodfetter, ersätter non-HDL kolesterol, totalkolesterol som det bästa måttet för att uppskatta kardiovaskulär hälsa.

– Blodsockerområdet inkluderar nu HbA1c-mål för optimal kardiovaskulär hälsa.

– Rekommendationerna för fysisk aktivitet, kroppsmassaindex (BMI) och blodtryck är oförändrade från 2010 års guidelines.

Medscape

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Västerländsk kost kan orsaka kolorektalcancer

Next Story

Mer bevis för att ultraprocessad mat är skadligt för hjärnan

Latest from Livsstil

En hälsosam livsstil kan förebygga demens

En hälsosam livsstil kan förebygga demens och är det bästa sättet att främja kognitiv hälsa på lång sikt, enligt en ny studie. Experter förklarar att hjärnans hälsa är nära relaterad till hjärtats hälsa, eftersom ministrokes ofta är orsakerna till icke-Alzheimers…

Varför får man huvudvärk av rödvin?

Enligt en ny studie påverkar ett ämne i vinet hur kroppen bryter ned alkohol, vilket kan leda till att man får huvudvärk av rödvin. Rött vin är mer benäget att orsaka huvudvärk än vitt vin på grund av den högre…

5 tips för en frisk mage

Vi är vad vi äter, eller? De flesta av våra immunsystemsceller finns i mag-tarmkanalen, upp till 70–80%. Vår tarm spelar en viktig roll i den övergripande hälsan för vårt immunsystem och för oss själva. Att minimera stress, motionera mera och…

Nykter fakta om alkohol och cancer

Fakta om alkohol och cancer visar att Globalt uppgår mängden alkohol vi dricker i genomsnitt till cirka 6 liter ren etanol per år och per person, eller cirka en vinflaska per vecka. Ju mer man dricker desto högre är risken…