Hälsosam fetma? Den senaste studien väcker tvivel

10 juni 2021 Diabetologia

Abstrakt

Syfte / hypotes

Personer med fetma och normal metabolisk profil benämns ibland för att ha en ”metaboliskt hälsosam fetma”. Om denna grupp av individer faktiskt är ”friska” är dock osäkert. Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan en hälsosam fetma med ett brett spektrum av fetma-relaterade utfall.

Metoder

Detta är en populationsbaserad prospektiv kohortstudie på 381.363 brittiska deltagare (biobank) med en medianuppföljning på 11,2 år. Hälsosam fetma definierades som att ha ett BMI ≥ 30 och minst fyra av de sex metaboliskt friska kriterierna – blodtryck, C-reaktivt protein, triglycerider, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och hemoglobin A1c.
Resultaten inkluderade incidensen diabetes, incidens och dödlig aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom, hjärtsvikt och lungsjukdom.

Resultat

Jämfört med personer som inte var överviktiga vid studiestart, hade de med ”metaboliskt hälsosam fetma” högre incidens av hjärtsvikt och lungsjukdom, men inte högre aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom. Sambandet med metaboliskt hälsosam fetma var generellt svagare för dödliga utfall och endast signifikant för total dödlighet och för dödlighet i hjärtsvikt. 
Jämfört med personer som var metaboliskt friska utan fetma hade deltagare med ”metaboliskt hälsosam fetma” högre incidens av diabetes, aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom, hjärtsvikt, lungsjukdomar och total dödlighet. Resultaten vid en 5-årig landmärkesanalys* var likartade.

Slutsatser och tolkning – om hälsosam fetma

Viktkontroll bör rekommenderas till alla personer med fetma, oavsett deras metaboliska status, för att minska risken för diabetes, aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom, hjärtsvikt och lungsjukdom. Termen ”metaboliskt hälsosam fetma” bör undvikas eftersom den är vilseledande och olika strategier för riskbedömning bör utforskas.

* Landmärkesanalys – en analys efter ett tidsintervall under uppföljningstiden. Om uppföljningstid på 20 år så kan en landmärkesanalys göras efter ex 5 år.

Diabetologia