Långvarig sömnstörning och hälsorisker?

22 maj 2020 JAMA

Hur farligt är det att ha sömnproblem? Man vet sedan tidigare att kortvarig sömnstörning kan kopplas till hälsorelaterade problem. Men kunskapen om långvariga sömnproblem är farligt är mer okänt.

Abstrakt

Av vikt 

När patienter rapporterar sömnstörning så kan det kopplas till hälsoproblem; men hur personer med sömnstörning påverkas på lång sikt och om det kan kopplas till kardiovaskulär sjukdom och dödlighet oavsett orsak är emellertid okänt.

Mål 

Att fastställa om en långvarig sömnstörning jämfört med enstaka rapporterad sömnstörning kan kopplas till en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och dödlighet oavsett orsak.

Patienter och upplägg 

En prospektiv (framåtblickande) studie som startade 2006 och pågick fram till 2010. Man följde 52.599 kinesiska vuxna där ingen hade förmaksflimmer, hjärtinfarkt, stroke eller cancer vid studiestart. 

Resultat 

Av de 52.599 deltagarna som ingick i studien (medelålder 52,5 år), varav 40.087 (76,2%) var män och 12.512 (23,8%) kvinnor. 

Utifrån sömnens varaktighet och mönster över tid kategoriserades 4 tydliga sömnmönster:
1. Normalt stabil (intervall, 7,4 till 7,5 timmar – 40.262 personer).
2. Normalt minskande (från 7,0 till 5,5 timmar – 8.074 personer),.
3. Lågt ökande (från 4,9 till 6,9 timmar – 3.384 personer) .
4. Lågt stabil (intervall 4,2 till 4,9 timmar – 879 personer). 

Under en genomsnittlig uppföljning på 6,7 år dog 2.361 personer och 2.406 drabbades av en kardiovaskulär sjukdom. 

Jämfört med det normala stabila mönstret, var ett lågt ökande sovmönster förknippat med en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. 

Ett normalt minskande mönster kunde kopplas till en ökad risk för dödlighet oavsett orsak. 

Det lågt stabila mönstret var associerat med den högsta risken för kardiovaskulär sjukdom och död.

Slutsatser – Långvarig sömnstörning och hälsorisker

I denna studie konstaterades att sömnens varaktighet och sovmönster med kort eller instabil sömn var signifikant förknippade med en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och dödlighet oavsett orsak. 

Att undersöka mönster av sömnvaraktighet under längre perioder kan bidra till att identifiera olika riskgrupper och för att erbjuda bäst hjälp. 

Personer som rapporterade att de alltid sov mindre än 5 timmar per natt bör betraktas som en grupp med hög risk både för kardiovaskulär sjukdom och för att dö.

JAMA Netw Open.