Fysisk aktivitet skyddar mot cerebrovaskulära incidenter

6 januari 2021 Neurology

Abstrakt

Syfte

Att undersöka hypotesen att högre nivåer av fritidsaktivitet med måttlig till hög fysisk aktivitet (MVPA) i mitten eller senare i livet kan kopplas till större volymer av grå substans, till mindre sjukdom kopplad till vit substans och färre cerebrovaskulära förändringar konstaterade senare i livet, användes data från 1.604 deltagare som var inskrivna i Atherosclerosis Risk in Communities Study.

Metoder

Fysisk aktivitet bedömdes genom frågeformulär vid studiestart och 25 år senare, och bedömdes som ingen, låg, medelhög och hög vid varje tillfälle. Cerebrovaskulära förändringar, aktivitet, integritet i vit substans och volymer av grå substans faställdes med MRT (Magnet Resonans Tomografi) senare i livet.

Resultat

Bland 1.604 deltagare (medelålder: 54 år, 55% kvinnor) rapporterade ingen 550 (34%), låg 176 (11%), medium 250 (16%) respektive hög 628 (39%) fysisk aktivitet (MVPA) i medelåldern. Jämfört med ingen fysisk aktivitet i medelåldern var hög fysisk aktivitet kopplad med mer intakt vit substans senare i livet. Hög fysisk aktivitet i mitten av livet var också kopplad till lägre risk för stroke. Hög fysisk aktivitet var inte kopplad med volymer av grå substans. Hög fysisk aktivitet jämfört med ingen fysisk aktivitet i slutet av livet var kopplad med de flesta hjärnmått.

Slutsatser – cerebrovaskulära incidenter och fysisk aktivitet

Högre intensitet av fysisk aktivitet i medelåldern kan skydda mot cerebrovaskulära konsekvenser senare i livet.

Neurology