En drink per dag ökar risken för förmaksflimmer

13 January 2021 European Heart Journal

Abstrakt

Syfte

Det finns motsägelsefulla bevis när det gäller förhållandet mellan alkoholkonsumtion och insjuknande i förmaksflimmer, särskilt vid en låg alkoholkonsumtion.
Studien utvärderade sambandet mellan alkoholkonsumtion, hjärt-biomarkörer och frekvensen insjuknande i förmaksflimmer för olika mängd av alkoholkonsumtion i Europeiska länder. 

Metoder och resultat

Studien följde 107.845 deltagare för att undersöka sambandet mellan alkoholkonsumtion, inklusive olika typer av alkohol och dricksmönster, och frekvensen insjuknande i förmaksflimmer. Man samlade information om klassiska kardiovaskulära riskfaktorer och hjärtsvikt, och mätte biomarkörer. Medianåldern för deltagarna var 47,8 år, 48,3% var män. Alkoholkonsumtionen i median var 3 g / dag (ca 1 cl starksprit). 

5.854 individer utvecklade förmaksflimmer (median uppföljningstid: 13,9 år). Riskförhållandet för en drink (12 g) per dag var 1,16, P <0,001. 

Sambandet var likartat för olika typer av alkohol. Däremot var alkoholkonsumtion i mindre mängd förknippat med en minskad risk för insjuknande i hjärtsvikt. 

Sambandet mellan alkoholkonsumtion och insjuknande i förmaksflimmer kunde inte helt förklaras av vare sig koncentrationer av hjärt-biomarkörer eller av förekomsten av hjärtsvikt.

Slutsatser – En drink per dag ökar risken för förmaksflimmer

Till skillnad från andra hjärt-kärlsjukdomar som hjärtsvikt, var även ett måttligt alkoholintag motsvarande 1,2 drinkar / dag kopplat till en ökad risk för förmaksflimmer, vilket måste tas i beaktande i det förebyggande arbetet för att förhindra uppkomst av förmaksflimmer.

European Heart Journal