Espresso höjer kolesterolet

11 maj 2022 Medscape, Open Heart

Abstrakt

Bakgrund

Kaffe höjer serumkolesterolet på grund av att kaffeoljan är rik på diterpener, främst cafestol och kahweol, och effekten varierar beroende på bryggmetod. Populationsbaserad forskning om espressokaffets inverkan på serumkolesterol är knapphändig. Studiens mål var att undersöka hur olika bryggmetoder, i synnerhet espresso, påverkade kolesterolet.

Metoder

Man använde data från Tromsø-studien i Nordnorge (21.083 personer, ålder ≥40 år).

Resultat

Att dricka 3–5 koppar espresso dagligen var signifikant kopplat till förhöjt kolesterol (0,09 - 0,17 mmol/L för kvinnor och 0,16 -  0,24 mmol/L för män), jämfört med deltagare som inte drack espresso.
Konsumtion av ≥6 koppar kok- eller pressokaffe dagligen var också kopplat till förhöjt kolesterol (0,30 - 0,48 mmol/L för kvinnor och 0,23 - 0,38 mmol/L för män), jämfört med med deltagare som inte drack denna typ av kaffe.
Konsumtion av ≥6 koppar bryggkaffe dagligen var kopplat till högre kolesterol för kvinnor (0,11 -  0,19 mmol/L) men inte för män.
Konsumtionen av snabbkaffe hade en signifikant linjär trend men visade inget dos-responssamband när man exkluderade deltagare som inte drack snabbkaffe. Det fanns signifikanta könsskillnader för alla kaffetyper utom för kok- och pressokaffe.

Slutsats – espresso höjer kolesterolet

Konsumtion av espressokaffe var kopplat till ökat kolesterol och med en signifikant starkare koppling för män jämfört med kvinnor. Kokkaffe och pressokaffe var kopplat till ökat kolesterol för båda könen och bekräftar det som visats i tidigare forskning. Bryggkaffe var kopplat till en liten ökning av kolesterolet hos kvinnor. Ytterligare forskning om espresso och kolesterol är motiverat.

Nyckelfrågor

Vad är redan känt i ämnet?
Kaffe höjer serumkolesterolet på grund av dess diterpener, cafestol och kahweol. Bryggmetoden är den viktigaste faktorn som påverkar diterpeninnehållet. Kokkaffe och pressokaffe innehåller högre halter av cafestol och kahweol än till exempel bryggkaffe. Espressokaffe har ett cafestol- och kahweolinnehåll som ligger på en mellannivå, men mindre är känt om hur det bidrar till ökade nivåer av kolesterol.

Vad tillför denna studie?
Den aktuella studien undersöker sambandet mellan konsumtion av espressokaffe och kolesterol i en vuxen och äldre befolkning (ålder: ≥40 år, medelålder: 56,4 år) i Nordnorge. Man utvärderade även andra bryggningsmetoder: kokkaffe, pressokaffe, bryggkaffe och snabbkaffe (pulverkaffe). Det viktigaste fyndet var att konsumtion av espressokaffe var signifikant associerad med ökat kolesterol.

Hur kan detta påverka klinisk praxis?
Kaffe är det mest konsumerade centralstimulerande medlet i världen. På grund av den höga konsumtionen av kaffe kan även små hälsoeffekter få avsevärda hälsokonsekvenser. Kaffe ingick för första gången i 2021 års ESC-riktlinjer (European Society of Cardiology) om förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar i klinisk praxis. Ökad kunskap om espressokaffes samband med serumkolesterol kommer att förbättra rekommendationerna beträffande kaffekonsumtion.

Medscape

Open Heart