En fettsnål växtbaserad diet leder till viktnedgång

30 november 2020 Journal of the American Medical Association

Abstrakt

Av vikt 

Övervikt och insulinresistens leder till typ 2-diabetes och andra allvarliga hälsoproblem. Det finns ett akut behov av kostförändring för att ta itu med dessa tillstånd.

Målsättning

Att mäta effekterna av en fettsnål vegansk diet på kroppsvikt, insulinresistens, ämnesomsättning efter måltid (ett mått man använder inom medicinen) och fettnivåerna i muskler och lever hos överviktiga vuxna.

Jämförelse

Deltagarna randomiserades (lottades) till antingen att följa en fettsnål vegansk diet (interventionsgrupp, n = 122) eller att inte göra några dietförändringar (kontrollgrupp, n = 122) under 16 veckor.

Resultat

Bland de 244 deltagarna i studien var 211 (87%) kvinnor, medelåldern var 54,4 år. 

Under de 16 veckorna minskade kroppsvikten i interventionsgruppen med 5,9 kg jämfört med 0,5 kg i kontrollgruppen (P <0,001). Matens termiska effekt* ökade i interventionsgruppen med 14,1% (P <0,001). 

PREDIM (ett mått på insulinkänslighet) ökade (P <0,001) i interventionsgruppen. Fettnivåerna i levern minskade i interventionsgruppen med 34,4% (P = 0,002) och fettnivåerna i musklerna minskade med 10,4% (P = 0,03). Alla förändringar av dessa parametrar var signifikant.

INGEN av dessa variabler/mått förändrades signifikant i kontrollgruppen under de 16 veckorna.

Slutsatser och relevans – växtbaserad diet leder till viktnedgång

En fettsnål växtbaserad diet leder till viktnedgång genom att minska energiintaget och öka metabolismen efter måltid. Förändringarna kunde kopplas till en minskning av fett i levern och i musklerna och till en ökad insulinkänslighet.

* Matens termiska effekt är ett mått på hur ämnesomsättningen påverkas av olika födoämnen, det vill säga hur mycket energi som går åt för att utvinna energi ur födan man äter.

Journal of the American Medical Association