Högdos omega-3 minskar inte risken för hjärt-incidenter hos personer med hjärt-kärlsjukdom

15 november 2020 JAMA

Abstrakt

Av vikt

Det är fortfarande oklart om omega-3-fettsyrorna eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA) minskar risken för kardiovaskulär incidenter.

Målsättning

Att fastställa effekterna av EPA och DHA (omega-3) på kardiovaskulära incidenter och på blodfetterna och inflammatoriska markörer hos patienter med aterogen dyslipidemi (förhöjda nivåer av triglycerider och ”små” LDL och låga nivåer av HDL) och hög kardiovaskulär risk.

Upplägg och deltagare 

En dubbelblind, randomiserad (lottad) multicenterstudie (mellan 30 oktober 2014 till 14 juni 2017) som jämför omega-3 med majsolja hos statinbehandlade personer med hög kardiovaskulär risk, höga triglycerider och låga nivåer av HDL. Totalt 13.078 patienter randomiserades vid 675 sjukhus i 22 länder i Nordamerika, Europa, Sydamerika, Asien, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika.

Behandling

Deltagarna randomiserades till antingen 4 g omega-3 per dag (n = 6.539) eller majsolja (som var avsedd att fungera som jämförande olja, n = 6.539), förutom sin ordinarie läkemedelsbehandling, inklusive kolesterolsänkande statiner.

Huvudutfall och mätning 

Det primära effektmåttet var kardiovaskulär död, icke-dödlig hjärtinfarkt, icke-dödlig stroke, koronar re-vaskularisering (ny ballongsprängning) eller instabil kärlkramp som krävde sjukhusvistelse.

Resultat

När 1.384 patienter hade drabbats av en primär incident som var en end-point (av beräknat 1.600 incidenter) stoppades studien i förtid baserat på en analys som indikerade låg sannolikhet för klinisk nytta av omega-3 jämfört med majsoljan. Bland de 13.078 behandlade patienterna (medelålder 62,5 år, 35% kvinnor, 70% med diabetes, median LDL kolesterolnivå 4,2 mmol/L, median triglyceridnivå, 13,3 mmol/L, median HDL 2 mmol/L, och median CRP 2,1 mg / L), 12.633 (96,6%) avslutade studien med konstaterande av primär end-point. 

Primär end-point inträffade hos 785 patienter (12,0%) som behandlades med omega-3 jämfört med 795 (12,2%) som behandlades med majsolja (P = 0,84). En högre frekvens av gastrointestinala biverkningar observerades i omega-3-gruppen (24,7%) jämfört med majsoljebehandlade deltagare (14,7%).

Slutsats och relevans – omega-3 minskar inte risken för hjärt-incidenter

Bland statinbehandlade patienter med hög kardiovaskulär risk resulterade omega-3 jämfört med majsolja, som tillägg till deltagarnas ordinarie läkemedelsbehandling, ingen signifikant skillnad i det totala resultatet av kardiovaskulära incidenter. Resultatet i denna studien stöder inte användning av omega-3 för att minska allvarliga kardiovaskulära incidenter hos högriskpatienter.

JAMA