Nyhetsbrev

Tarmbakterier hos småbarn kan förutse deras framtida viktökning

25 maj 2023 Medscape
19 juli 2023

Tarmmikrobiotan, inklusive bakterieart och mångfald, hos barn vid 3,5 års ålder kan förutse ett högre kroppsmassaindex (BMI) vid 5 års ålder, och BMI-förändringarna mellan 2 och 5 år återspeglar samma förändringar som kan ses hos vuxna med fetma, visar en studie som presenterades vid European Congress on Obesity (ECO) 2023 (Abstract PO3.012).

Inget samband med prematur (för tidig) födelse hittades i studien, som genomfördes av Gaël Toubon, Inserm, Université Paris Cité och Université Sorbonne Paris Nord, Paris, Frankrike.

Tarmbakterier hos småbarn kan förutse deras framtida viktökning

”Våra resultat avslöjar hur en obalans i olika bakteriegrupper i tarmmikrobiotan kan spela en viktig roll i utvecklingen av fetma,” sa Toubon. ”Vi fann att vissa egenskaper i mikrobiotan vid 3,5 år var associerade med ett högre BMI vid 5 år och även med ökningstakten av BMI mellan 2 och 5 år.”

Studien visar att ”mikrobiotan som ses i en fetmafenotyp hos vuxna finns redan i tidig barndom, vilket tyder på att tarmmikrobiota är en orsak snarare än en konsekvens av en fetmafenotyp”, tillade han. ”Skillnader i mikrobiota observerades före uppkomsten av synlig fetma och metabola komplikationer.”

Fler studier behöver göras i den pediatriska populationen ”för att bättre förstå när övergången till en fetmatypisk tarmmikrobiota kan äga rum och när rätt tidpunkt är för att sätta in effektiva åtgärder”, sa Toubon.

Länken mikrobiota-BMI utforskad

Studien syftade till att förstå om tarmmikrobiotan hos barn vid 3,5 års ålder är associerad med BMI vid 5 års ålder, och om för tidig födsel eller om tiden för födsel gör någon skillnad, vilket andra studier antyder.

”Tarmmikrobiotan är en potentiell kritisk faktor i tidigt liv som kan påverka långsiktig hälsa, men förhållandet mellan tarmmikrobiotan och förändringen i barndomens BMI är oklar,” sa Toubon.

Enligt WHO European Regional Obesity Report 2022, från Världshälsoorganisationen, lever en tredjedel av förskolebarn i Europa med övervikt eller fetma, noterade han.

Den aktuella studien inkluderade 143 barn och ytterligare 369 barn från två olika studiegrupper, EPIPAGE2 (prematura spädbarn födda tidigare än vecka 32) respektive ELFE (spädbarn födda efter vecka 33) vars avföringsprover togs vid 3,5 års ålder.

Genetisk profilering (DNA analys) av tarmmikrobiota utfördes och samband undersöktes med BMI z-poäng (används vid beräkning av BMI hos barn och är ett mått på relativ vikt och som justeras för barns ålder och kön) vid åldrarna 3,5 och 5, såväl som förändringen av BMI mellan 2 och 5 år.

Forskare bedömde bakteriearternas mångfald generellt och förhållandet mellan arterna Firmicutes och Bacteroidetes eftersom, underförstått, ju fler Bacteroidetes (jämfört med Firmicutes) som finns i tarmen, desto smalare tenderar personerna att vara.

Justeringar gjordes för påverkande faktorer, inklusive barns ålder och kön, graviditetsålder, förlossningsläge, om barnet ammats, moderns BMI och födelseland. Toubon och kollegor identifierade också specifika släkten och kopplingar med funktionella metaboliska vägar associerade med förändring i BMI z-poäng.

Bakteriekvoter har betydelse

Forskarna fann ett positivt samband i förhållandet mellan Firmicutes och Bacteroidetes och en högre BMI-z-poäng vid 5 års ålder.

Dessutom, vid 5 års ålder, var närvaron av vissa bakteriearter mycket förutsägande för BMI z-poäng och visade ett linjärt samband så att högre mängder av Eubacterium hallii-gruppen, Eubacterium ventriosum-gruppen och Fusicatenibacter var associerade med ett högre BMI z-poäng, medan högre mängder av Eggertella, Colidextribacter och Ruminococcaceae CAG-352 associerades med ett lägre BMI z-värde.

”Anledningen till att dessa tarmbakterier påverkar vikten är för att de reglerar hur mycket fett vi absorberar”, sa Toubon. ”Barn med ett högre förhållande mellan Firmicutes och Bacteroidetes kommer att absorbera fler kalorier och vara mer benägna att gå upp i vikt, och det ses också i den vuxna befolkningen.”

Analys av förändringen i BMI-z-poäng mellan åldrarna 2 och 5 år visade att specifika bakteriearter var associerade med en snabbare ökning av BMI-z-poäng, medan andra bakterier var mer skyddande mot en ökning av BMI-z-poäng.

Det fanns ingen interaktion med prematur (för tidig) födelse i någon av de beskrivna förhållandena (mellan bakteriegrupperna), noterade forskarna.

”Dessutom visade vi att steroidhormon-biosyntesen och metaboliska vägar för biotin (kallades förr vitamin H) tarmmikrobiota var associerade med en lägre BMI z-poäng vid 5 års ålder,” sa Toubon.

”Dessa fynd tyder på att det som har betydelse med tarmmikrobiotan är inte bara en fråga om vilka bakterier som är inblandade utan också vad de gör,” förklarade Toubon.

Det finns ett behov av ytterligare forskning för att fördjupa sig i de specifika bakteriearter som påverkar risk och skydd, tillade han.

Medscape

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

En välmående tarmmikrobiota ger ett starkt immunförsvar

Next Story

De 5 bästa källorna till PREbiotika

Latest from Övervikt

Barn ärver sina föräldrars fetma

Oddset för barn att ha fetma i medelåldern är sex gånger högre om båda föräldrarna hade fetma när de var i medelåldern. Resultaten är hämtade från Tromsö-studien som är en pågående norsk befolkningsbaserad hälsostudie.…

Bättre tarmhälsa kan leda till viktminskning

Injicerbara läkemedel för viktminskning som Wegovy, Saxenda och Zepbound har fått mycket uppmärksamhet på sistone. Men ett alternativ till att medicinera för viktnedgång kan vara att förbättra tarmhälsan och boosta mikrobiotan.…