Vegetarisk kost minskar risken för stroke

17 mars 2020 Neurology

I två studier hade vegetarianer lägre nivå av vitamin B12 och högre nivåer av folat och homocystein än icke-vegetarianer. Trots det eller tack vare det(?), så var risken att drabbas av stroke lägre för vegetarianer i båda studierna.

Abstrakt

Målsättning

Att undersöka om en vegetarisk kost påverkar risken för insjuknande i stroke i två prospektiva (framåtblickande) studier samt att undersöka om insjuknandet påverkas av intag av vitamin B12.

Metod

Personer utan stroke i Studie 1 (5.050 st) och i Studie 2 (vegetariska gruppen 8.302 st) följdes fram till slutet av 2014. Kosten bedömdes genom frågeformulär där deltagarna i båda grupperna uppgett vad de ätit för mat. 

Insjuknande i stroke och annan sjukdom identifierades genom en databas (National Health Insurance Research Database). 

En undergrupp på 1.528 deltagare i Studie 1 bedömdes med avseende på serumhomocystein, vitamin B12 och folat. 

Sambandet mellan vegetarisk kost och stroke korrigerades även till kön, utbildning, rökning, alkohol, fysisk aktivitet, kroppsmassaindex (BMI och endast i Studie 1), hypertoni, diabetes, höga blodfetter och hjärt-kärlsjukdom.

Resultat

Vegetarianer hade lägre nivå av vitamin B12 och högre nivåer av folat och homocystein än icke-vegetarianer. 

I Studie 1 inträffade 54 insjuknande i stroke. Risken att drabbas av stroke var lägre för vegetarianer än för icke-vegetarianer. 

I Studie 2 inträffade 121 insjuknande i stroke. Även i denna studie var risken att drabbas av stroke lägre för vegetarianer än för icke-vegetarianer. 

Analysen visade också att intag av vitamin B12 kan påverka sambandet mellan vegetarisk kost och risken för att drabbas av stroke (*P = 0,046).

Slutsats – Vegetarisk kost minskar risken för stroke

Det finns ett positivt samband mellan vegetarisk kost och en lägre risk för stroke (både propp och blödning).

* P = 0,05: Om P-värdet är lika med eller lägre än 0,05 anses skillnaden i en jämförelse vara statistiskt säkerställd från slumpen. Ju lägre p-värdet är, desto starkare stöd för att det är en skillnad.

Neurology