Nyhetsbrev

Bekämpningsmedel och risk för pankreascancer

3 april 2024 Medscape
26 april 2024

Sammanfattning

Exponering för bekämpningsmedel är associerad med en ökad risk för pankreascancer, enligt två franska studier. En av dem visade på en ökad risk med ämnen som varit förbjudna mer än 30 år, men som fortfarande finns i jord, vatten och i luften.

Det finns ett samband mellan cancer i bukspottkörteln och dessa tre ämnen: Mancozeb (mot svampangrepp i jordbruk), glyfosat (ogräsmedlet Roundup, är sedan oktober 2021 förbjudet att användas i hemträdgårdar, kolonilotter) och svavel i sprayform.

Den andra studien konstaterade en ökad risk för cancer i bukspottkörteln av kemikalier som varit förbjudna sedan 1990-talet, men som fortfarande finns i jorden och i luften.

Incidensen (antalet fall av nyinsjuknande) av adenokarcinom i pankreas har ökat stadigt i mer än 30 år. I Frankrike rapporterades nästan 16 000 nya fall 2023, vilket representerade en årlig ökning med cirka 2%. Enligt National Cancer Institute kan adenokarcinom i bukspottkörtel bli den näst vanligaste orsaken till cancerdödlighet år 2030.

Ämnena finns överallt, vilket betyder att de finns i jord, vatten, luft och därför även i oss människor. Enligt en rapport från 2021 så bekräftades ett samband mellan exponering för bekämpningsmedel och sjukdomar som non-Hodgkins lymfom och prostatacancer.

De sedan länge förbjudna ämnen som man hittade och med en ökad risk för pankreascancer var: 4,4-DDE (bildas genom DDT), mirex eller perklordekon (insektsmedel), trans-nonaklor och cis-nonaklor (insektsmedel). Alla fyra ämnena har varit förbjudna i minst 30 år.

Bekämpningsmedel är en sannolik källa för att förklara ökningen av förekomsten av adenocarcinom i bukspottkörteln. Men sambandet mellan cancer i bukspottkörteln och bekämpningsmedel är dåligt utredda och förklarade, och det är svårt att fastställa ett tydligt orsakssamband.

Artikeln

Exponering för bekämpningsmedel är associerad med en ökad risk för adenokarcinom i bukspottkörteln, enligt två franska studier som presenterades vid Francophone Days of Hepatology, Gastroenterology, and Digestive Oncology. En av dem, en fallkontrollstudie, visade en förhöjd risk hos individer vars fettvävnad innehöll förbjudna ämnen.

”Det finns ett samband mellan bekämpningsmedel och cancer i bukspottkörteln. Det är i liten omfattning men ett säkert samband när det gäller bekämpningsmedel i ökande dos av tre ämnen: Mancozeb, glyfosat och svavel i sprayform”, säger Mathias Brugel, MD, sjukhusläkare vid Basque Coast Hospital Center i Bayonne, Frankrike, under sin presentation.

När det gäller den andra studien och fyra andra fettlösliga substanserna som är förknippade med en ökad risk för cancer i bukspottkörteln, ”har användningen av dem varit förbjuden sedan 1990-talet, men de finns fortfarande i jorden och i luften”, berättade Brugel för Medscape French edition.

Till exempel, i Reims, Frankrike, avslöjade kontroll av luftkvaliteten förbjudna bekämpningsmedel i luften, tillade han. Brugel betonade dock att ett orsakssamband mellan exponering för bekämpningsmedel och risken för cancer i bukspottkörteln inte kan fastställas med dessa studier.

Antalet nya fall ökar konstant

Incidensen (antalet fall av nyinsjuknande) av pankreasadenokarcinom har ökat stadigt i mer än 30 år. I Frankrike rapporterades nästan 16 000 nya fall 2023, vilket representerade en årlig ökning med cirka 2%. Enligt National Cancer Institute kan ” adenokarcinom i bukspottkörtel bli den näst vanligaste orsaken till cancerdödlighet år 2030.”

”Denna ökning av incidensen är särskilt stark i Frankrike jämfört med andra västländer. Orsakerna är fortfarande dåligt utredda. Man kan undra om miljöfaktorer som bekämpningsmedel är inblandade”, säger Brugel.

Bekämpningsmedel kända för att ha en verkningsmekanism som gynnar utveckling av cancer, misstänks vara ansvariga för ökningen av vissa cancerformer, särskilt med tanke på deras omfattande användning i Frankrike. Totalt är cirka 300 ämnen tillåtna och 65 000 ton används varje år, vilket gör Frankrike till den största konsumenten av bekämpningsmedel i Europa.

”Ämnena finns överallt, vilket betyder att de finns i jord, vatten, luft och därför i människor,” sa Brugel. Enligt en studie från Institutet för vetenskaplig expertisforskning upptäcktes rester av bekämpningsmedel i 64% av hårproverna som tagits från franska frivilliga.

