Lågdos acetylsalicylsyra minskar risk för koloncancer

19 november 2020 Journal of the American Medical Association

Abstrakt

Målsättning

Att utvärdera sambandet mellan behandlingslängd och frekvens av lågdos acetylsalicylsyra och risk för kolorektalcancer.

Studieupplägg och deltagare 

Denna kontrollstudie inkluderade personer som använde acetylsalicylsyra och dessa matchades sedan mot personer som inte använde det. Data samlades in från Taiwans Nationella Hälsoförsäkring och Taiwans Cancerregister mellan åren 2000 till 2015. 

Kolorektalcancerfallen matchades i ålder och kön och jämfördes sedan mot personer i en kontrollgrupp, bestående både av personer som använde acetylsalicylsyra och personer som inte gjorde det.

Jämförelse

Låga doser av acetylsalicylsyra definierades som mindre än 150 mg per dag. 100 mg per dag var dock den vanligast dosen. Baserat på behandlingslängd och frekvens av lågdos acetylsalicylsyra eller ingen acetylsalicylsyra, från ett startdatum (datumet då lågdos acetylsalicylsyra initierades, eller ett slumpmässigt datum för de som inte använde det) till ett indexdatum (datum för diagnos av kolorektalcancer hos personer i registret och bland personer i kontrollgruppen) analyserades och utvärderades följande tre grupper: (1) Långtidsbehandling med lågdos acetylsalicylsyra, (2) Episodisk* behandling med lågdos acetylsalicylsyra och (3) Ingen användning av lågdos acetylsalicylsyra (referensgrupp).

Utfall

Risk för kolorektalcancer i de respektive tre grupperna utvärderades.

Resultat

Bland 4.710.504 individer, 51,7% män; medelålder 61 år bland de som behandlades med lågdos acetylsalicylsyra; och 59 år i gruppen som inte behandlades; inträffade de 79.095 fall av kolorektalcancer (1,7%). 

Risken var 11% lägre att utveckla kolorektalcancer för personerna i gruppen som använde lågdos acetylsalicylsyra jämfört med de som inte gjorde det. I gruppen som behandlades episodiskt med lågdos acetylsalicylsyra var risken 12% lägre än för de som inte behandlades. 

När man tittade på en undergrupp av individer som började behandla med lågdos acetylsalicylsyra när de var mellan 40 och 59 år var risken att drabbas av kolorektalcancer 31% lägre för de som långtidsbehandlade och 36% lägre för de som behandlades episodiskt jämfört med de som inte använde acetylsalicylsyra. 

Slutsats och relevans – acetylsalicylsyra minskar risk för koloncancer

I denna studie var användning av lågdos acetylsalicylsyra kopplat till en 11% lägre risk för kolorektalcancer, och risken var ännu mindre när behandlingen började före 60 års ålder.

* Episodisk användning av lågdos acetylsalicylsyra = sista gången acetylsalicylsyra användes var mer än 1 år från indexdatumet eller att personerna tog mindre än 70% av ordinerad läkemedelsdos 3 år tillbaks i tiden från indexdatumet.

Journal of the American Medical Association (JAMA)