Nyhetsbrev

WHO-rapport: Övervikt och fetma epidemi i Europa

3 maj 2022 WHO
8 maj 2022

Den senaste WHO European Regional Obesity Report 2022, som publicerades den 3 maj av WHO:s regionalkontor i Europa, avslöjar att övervikt och fetma har nått epidemiska proportioner i hela regionen och fortsätter att öka, och inget av de 53 Europeiska medlemsstaterna är på väg att nå WHO:s mål för globala icke-smittsamma sjukdomar (NCD) om att stoppa ökningen av fetma till 2025.

Nya data om övervikt och fetma

Rapporten, som presenterades vid den europeiska kongressen om fetma, avslöjar att i Europa är 59% av vuxna och nästan 1 av 3 barn (29% av pojkarna och 27% av flickorna) överviktiga eller har fetma. Fetmaprevalensen för vuxna i Europa är högre än i någon annan WHO-region förutom Amerika.

Övervikt och fetma är bland de främsta orsakerna till dödsfall och funktionshinder i den europeiska regionen, och nya uppskattningar tyder på att övervikt orsakar mer än 1,2 miljoner dödsfall årligen, vilket motsvarar mer än 13% av den totala dödligheten i regionen.

Fetma ökar risken för många icke-smittsamma sjukdomar (NCD), inklusive cancer, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och kroniska luftvägssjukdomar. Fetma anses till exempel vara orsak till minst 13 olika typer av cancer och kommer sannolikt att vara direkt ansvarig för minst 200 000 nya cancerfall årligen i regionen, en siffra som kommer att stiga ytterligare de kommande åren. Övervikt och fetma är också den ledande riskfaktorn för funktionshinder, och utgör 7% av totala antalet år levda med funktionsnedsättning i regionen.

Överviktiga personer och de som lever med fetma har drabbats oproportionerligt mycket av konsekvenserna av covid-19 pandemin. Det har skett ogynnsamma förändringar gällande matkonsumtion och fysiska aktivitetsmönster under pandemin vilket kommer att få effekter på befolkningens hälsa under de kommande åren och det kommer att krävas betydande ansträngningar för att vända på det.

Fetma i Europa: en pågående epidemi

För att ta itu med den växande epidemin rekommenderas i rapporten en serie insatser och policy initiativ för att förebygga och ta itu med fetman efter covid-19-pandemin.

”Fetma känner inga gränser. I Europa och Centralasien kommer inget enskilt land att förverkliga WHO:s globala mål och hejda ökningen av fetma, säger Dr Hans Henri P. Kluge, WHO:s regionchef för Europa. ”Länderna i Europa är otroligt olika, men alla länder står till viss del inför denna utmaning. Genom att skapa miljöer som möjliggör och främjar investeringar och innovation inom hälsa, och som utvecklar starka och motståndskraftiga hälsosystem, så kan vi förändra kursen för övervikt i regionen”.

Fetma är en sjukdom – inte bara en riskfaktor

Fetma är en komplex sjukdom som utgör en hälsorisk. Dess orsaker är mycket mer komplexa än enbart kombinationen av ohälsosam kost och fysisk inaktivitet. Den här rapporten presenterar de senaste bevisen och belyser hur sårbarhet för ohälsosam kroppsvikt tidigt i livet kan påverka en persons förmåga att utveckla fetma.

Miljöfaktorer som är unika för ett liv i det moderna Europas starkt digitaliserade samhällen är också orsaker till fetma. Rapporten utforskar till exempel hur den digitala marknadsföringen av ohälsosamma livsmedelsprodukter till barn, och spridningen av stillasittande onlinespel, bidrar till den ökande vågen av övervikt och fetma i Europa. Men den tittar även på hur digitala plattformar också kan ge möjligheter för främjande och diskussion om hälsa och välbefinnande.

Politiska åtgärder: vad kan länderna göra?

Att ta itu med fetma är avgörande för att uppnå målen för en hållbar utveckling och prioriteras i WHO:s europeiska arbetsprogram för 2020–2025.

Den nya WHO-rapporten beskriver hur politiska insatser som riktar in sig på miljömässiga och kommersiella faktorer för dålig kost i hela befolkningen sannolikt kommer att vara mest effektiv för att vända fetmaepidemin, ta itu med kostskillnader och uppnå miljömässigt hållbara livsmedelssystem.

Fetma är komplext, med multifaktoriella hälsokonsekvenser, vilket gör att ingen enskild intervention kan stoppa utvecklingen av den växande epidemin.

Varje nationell policy som syftar till att ta itu med frågor om övervikt och fetma måste ha stöd av ett politiskt engagemang på högsta nivå. De bör också vara heltäckande, nå individer genom hela livet och inrikta sig på ojämlikheter. Insatser för att förebygga fetma måste ta hänsyn till sjukdomen i ett vidare perspektiv, och policy alternativ bör ta itu med de strukturella drivkrafterna bakom fetma och frångå strategier som fokuserar på individer.

WHO rapporten belyser några specifika policys som visat sig vara lovande när det gäller att minska nivåerna av fetma och övervikt:

  • genomförandet av skatteåtgärder (som beskattning av sockersötade drycker eller subventioner för hälsosamma livsmedel).
  • restriktioner för marknadsföring av ohälsosamma livsmedel till barn.
  • förbättring av tillgången till tjänster för hantering av fetma och övervikt inom primärvården, som en del i det heltäckande hälsoskyddet.
  • ansträngningar för att förbättra kost och fysisk aktivitet genom hela livet, inklusive kvinnlig hälsa innan graviditet och vård under graviditet, förespråka amning, skolbaserade insatser och insatser för att skapa miljöer som förbättrar tillgänglighet och möjlighet till hälsosam kost och möjlighet till fysisk aktivitet.

WHO

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Nitriter och nitrater och risken för cancer

Next Story

Ät dina ärtor: Växtbaserad kost är hälsosam för barn

Latest from Övervikt

Barn ärver sina föräldrars fetma

Oddset för barn att ha fetma i medelåldern är sex gånger högre om båda föräldrarna hade fetma när de var i medelåldern. Resultaten är hämtade från Tromsö-studien som är en pågående norsk befolkningsbaserad hälsostudie.…

Bättre tarmhälsa kan leda till viktminskning

Injicerbara läkemedel för viktminskning som Wegovy, Saxenda och Zepbound har fått mycket uppmärksamhet på sistone. Men ett alternativ till att medicinera för viktnedgång kan vara att förbättra tarmhälsan och boosta mikrobiotan.…