Växtbaserad kost och fisk stimulerar anti-inflammatoriska egenskaper i tarmfloran

2 april 2021 Gut

Abstrakt

Syfte

Bakteriefloran påverkar direkt balansen mellan pro-inflammatoriska och anti-inflammatoriska reaktioner i tarmen. När bakterierna frodas av kosten uppstår frågeställningen om det kan ge näring åt ett anti-inflammatoriskt ekosystem i tarmen. Studien försöker klargöra interaktioner mellan diet, tarmfloran och dess funktionella förmåga att aktivera inflammation i tarmen.

Design

Studien undersökte sambandet mellan 173 kostfaktorer och bakteriefloran hos 1.425 personer från fyra kohorter (grupper): Crohns sjukdom, Ulcerös Colit, IBS och den allmänna populationen. Metagenom-sekvensering utfördes för att bestämma tarmens mikrobiella sammansättning och funktion. Kostintag bedömdes genom frågeformulär. Man försökte identifiera kostmönster och kluster av tarmbakterier. Koppling mellan diet och bakteriella egenskaper undersöktes per kohort (grupp), följt av en meta-analys och uppskattning av heterogenitet (bakteriell mångfald).

Resultat

Man identifierade 38 kopplingar mellan kostmönster och bakteriekluster. Dessutom var 61 livsmedel och näringsämnen associerade med 61 bakteriearter och 249 metaboliska processer i meta-analysen bland de 4 kohorterna (friska individer, patienter med IBS, Crohns sjukdom och Ulcerös Colit).
Processade och animaliska livsmedel var konsekvent förknippade med högre förekomst av Firmicutes, Ruminococcus-arter av Blautia-släktet (bakteriearter) och syntesprocesser av endotoxin (gift producerat av bakterier). Motsatsen hittades för växtbaserad mat och fisk, som var positivt associerad med kortkedjig fettsyraproducerande kommensaler (den goda bakteriefloran) och processer för metabolism av näringsämnen.

Slutsats – anti-inflammatoriska egenskaper i tarmfloran

I studien identifierades kostmönster som konsekvent korrelerar med grupper av bakterier med delade funktionella roller till både hälsa och sjukdom. Dessutom var specifika livsmedel och näringsämnen associerade med bakteriearter som är kända för att skydda tarmslemhinnan och för antiinflammatorisk effekt (antiinflammatorisk kost). 
Studien föreslår mikrobiella mekanismer genom vilka kosten påverkar inflammatoriska reaktioner i tarmen som en grund för framtida studier.

Gut