Skärmtid vid 1 års ålder och försenat tal och problemlösning vid 2 och 4 år

21 augusti 2023 JAMA

Finns det ett dos-responssamband mellan skärmtid för barn i åldern 1 år och funktionell utveckling vid åldrarna 2 och 4 år?

Frågeställning

Huruvida vissa områden för barns utveckling är specifikt associerade med mängden skärmtid och om det sambandet fortsätter upp i åldern är fortfarande okänt.

Målsättning

Att undersöka sambandet mellan exponering för skärmtid bland barn i åldern 1 år och 5 områden av utvecklingsförsening (kommunikation, grovmotorik, finmotorik, problemlösning och personliga och sociala färdigheter) vid 2 och 4 års ålder.

Exponering

Barns skärmtid vid 1 års ålder bedömdes med hjälp av ett frågeformulär där deltagarna tillfrågades följande: ”Under en vanlig dag, hur många timmar tillåter du dina barn att titta på TV, DVD, videospel, internetspel (inklusive mobiltelefoner och paddor), etc?” 

Det fanns 5 svarskategorier: ingen eller mindre än 1 timme, 1 till 2 timmar, 2 till 4 timmar eller fler än 4 timmar per dag. Man slog samman ”ingen och mindre än 1 timme”.

Utvecklingsförseningar för dessa 5 områden utvärderades för barn i åldrarna 2 och 4 år. Varje område bedömdes från 0 till 60 poäng. Utvecklingsfördröjning definierades om den totala poängen för varje område avvek med ett visst antal poäng lägre än medelpoängen.

Resultat

7 097 barn ingick i studien, varav 3 674 var pojkar (51,8%) och 3 423 flickor (48,2%). 

När det gäller skärmtidsexponering per dag hade 3 440 barn (48,5%) mindre än 1 timme, 2 095 (29,5%) 1 till 2 timmar, 1 272 (17,9%) 2 till 4 timmar och 290 ( 4,1 %) hade 4 timmar eller längre. 

Skärmtiden var kopplad till en ökad risk för utvecklingsförsening vid 2 års ålder för ”kommunikation” och ”problemlösning” och ju längre skärmtid desto högre risk. När det gäller risken för utvecklingsförsening vid 4 års ålder identifierades ett liknande samband för samma områden.

Slutsatser – Skärmtid vid 1 års ålder och försenat tal och problemlösning

I denna studie var längre skärmtid för barn i 1 års åldern associerad med utvecklingsförseningar av både kommunikation och problemlösning vid 2 och 4 år. Resultaten visar att man bör diskutera barns skärmtid och konsekvenserna på deras mentala utveckling.

JAMA

I Biblioteket finns alla studier samlade efter kategori.