Litteraturen rapporterade allt mer data som tyder på ett samband mellan exponering för bekämpningsmedel och utvecklingen av vissa sjukdomar som cancer. Ett dokument från 2021 av Inserm bekräftade särskilt ett samband mellan exponering för bekämpningsmedel och sjukdomar som non-Hodgkins lymfom och prostatacancer.

Områden med hög incidens

För att utforska sambandet mellan exponering för bekämpningsmedel och cancer i bukspottkörteln genomförde Brugel med kollegor studierna EcoPESTIPAC och PESTIPAC, som presenterades vid konferensen.

I EcoPESTIPAC ingick nio kemikalier, inklusive glyfosat, vilket täcker hälften av inköpen av bekämpningsmedel i Frankrike. Bekämpningsmedelsexponeringen uppskattades under en 11-årsperiod från början av 2011 till slutet av 2021.

Mer än 134 000 fall av pankreascancer rapporterades under denna period. Analysen avslöjade tre högincidenszoner belägna runt Paris, i centrala Frankrike och i Medelhavsområdet, medan den västra regionen visade de lägsta incidenserna.

Efter att ha justerat för faktorer som rökning, visade studien en ökad risk för cancer i bukspottkörteln i samband med en ökande mängd bekämpningsmedel och tre specifika ämnen: Svavel i sprayform, mankozeb och glyfosat.

Ökande risk

Ett dos-responssamband var tydligt.

Den andra studien, PESTIPAC, var en fallkontrollstudie som genomfördes vid Reims universitetssjukhus för att undersöka sambandet mellan adenokarcinom i bukspottkörteln och koncentrationer av klororganiska bekämpningsmedel i fett och urin.

Studien inkluderade 26 patienter med cancer i bukspottkörteln som genomgick bukkirurgi med provtagning av fettvävnad. Urin samlades på morgonen på fastande mage.

En kontrollgrupp bildades genom att inkludera 26 patienter som opererades för ett godartad åkomma som gallsten eller bråck, med samma provtagning av fettvävnad. Individer i båda grupperna matchades för ålder och BMI, vilka är två riskfaktorer för cancer i bukspottkörteln.

Förbjudna bekämpningsmedel och risk för pankreascancer

Totalt kontrollerades det för 345 ämnen. Analyser avslöjade förekomsten av fem förbjudna ämnen hos alla patienter, medan nio ämnen hittades i hälften av proverna.

”Kontamination är mycket utbredd, både hos patienter med cancer i bukspottkörteln och hos kontrollerna”, säger Brugel. Följaktligen, för denna studie, kunde jämförelser mellan grupper av substanser som finns i alla individer inte utföras.

Efter justering observerades ett samband med en ökad risk för pankreascancer med fyra fettlösliga substanser: 4,4-DDE, mirex eller perklordekon, trans-nonaklor och cis-nonaklor. Alla fyra ämnena som har varit förbjudna i minst 30 år.

Studien syftade också till att bedöma effekten av förekomst av bekämpningsmedel i kroppen på överlevnaden efter cancer i bukspottkörteln. Resultaten visade ingen signifikant skillnad för total överlevnad.

”Bekämpningsmedel är en sannolik källa för att förklara ökningen av förekomsten av adenocarcinom i bukspottkörteln”, säger Brugel. Men ”om det finns samband mellan cancer i bukspottkörteln och bekämpningsmedel, så är de fortfarande dåligt utredda och förklarade, och det är svårt att fastställa tydligt orsakssamband.”

Ytterligare storskaliga studier kommer att behövas för att bekräfta dessa samband. En utvärdering av den allmänna befolkningens exponering för förbjudna ämnen verkar också motiverad, enligt forskarna.

Medscape

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.

Länkad annons

Nyhetsbrev

Previous Story

Barn ärver sina föräldrars fetma

Next Story

Kost bättre än medicin vid IBS

Latest from Övrigt

Kolorektal cancer ökar hos unga

De allra flesta som drabbas av kolorektal cancer (tjocktarmscancer) är över 50 år, men en ny studie visar att kolorektal cancer ökar hos unga och den ökningen ses redan bland 10-åringar. Det finns saker vi kan göra och saker att…

Kost bättre än medicin vid IBS

IBS uppskattas påverka ungefär 10% av jordens befolkning, och är en av de vanligaste störningarna mellan tarm och hjärna. Forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset jämförde effektiviteten av två kostbaserade behandlingar och en läkemedelsbehandling. …

Tidig cancerdebut: Snabbt åldrande kan vara orsaken

Nya studier visar att tidig cancerdebut hos vuxna under 50 år ökar, men man är inte helt säker på vad orsaken till det beror på. Nu antyder en studie att ett accelererat biologiskt åldrande kan ligga bakom tidig cancerdebut.…

Tarmfloran och atopiskt eksem

Atopisk dermatit, eller eksem, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Allt mer forskning pekar på att tarmmikrobiomet kan påverka eksem. Med andra ord, vad som händer i tarmen kan avgöra vad som sker på huden.…